8 класс Алгебра

8 класс Алгебра


Классы: 
8-а
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу...

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (57)Склад курсу

Частина 1. Тема 1. РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ


Учень/учениця:наводить приклади: раціонального виразу; раціонального дробу; степеня із цілим показником;розпізнає: цілі раціональні вирази; дробові раціональні вирази;пояснює:· як виконати скорочення дробу; як звести дріб до нового знаменника; як звести дроби до спільного знаменника;· що таке стандартний вигляд числа;формулює:· основну властивість дробу; властивості степеня з цілим показником;· правила: додавання, віднімання, множення, ділення дробів, піднесення дробу до степеня;· умову рівності дробу нулю;· означення: степеня з нульовим показником; степеня з цілим від’ємним показником;описує властивості функції за її графіком;розв’язує вправи, що передбачають: скорочення дробів; зведення дробів до спільного знаменника; знаходження суми, різниці, добутку, частки дробів; тотожні перетворення раціональних виразів; розв’язування рівнянь зі змінною в знаменнику дробу; перетворення степенів з цілим показником; запис числа в стандартному вигляді; побудову графіка функції

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (22)Частина 2. Тема 2. КВАДРАТНІ КОРЕНІ. ДІЙСНІ ЧИСЛА


Учень/учениця:наводить приклади: раціональних чисел; ірраціональних чисел;пояснює, що таке: раціональне число; ірраціональне число; дійсне число;формулює: означення арифметичного квадратного кореня з числа; властивості арифметичного квадратного кореня;характеризує: властивості функцій, за їх графіками;розв’язує вправи, що передбачають: застосування поняття арифметичного квадратного кореня для обчислення значень виразів, спрощення виразів, розв’язування рівнянь, порівняння значень виразів; перетворення виразів із застосуванням винесення множника з-під знака кореня, внесення множника під знак кореня, звільнення від ірраціональності в знаменнику дробу; побудову графіків функцій ;

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (17)Частина 3. Тема 3. Квадратні рівняння


Формулювати означення квадратного рівняння. Наводити приклади квадратних рівнянь різних видів (повних, неповних, зведених).Записувати і пояснювати способи розв’язування неповних квадратних рівнянь

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (18)Частина 4. Тема 4. Повторення і систематизація навчального матеріалу.


Повторення та систематизація вивченного на тему: «Раціональні вирази»

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)