Курси підвищення кваліфікації за індивідуальним планом. Фах

Курси підвищення кваліфікації за індивідуальним планом. Фах


Классы: 
Фах
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Курси підвищення кваліфікації вчителів англійської мови

Лекція Лекцій (6)
Завдання Завдань (4)Склад курсу

Частина 1. Модуль 1. Підготовка до атестації: основні характеристики та принципи діяльності успішного педагога. Самоаналіз педагогічної діяльності.


Актуальність модуля визначається:

- сучасними тенденціями розвитку суспільства (глобалізація, інтеграція, інформатизація, формування нового бачення громадянина)

- тенденціями євроінтеграційного розвитку освіти на сучасному етапі;

- сучасними тенденціями оновлення системи освіти України: «… різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності. …»;

- концептуальними засадами сучасної шкільної мовної освіти;

- інноваційними процесами в теорії і практиці викладання шкільного курсу «Іноземна мова».Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (2)Частина 2. Модуль 2. Проектування сучасного уроку з іноземної мови.


Актуальність

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (2)Частина 3. Модуль 5. Веб-портфоліо вчителя іноземної мови. Вибір віртуального ресурсу. Створення. Розвиток


Мета модуля.

Формування професійних компетентностей педагогів для здійснення належного оцінювання та самооцінювання власної педагогічної діяльності за допомогою мережевих та хмарних технологій.

Завдання модуля:

Систематизувати знання щодо:

– основних пакетів програм (текстових, табличних, графічних);

– поширеніших мережевих сервісів;

– технології «Веб-портфоліо»;

– роботи з конструкторами сайтів;

– основ веб-дизайну.

Сформувати вміння (навички):

– використовувати основні пакети програм (текстові, табличні, графічні);

– застосовувати поширеніші мережеві сервіси;

– застосовувати технології «Веб-портфоліо»;

– роботи з конструкторами сайтів;

– роботи з дизайном сайтів.

Розвинути установки до:

– інноваційності;

– індивідуалізації навчального процесу;

– створення віртуального навчального середовища;

– навчання продовж життя;

– рефлексії.

Очікувані результати:

знання:

– основних пакетів програм (текстових, табличних, графічних);

– поширеніших мережевих сервісів;

– технології «Веб-портфоліо»;

– роботи з конструкторами сайтів;

– основ веб-дизайну.

вміння:

– використовувати основні пакети програм (текстові, табличні, графічні);

– застосовувати поширеніші мережеві сервіси;

– застосовувати технології «Веб-портфоліо»;

– роботи з конструкторами сайтів;

– роботи з дизайном сайтів.

установки до:

– інноваційності;

– індивідуалізації навчального процесу;

– створення віртуального навчального середовища;

– навчання продовж життя;

– рефлексії.

Навчальна стратегія курсу:

Реалізація завдань для досягнення результатів модуля здійснюється в очному та дистанційному форматі шляхом:

– розгляду навчального матеріалу на лекціях-презентаціях та інтерактивних лекціях;

– самостійного вивчення слухачами навчального матеріалу на основі розробленого для модуля комплексу навчально-методичних матеріалів;

– виконання практичних та самостійних завдань, спрямованих на набуття слухачами вмінь і навичок на практиці застосовувати теоретичні знання;

– участі слухачів у семінарських заняттях;

– проведення поточного самотестування (після вивчення кожної теми модуля), а також підсумкового контрольного тестування до модуля;

– створення проекту власного веб-портфоліо та його захисту на підсумковому очному занятті.Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (0)