ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ЧИННИК МОТИВАЦІЇ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ.

Сьогодні в Україні триває процес швидкого наповнення освіти  інформаційно-комунікаційними технологіями (далі ІКТ), що викликає необхідність якісної оцінки сучасних підходів до освітнього процесу з погляду їхньої адекватності новим життєвим реаліям ХХІ століття, адже інформаційно-комунікаційні технології є технологічним базисом знань громадян нашої країни.

Якісне викладання іноземної мови не може здійснюватися без використання засобів, які надають комп’ютерні технології й Інтернет. Адже вони дають змогу вчителеві краще подати новий матеріал, зробити його більш цікавим, швидко перевірити знання учнів та посилити їхній інтерес до навчання. Учитель має можливість отримувати найостаннішу інформацію, активно спілкуватися з колегами, учнями та батьками. Завдяки цьому підвищується авторитет учителя, він дійсно може бути носієм культури, знань, усього передового [13:8].

Одним із шляхів формування позитивного ставлення дітей до навчання є створення системи мотивів діяльності особистості. Оскільки мотивація школярів до навчання є важливим складником навчально-виховного процесу, то спрямованість дій будь-якого вчителя визначається його прагненням і життєвою необхідністю підвищити рівень мотивації навчання учнів – від негативного і нейтрального до позитивного, відповідального, дієвого.

Під мотивацією розуміють сукупність спонукальних факторів, які визначають активність особистості. Основними мотивами навчання у школярів є: особистісний розвиток, інтерес, результат діяльності, бажання в майбутньому стати кваліфікованим спеціалістом, потреба в пізнанні нового [6].

Процес викладання французької мови тісно пов'язаний із розвитком інформатичної компетентності, внутрішня структура якої містить мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, ціннісно-рефлексивний, емоційно-вольовий компоненти. Запорукою розвитку інформатичної компетентності вважаю мультимедійне середовище як основний чинник інтерактивності уроку.

На основі аналізу визначень О.В. Шликова [14], Л.І. Альошина [1], Н.І. Дворка [7], В.О. Ільганаєвої [9] поняття «мультимедіа» можна виділити два основні підходи до трактування його змісту в сфері викладання ІМ:

– мультимедіа як технологія — особливий вид комп'ютерної технології, що об'єднує як традиційну статичну (текст, графіку), так і динамічну інформацію (мовлення, музику, відеофрагменти, анімацію тощо);

– мультимедіа як інформаційний продукт — організована сукупність пов'язаних певною темою мультимедіаелементів, забезпечена засобами навігації й передбачена передусім для зорового та слухового сприйняття; характерною особливістю мультимедіапродукту є наявність у його змісті декількох сюжетних ліній (зокрема й тих, що вибудовуються самим користувачем на основі «вільного пошуку»).

Структурними компонентами мультимедійного середовища є комунікаційні агенти (комунікант і реципієнт) та комунікаційні посередники (видавці мультимедіа, розробники та провайдери веб-сайтів, телекомпанії, кіностудії тощо), котрі взаємодіють на основі використання комунікаційних засобів створення, передавання і зберігання мультимедійної інформації та комунікаційних каналів (Інтернету, телебачення тощо).

Таким чином, використання мультимедійного середовища й нових навчальних систем дозволяє створити принципово новий формат навчального процесу.

Список використаних джерел

1.    Алешин Л. И. Автоматизация в библиотеке : учеб. пособие : Ч. 1. / Л. И. Алешин. — М. : Изд-во МГУКИ, ИПО Профиздат, 2001. — 176 с.

2.    Берестова Т. Ф. Информационное пространство библиотеки : науч.-

метод. пособие / Т. Ф. Берестова. — М. : ЛИБЕРЕЯ"БИБИНФОРМ,

2007. — 240 с. — (Б-рь и время. ХХІ век; Вып. 76).

3.    Берестова Т. Ф. Общедоступная муниципальная библиотека в едином

информационном пространстве : науч.-метод. пособие / Т. Ф. Берестова. —

М. : ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2005. — 288 с. — (Б-рь и время. ХХІ век;

Вып. 19).

4.    Буньківська О. В. Інформаційний простір : соціокультурна сутність,

стан та проблеми функціонування в Україні : автореф. дис. … канд.

філол. наук [Електронний ресурс] / О. В. Буньківська; Київ. нац. ун-т

культури і мистецтв. — К., 2009. — Режим доступу: http://www.nbuv.

gov.ua/. — Загол. з екрана.

5.    Геля А. А. Роль сучасних інформаційних технологій у навчанні іноземних мов у початковій школі [Електроний ресурс] / Наукові праці студентів Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. – Режим доступу : www/ URL: http://www.psyh.kiev.ua/ – Загол. з екрана.

6.    Гулеватий В. Л. Шляхи підвищення мотивації навчання./ В. Л. Гулеватий. – Вінниця, 2006.

7.    Дворко Н. И. Профессия — режиссер мультимедиа / Н. И. Дворко;

Санкт.-Петерб. гуманит. ун-т профсоюзов. — СПб. : СПбГУП, 2004. —

159 с. — (Новое в гуманит. науках; Вып. 12).

8.    Дегтярова Г.А. Підготовка вчителя до проведення сучасного уроку в умовах інформатизації освіти: [навч.-метод. посібник] / Дегтярьова Г.А., Папернова Т. В. ; [За заг. ред. Покроєвої Л.Д.]. – Х. : Харківська академія неперервної освіти, 2011. – 220 с.

9.    Ильганаева В. А. Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность) : словарь-справочник / В. А. Ильганаева. — Х. : КП «Городская типография». 2009. — 392 с.

10.Информационная среда [Электронный ресурс] // Словарь по экономике и

финансам. Глоссарий.ру. — Режим доступа : http://slovari.yandex.ru/. —

Загл. с экрана.

11.Кирпич Д. А. Инфосфера РФ [Электронный ресурс] / Д. А. Кирпич. — Режим доступа : http://www.nnmoiseev.ru/zyat_ifo.htm. — Загл. с экрана.

12.Костікова І. І. Теоретико-методичні засади професійної підготовки учителів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій: автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / І. І. Костікова ; [Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С. Сковороди]. —  Х., 2009. —  35 с.

13.Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій / Н. В. Морзе. – К. : Видавнича група BHV, 2008. – 352 с.

14.Шлыкова О. В. Культура мультимедиа : учеб. пособие / О. В. Шлыкова;

Моск. гос. Ун-т культуры и искусств. — М. : Фаир-Пресс, 2004. — 415 с. : ил.

Подобається