Викладання української мови в 2 класі

Викладання української мови в 2 класі

Методичні рекомендації

щодо викладання української мови в 2 класі.

 

Курс української мови – важлива складова загального змісту початкової освіти, оскільки мова є не тільки окремим навчальним предметом, а й основним засобом опанування інших шкільних предметів.

Основною метою цього курсу є формування ключової комунікативної компетентності молодших школярів, яка виявляється у здатності успішно користуватися мовою у процесі спілкування, пізнання навколишнього світу, вирішенні життєво важливих завдань.

Навчання української мови також повинно бути спрямовано на формування соціокультурної компетентності, яка включає в себе загальнокультурний розвиток учнів, адаптацію їх до життя в певному соціальному середовищі, громадянське, патріотичне, морально-етичне, естетичне виховання.

У процесі навчання української мови в початкових класах постійно проводиться робота над формуванням компетентності уміння вчитися. Важливо навчити молодших школярів організовувати свою навчальну діяльність, сформувати в них почуття відповідальності за виконуване завдання, готовність самостійно працювати з новим, доступним за складністю навчальним матеріалом, мати власну думку з приводу обговорюваних питань, обґрунтовувати її.

Досягнення поставленої мети можливе за умови виконання наступних завдань:

 • Формування в учнів мотивації вивчення мови;
 • забезпечення гармонійного розвитку усіх видів мовленнєвої діяльності;
 • формування комунікативних умінь;
 • опанування найважливіших функціональних складових мовної системи;
 • соціально-культурний розвиток особистості;
 • формування вміння вчитися.

Відповідно до освітньої галузі «Мови і літератури» Державного стандарту початкової загальної освіти навчальний предмет «Українська мова» базується на таких змістових лініях:

 • мовленнєвою;
 • мовною;
 • соціокультурною;
 • діяльнісною.

Мовленнєва змістова лінія є основною. Вона передбачає розвиток усного і писемного мовлення учнів, їхнє вміння користуватися мовою, як засобом спілкування, пізнання, впливу. З цією метою розвиваються та вдосконалюються усні види мовленнєвої діяльності, якими учні оволоділи раніше (слухання-розуміння, говоріння), а також формуються та вдосконалюються види мовленнєвої діяльності, які пов’язані з писемним мовленням (читання вголос і мовчки, робота з дитячою книжкою, письмові види робіт).

Мовна змістовна лінія розробляється з урахуванням того, що в початковому курсі формування в учнів знань про мову, умінь виконувати певні види мовного аналізу є пропедевтичним. Цю роботу слід підпорядковувати розвитку в учнів орфоепічних, лексичних, граматичних, правописних, стилістичних умінь.

Соціокультурна змістова лінія передбачає формування в учнів уявлення про мову як форму вияву культури українського народу, як засіб створення творів мистецтва, зокрема, художньої літератури, розширення уявлень школярів про свою державу Україну, культуру українського народу та інше. Ця робота має органічно поєднуватися з іншими аспектами навчання і реалізовуватися за допомогою дібраних навчальних текстів, тем для побудови діалогів і монологічних зв’язних висловлювань різних видів, використання тематичних груп слів.

Діяльнісна змістова лінія спрямована на формування в молодших школярів уміння вчитися, яке дає їм змогу організувати і контролювати свою навчальну діяльність і забезпечується послідовною мотивацією навчання, здатністю докладати власних зусиль для досягнення результату, володіти уміннями і навичками самоконтролю та самооцінки.

Програма складається з таких розділів:

 • «Навчання грамоти» (для 1-го класу);
 • «Мовленнєва змістова лінія»;
 • «Мовна змістова лінія»;
 • «Соціокультурна змістова лінія»;
 • «Діяльнісна змістова лінія».

До кожного розділу визначено державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Для реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти розроблені нові підручники для 2 класу з усіх предметів інваріантної складової.

На уроках української мови основна увага приділяється практичним аспектам: роботі над значенням слова і кількісному нарощуванню словникового запасу другокласників, збагаченню мовлення різними граматичними формами, умінню аналізувати, оцінювати власну мовленнєву творчість, удосконалювати її.

В цьому році учні 2 класу та вчителі, які викладають у цих класах, працюватимуть за новим підручником «Українська мова» (авт.. М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик).

Текстова основа підручника у вивченні як мовної теорії, так і виробленні мовленнєвих знань, посилює увагу до формування в учнів компетентнісно орієнтованих умінь: слухати і розуміти; сприймати інформацію; сортувати її; виділяти головне й утримувати його в пам’яті, орієнтуючись на логіко-смислові частини під час його відтворення або виконання мовно-мовленнєвих завдань.

Відповідно до виучуваної мовної теми учитель на основі тексту має можливість запропонувати учням цілий комплекс завдань, метою яких є спостереження і виявлення функціональної ролі тієї чи іншої мовної одиниці, її лексичної чи граматичної категорії в тексті, у структурі висловлювання.

З огляду на потреби класу і можливості окремих учнів, учитель сам може добирати за його змістом додаткові завдання, які дадуть йому можливість забезпечити особистісно орієнтований підхід до навчання.

Тому методичний апарат підручника, формулювання в ньому навчальних завдань до вправ спрямовані передусім на самого школяра. Крім цього, набагато чіткіше розмежовано ті теоретичні відомості, які молодші школярі повинні глибоко засвоїти, і ті, котрі подаються лише з пропедевтичною метою. З цією метою на сторінках підручника подано для учнів різні словесні орієнтири: «Візьми до уваги!», «Пам’ятай!», «Пригадай!», «Виконуй так!», «Попрацюйте разом!», «Міркуй так!», «Звір свої міркування з правилом».

Структура і зміст підручника дає можливість організувати навчальний процес так, щоб учень на уроці не залишався пасивним слухачем і мовчазним виконавцем пропонованих письмових вправ, а виступав в ролі активного співрозмовника, доповідача, коментатора, редактора, учасника діалогу, оскільки саме в таких формах активної навчальної діяльності і відбувається його активна соціалізація. Учням запропоновано такі види і форми діяльності, з якими їм доведеться зіткнутися в дорослому житті, у процесі розв’язання різних життєвих ситуацій.

Подобається