Календарно-тематичне планування уроків української мови в 4 класі


Календарно-тематичне планування

Українська мова

4 клас

І семестр – 64 години (4 години на тиждень)

з/п

Тема уроку

№ вправи

 

Словникові

слова

 

Дата

 

Примітки

МОВА І МОВЛЕННЯ (4 години)

Учень/учениця:

- регулює дихання, силу голосу, темп мовлення залежно від ситуації мовлення і спілкування;

- дотримується правил етикету, культури спілкування;

- пояснює значення мови в житті народу; упізнає старі й нові слова в наукових і художніх текстах.

1.

Вступ. Державний Гімн України. Мова — безсмертний скарб народу Збагачення мови новими словами.

1 – 7

Щотижня,

щогодини,

 


 

 

2.

Сучасна українська мова. Висловлювання про мову.

8 – 11  

 

 

 

3.

Усне і писемне мовлення. Складання розповіді за малюнками.

13-16

 

 

 

4.

Культура мовлення. Узагальнення знань і вмінь учнів із розділу «Мова і мовлення».

16-17

 

 

 

ТЕКСТ  (11 годин)

Учень/учениця:

-          знаходить у тексті зачин, основну частину, кінцівку (завершення);

- самостійно формулює тему і мету (основну думку) тексту;

- добирає заголовок, який відповідає темі або основній думці тексту;

- виявляє в тексті слова, які містять важливі відомості тексту;

зв’язує два речення за допомогою особових займенників (він, цей, такий у різних родах і числах), слів тоді, спочатку, потім, по-перше, по-друге, нарешті тощо;

- ділить текст на частини за поданим планом і самостійно у процесі навчальної роботи;

- записує кожну частину тексту з абзацу;

- аналізує в навчальній роботі тексти-міркування;

- виявляє в текстах-міркуваннях твердження, доказ та висновок; будує в навчальній роботі тексти-міркування;

- бере участь у їх удосконаленні;

- аналізує в навчальній роботі тексти-описи; в

- уявляє слова, які характеризують істотні ознаки описуваних предметів, явищ;

- бере участь у порівнянні однотемних текстів-описів художнього і науково-популярного стилів;

- робить спробу написати замітку до класної (шкільної) стінгазети;

- пише лист, адресований близькій людині, ровеснику тощо.

5.

Закріплення поняття про будову тексту. Тема і мета висловлювання. Заголовок

18-20

 

 

 

6.

Слова, найважливіші для висловлення думки в реченні, тексті. Навчальний діалог.

21-24

 

 

 

7.

Засоби зв’язку речень у тексті. Редагування тексту.

25-28

 

 

 

8.

Розвиток зв’язного мовлення № 1. Твір-розповідь за темою «Яскраві враження від літніх канікул»

 

 

 

 

9.

Поділ тексту на частини. Складання плану. Спостереження за роллю абзаців у тексті.

29-32

 

 

 

10.

Особливості змісту та побудови тексту-міркування. Складання тексту-міркування за поданим твердженням, доказом (доведенням) і висновком.

33-36

Попереду

 

 

 

 

 

11.

Особливості текстів-описів. Мета цих текстів. Складання тексту-опису людини. Навчальний діалог.

37-41

Спільнота

 

 

 

 

 

12.

Порівняння художнього і наукового текстів. Складання тексту-міркування на тему «Чи можуть тварини спілкуватися?»

42-45

 

 

 

13.

Замітка до газети. Написання листа. адресованого близькій людині, ровеснику, тощо.

46-48

Вчора

 

 

14.

Контрольна робота (ком-бінована): списування із завданнями з мовної теми за змістом тексту.

 

 

 

 

15.

Аналіз контрольної роботи. Особливості текстів-есе. Колективне складання есе на основі вражень від екскурсії. Узагальнення знань і вмінь учнів із розділу «Текст».

49

 

 

 

РЕЧЕННЯ (8 годин)

Учень/учениця:

- дає визначення речень за метою висловлювання;

- розрізнює на слух і на письмі розповідні, питальні і спонукальні речення;

- розрізнює серед них окличні і неокличні;

- знаходить головні і другорядні члени речення у найпростіших випадках;

- встановлює логіко-граматичні зв’язки між членами речення за допомогою питань;

- поширює речення словами і словосполученнями;

- складає речення за поданими графічними схемами;

- відновлює зміст деформованих речень;

- виявляє в реченні однорідні члени (головні і другорядні);

- виконує навчальні вправи з реченнями з однорідними членами;

- вживає кому при однорідних членах речення в навчальних вправляннях;

- поєднує однорідні члени речення сполучниками і, та, а, але (без повторення);

- складає речення з однорідними членами, поширює їх залежними словами (добирає прикметники, що характеризують однорідні слова-іменники тощо);

- правильно інтонує речення з перелічуванням та протиставленням;

- будує речення з однорідними членами за зразком, за поданими схемами.

16.

Види речень за метою висловлювання та інтонацією. Складання діалогу.

50-53

 

 

 

17.

Розвиток зв’язного мовлення № 2.  Складання  діалогу (письмово) між однокласниками на тему: «Чи є у тебе мрія?».

 

 

 

 

18.

Основа речення. Зв’язок слів у реченні. Складання діалогу.

54-57

Посередині

 

 

19.

Встановлення зв’язку слів у реченні. Складання речень за поданими схемами.

58-62

 

 

 

20.

Однорідні члени речення. Залежні слова при однорідних членах речення.

63-65

 

 

 

21.

Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників.

66-69

 

 

 

22.

Узагальнення знань і вмінь учнів із розділу «Речення».

70-73

 

 

 

23.

Контрольна робота: складання діалогу (письмово).

 

 

 

 

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЧАСТИНИ МОВИ (4 годин)

Учень/учениця:

-                    знає значущі частини слова:  закінчення, частини основи – корінь, суфікс, префікс;

-          розбирає самостійно слова прості за будовою( окрім дієслів);

-          розрізнює спільнокореневі слова та форми того самого слова;

-                    ділить на групи слова, що відповідають на питання різних частин мови (серед них числівники, прислівники – без уживання термінів).

24.

Аналіз контрольної роботи. Слово. Значення слова. Складання речень.

74-78

 

 

 

25.

Розвиток  зв’язного мовлення № 3.  Складання твору на основі вражень від екскурсії «Краса осіннього парку».

 

 

 

 

26.

Будова слова. Добір споріднених слів. Розбір слів за будовою.

79-83

 

 

 

27.

Частини мови. Складання речень. Повторення вивченого про частини мови. Складання речень.

84-86

 

 

 

ІМЕННИК (18 годин)

Учень/учениця:

-          відносить   до   іменників   слова   з   абстрактним   значенням,    які

відповідають на питання що?;

-          добирає до поданого іменника 2-3 синоніми, антонім;

-                    розкриває значення (2-3) багатозначного іменника, вводить його в словосполучення, речення (у процесі виконання навчальних вправ);

-                    визначає рід і число іменників;

-                    змінює іменники за числами і відмінками;

-                    визначає початкову форму іменника (називний відмінок однини), відмінок іменника в реченні у формі колективної навчальної роботи під керівництвом учителя;

-                    змінює в процесі словозміни іменників приголосні [г], [к], [х] перед –і на м’які [з´], [ц´], [с´]; голосний [і] на [о], [е];

-                    відображає ці звукові явища на письмі (нога – нозі, яблуко – в яблуці, рух – у русі); (піч – пéчі, ніч – нóчі, ночéй, стіл – стола);

- вживає у процесі виконання навчальних вправ: у родовому відмінку іменників жіночого роду на -а закінчення -и, -і (стіни, пісні, межі, кручі, груші); в орудному відмінку однини в іменниках чоловічого та жіночого роду з основою на м’який приголосний та [ж, ч, ш] закінчення -ею (землею, межею, кручею, тишею); -ем (конем, ножем, мечем, споришем);

- закінчення -єю в іменниках жіночого роду на -ія (лінія – лінією); закінчення -єм в іменниках чоловічого роду на [й] (гай – гаєм);

- перевіряє за словником закінчення в родовому й орудному відмінках іменників на -ар, -яр (вівчарем, слюсарем, школярем, але маляром, столяром);

- використовує у мовленні паралельні форми іменників чоловічого роду – назв істот у давальному і місцевому відмінках однини (братові і брату, батькові і батьку, Василеві і Василю);

- вживає   подвоєні букви на позначення м’яких приголосних перед закінченням –ю з основою на приголосний(тінню, молоддю);

- не вживає подвоєння в іменниках зі збігом приголосних в основі (радістю,щирістю) у процесі виконання навчальних вправ;

- користується навчальною таблицею відмінювання іменників у множині у процесі виконання вправ на практичне засвоєння відмінкових закінчень іменників;

- правильно вживає прийменники з іменниками в окремих відмінках;

- уживає літературні форми закінчень -ах (-ях) іменників у місцевому відмінку множини (по вікнах, по деревах, по дорогах, на полях).

28.

Повторення вивченого про іменник. Ознаки іменника як частини мови. Значення, в яких уживаються іменники в
мовленні.

87-91

шеренга

 

 

29.

Іменники - синоніми, іменники - антоніми. Однозначні та багатозначні іменники. Пряме і переносне значення іменників.

92-96

врівнова-

женість

 

 

 

 

30.

Розвиток  зв’язного  мовлення № 4. Написання замітки до газети на основі вражень від концерту до Дня захисника України.

 

 

 

 

31.

Рід і число іменників.

97-99

наполегли-

вість

 

 

 

 

32.

Відмінювання іменників. Початкова форма іменників.
Складання тексту-розповіді. Письмо з пам'яті.

100-106

творчість

 

 

33.

Розрізнення відмінків іменників з однаковими закінченнями. Редагуван-ня  тексту.

107-110

справедли-

вість

 

 

 

 

34.

Розвиток  зв’язного мовлення № 5. Письмовий переказ «Петрусева пшениця» за М.Романікою

 

 

 

 

35.

Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках різного роду в давальному і місцевому відмінках однини.

111-115

 

 

 

36.

Чергування голосних у коренях іменників жіночого та чо-
ловічого роду в однині.

116-120

оптимізм

 

 

37.

Правопис закінчень іменників жіночого роду на –а (-я) в родовому відмінку однини. Поділ тексту на абзаци.

121-124

 

 

 

38.

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини. Складання словосполучень.

125-128

мільйон

мізинець

кілометр

 

 

 

 

 

 

39.

Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини. Форми іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини, крім позиції верф’ю.

129-133

 

 

 

40.

Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на –р в орудному відмінку однини. Складання речень про професії.

134-136

 

 

 

41.

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини. Порівняння сполучень іменників.

137-140

 

 

 

42.

Розвиток зв’язного мовлення № 6.  Складання письмового твору-опису за картиною К.Білокур «Сояшники»

 

 

 

 

43.

Правопис закінчень іменників у множині. Таблиця відмінювання іменників у множині. Складання усної розповіді про тварин у зоопарку.

141-146

 

 

 

44.

Контрольна робота з мовної  теми «Іменник».

 

 

 

 

45.

Аналіз контрольної роботи. Уживання іменників із прийменниками в різних відмінках. Узагальнення і систематизація знань і вмінь учнів із розділу «Іменник».

147-150

 

 

 

ПРИКМЕТНИК (19 годин)

Учень/учениця:

- відносить до прикметників слова, що означають різні ознаки предметів;

- добирає до поданого прикметника 2-3 синоніми, антонім;

- пояснює і вживає у мовленні прикметники у прямому і переносному значеннях у художніх і науково-популярних текстах;

- змінює прикметники за числами і в однині за родами;

- визначає рід і число прикметника за родом зв’язаного з ним іменника та за характерним закінченням;

- користується таблицею відмінювання прикметників, поданою в підручнику, у процесі виконання навчальних вправ на практичне засвоєння відмінкових закінчень прикметників;

- зіставляє і розрізнює відмінкові закінчення прикметників з орієнтацією на твердий і м’який приголосний основи;

- визначає в процесі виконання навчальних вправ відмінки прикметників за відмінками іменників (на основі встановлення зв’язку слів у реченні);

- дотримується правил вимови і написання прикметників на -ський, -цький, -зький;

- вживає букву ь для позначення м’якості кінцевого приголосного основи у відмінкових формах прикметників (синьої, давнього, братньою, літньому, у могутньому);

- дотримується м’якої і пом’якшеної вимови кінцевих приголосних основи прикметників у називному відмінку множини (хороші, далекі).

46.

Повторення вивченого про прикметник як частину мови. Роль прикметників у мовленні.

151-154

тепер,

взимку,

влітку,

восени

 

 

47.

Прикметники - синоніми, прикметники-антоніми та багатозначні прикметни-ки. Пряме і переносне значення прикметників.

155-159

життєрадіс ний

 

 

 

 

48.

Вживання прикметників у художніх і науково-популярних текстах. Порівняння текстів.

160-162

 

 

 

49.

Вправи на доцільне використання прикметни-ків у мовленні.
Спостереження за виражальними можливос-тями прикмет-
ників-антонімів у народних прислів'ях.

163-167

 

 

 

50.

 Розвиток зв’язного мовлення № 7. Переказ тексту  «Осінь за вікном чарівну казку пише».

 

 

 

 

51.

Порівняння прикметників та іменників. Зв'язок прикметників з іменниками в реченні.

168-170

 

 

 

52

Контрольна робота: письмовий переказ.

 

 

 

 

53.

Аналіз контрольної роботи. Визначення роду і числа прикметників за іменниками.

171-173

 

 

 

54.

Відмінювання прикметни-ків. Правопис відмінкових закінчень прикметників в однині.

174-178

 

 

 

55.

Визначення відмінків прикметників у реченні.

179-181

 

 

 

56.

Вправи на визначення відмінка прикметників (у реченнях) за закінченням та відмінком іменника. Навчальне аудіювання.

182-186

аеропорт

 

 

 

 

57.

Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-,
-цьк-.

187-191

 

 

 

58.

Уживання знака м'якшення (ь) перед закінченням прикметників

192-195

 

 

 

59.

Контрольна робота (комбінована) : диктант із тестовими завданнями з мовної теми , не пов’язаними зі змістом тексту

 

 

 

 

60.

Аналіз контрольної роботи. Вживання прикметників для всебічної характеристики  предметів. Усний опис картини природи.

196-201

 

 

 

61.

Розвиток зв’язного мовлення № 8. Твір-міркування «Пташка красна пір’ям, а людина добрими справами».

 

 

 

 

62.

Форми відмінків однини прикметників чоловічого та жіночого роду.

202-205

 

 

 

63.

 

Відмінювання прикметни-ків у множині. Вживання різних відмінкових форм прикметників у множині.

206-209

 

 

 

64.

Узагальненні і системати-зація знань і вмінь учнів із розділу «Прикметники».

210-215

футбол

 

 

                                     

 

Подобається