ЕКОНОМІЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ НА ОСНОВІ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ


Е. А. Стукас, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти ООІУВ

О.В. Михайловський, аспірант кафедри педагогіки Південноукраїнського педагогічного університету

 

ЕКОНОМІЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ

ІНФОРМАТИКИ НА ОСНОВІ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ

 

Резюме

У статті подано теоретичний аналіз ролі економічного виховання майбутніх учителів інформатики в їхній професійній діяльності. З урахуванням синергетичного підходу розроблено вимоги до загальноосвітнього навчально-методичного програмного комплексу та методики економічного виховання майбутніх вчителів інформатики, подано результати практичної апробації методики економічного виховання майбутніх вчителів інформатики з урахуванням синергетичного підходу. Також представлено сутність навчально-методичного комплексу з економічного виховання під час вивчення інформатики для роботи з учнями ЗОШ, який складається з уроків інформатики економічної спрямованості й позаурочних заходів, які поєднали застосування інформаційно-комунікаційних технологій та вирішення економічних завдань. Результати дослідження довели, що методика залучення студентів до економічного виховання школярів під час навчання інформатики не тільки покращує результативність економічного виховання школярів, а й дозволяє закріпити та апробувати на практиці знання та навички студентів.

Ключові слова: економічне виховання, економічне мислення, синергетика, синергетичний підхід, майбутні вчителі інформатики.

 

Актуальність дослідження визначається тим, що економічне становище сучасної України характеризується значними змістовними та структурно-організаційними змінами, які відображаються на змісті вищої освіти, оскільки вони вимагають від неї формування фахівця нової формації, здатного до швидкого і якісного пристосування до мінливих умов сучасності та інтеграції у міжнародний освітній простір. Сучасна освіта неможлива без застосування майже в усіх галузях інформаційно-комунікаційних технологій, які міцно увійшли до нинішнього життя й вимагають від освіченої людини вмінь і навичок вільного користування цими технологіями. Що в свою чергу призводить до актуалізації вивчення інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітній школі й висування нових, більш суворих вимог не тільки до викладання інформатики у ЗОШ, але й до особистості вчителя, його вміння слідкувати за новинками інформаційно-комунікативних технологій і враховувати в своїй роботі принципи випереджального навчання та зв’язку з іншими науками й дисциплінами.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Професійна підготовка вчителя інформатики досліджується в різних аспектах: індивідуально-диференційований підхід у професійній підготовці майбутніх вчителів (С. М. Овчаров); кредитно-модульна система навчання вчителя інформатики (О. М. Спірін); професійна підготовка на основі сучасних мережевих технологій (Л. В. Брескіна); система методичної підготовки вчителя інформатики (Н. В. Морзе); вимоги до спеціаліста в інформаційному суспільстві та умови формування інформаційної компетентності майбутнього вчителя інформатики (Т. О. Гудкова); інформаційно-комп'ютерну компетентність як компонент професійної підготовки вчителя інформатики (В. В. Котенко, С. Л. Сурменко); компенсаторний підхід при формуванні професійної компетентності (В. О. Адольф, І. Ю. Степанова) [6],[8] [9].

Економічна складова професійної підготовки майбутніх вчителів інформатики мало досліджувана й вимагає особливо прискіпливого вивчення у зв’язку з тим, що жодна фінансова операція не проходить без комп’ютерного й програмного забезпечення, навіть звичайна покупка у супермаркеті – забезпечується комп’ютерними технологіями. Сучасне економічне становище нашої країни й важливе місце інформаційно-комунікаційних технологій у економічній сфері зумовлюють більш детальне вивчення даного питання.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати й практично апробувати методику економічного виховання майбутніх вчителів інформатики з урахуванням синергетичного підходу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Історики – дослідники світової економічної культури вказують на зародження економічної думки, яка стала необхідністю розв’язання питань виробництва і розподілу матеріальних благ ще на початку зародження сучасної цивілізації. Дослідник економічної думки стародавньої Греції Ф. Я. Полянський відзначає, що у світовій історії економічна думка часто набувала широкого розвитку саме в період спаду виробництва. Старогрецькі мислителі у своїх творах порушували проблему раціональної економіки. Сократ, Платон, Аристотель надавали великого значення вмінню користуватися багатством, добром, прибутком не заради наживи, а для матеріальних і духовних потреб. Аристотель ввів у науковий обіг термін «економія», заклавши основи економічної науки і зробивши важливий крок у галузі економічного аналізу [4].

Мислителі різних часів економічне виховання молоді розуміли як підготовку до самостійного життя. Наприклад, у працях соціал-утопістів наголошується на доцільності організації підготовки молодих людей до майбутнього життя.

Вивчення і аналіз вітчизняної педагогічної думки свідчить про те, що вона завжди була спрямована на економічну підготовку молоді. Наприклад, К. Д. Ушинський, ставив перед суспільством конкретне завдання – підготувати молодь до економічного життя через працю. На його думку, підготовка до життя повинна обов'язково здійснюватися через правильно організовану трудову діяльність – як єдино доступне людині на землі і єдино достойне для неї щастя. Саме ж виховання мусить бути спрямоване на підготовку й виконання суспільно необхідної праці, а вихованець зобов’язаний орієнтуватися в економічній та господарській сферах. К. Д. Ушинський високо цінував вміння трудитися на благо суспільства, на себе, звеличував людину як творця багатств і закликав вчитися господарювати, передбачати, визначати економічні потреби суспільства і шляхи їх реалізації [3].

Педагоги-мислителі підкреслювали важливість економічної підготовки молоді, вказували на необхідність цілеспрямованості цього процесу. У середині ХХ століття з’явився спеціальний напрям виховання – економічне, яке набуло значного поширення, його засновниками були А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський, які пропонували в зміст політехнічної освіти включати знання про економіку країни, окремого регіону, основ виробництва. Особливу увагу звертали на формування в молоді економічного мислення, на необхідність активної участі студентів в громадському житті [3].

Г. І. Волков, один із основоположників української етнопедагогіки, писав, що виховання працелюбної молоді було основною метою виховання, а підготовка підростаючого покоління до праці – головним завданням народної педагогіки. Він зауважував, що праця для людини є і метою, і засобом, а працелюбність – навіть і результатом виховання [3].

У працях багатьох сучасних педагогів простежується думка про необхідність удосконалювати систему економічної освіти й у цьому напрямі – виховання студентів. Ученими пропонуються різні варіанти й шляхи розв'язання цієї проблеми. Навіть неповний аналіз питань економічного виховання особистості в педагогічній літературі переконує у важливості розв’язання проблеми організації цієї діяльності [1].

Проблеми сучасного економічного виховання молоді вирішуються на філософському (В. П. Андрущенко, Г. С. Глезерман, А. Г. Здравомислов, М. І. Михальченко, В. П. Турагінов, В. Я. Ядов), соціологічному (Л. П. Буєва, В. А. Крутецький, К. К. Платонов) та інших рівнях. У педагогічному плані загальнотеоретичне розкриття питань трудового та економічного, морального та естетичного виховання як важливих сторін розвитку якостей особистості сучасного працівника знайшло відображення у наукових працях М. І. Болдирева, Г. І. Ващенка, В. І. Маслова, В. М. Мадзігона, Д. А. Сметаніна, М. Д. Ярмаченка та ін.

Аналіз досліджень, свідчить про те, що учені також приділяють значну увагу економічній освіті учнів в загальноосвітній школі (А. А. Васильєв, Л. Є. Епштейн, А. С. Нісімчук, І. Ф. Прокопенко, О. Т. Шпак); економічній підготовці студентів (О. М. Кравчук, В. М. Мадзігон, О. С. Падалка, А. Й. Сиротенко, І. О. Смолюк та ін.); економічному вихованню учнів міських шкіл (Р. М. Мачулка, О. М. Собчук та ін.).

Економічному вихованню майбутніх учителів сьогодні присвячено чимало робіт педагогів, економістів. Інтерес до питань економічної освіти й виховання учителя – не випадковий. Адже регулюючи процесом цілеспрямованого впливу на школярів, колектив, соціальну групу, клас ми формуємо певного роду навики, звички, ціннісні установки, економічні якості, стереотипні норми поведінки в процесі практичної господарсько-економічної діяльності людей [5].

Економічне виховання займає одне з основних місць у формуванні особистості випускника педагогічного університету. Багато дослідників – А. Ф. Аменд, М. Л. Малишев, А. С. Нісімчук, Н. П. Рябінова, М. І. Смирнов– його суть визначають як цілеспрямований, систематичний процес, що сприяє формуванню основ економічних знань, умінь та навичок, необхідних для участі у економічних та виробничих відносинах.

На наш погляд, педагогічні ВНЗ мають впроваджувати певну систему економічного виховання, зумовлену економічною дійсністю, сукупністю економічних, організаційних та ідеологічних норм, методів і засобів впливу на громадян з метою виховання зацікавленості в ефективній економічній діяльності, досягнення високої економічної культури.

На сучасному етапі ґрунтовна професійна підготовка майбутніхпедагогів, зокрема вчителів інформатики, які б володіли економічними знаннями, є першочерговим завданням, важливість якого важко переоцінити. Цей процес має відбуватися на основі застосування інноваційних педагогічних технологій, які передбачають використання різних науково-педагогічних підходів та методів.

Щодо науково-педагогічних підходів, на яких, на нашпогляд, має ґрунтуватися професійна підготовка майбутніх педагогів, а саме – економічного виховання вчителів інформатики, то це, перш за все це – синергетичний підхід. Він детермінує ідею відкритості й творчого характеру навчально-професійної діяльності майбутніх учителів інформатики, актуалізацію міжпредметних і міжциклових зв’язків усистемі неперервної педагогічної освіти.

Синергетика – наука, що досліджує процеси переходу складнихсистем із неврегульованого стану у впорядкований, розкриває такі зв’язкиміж цими елементами, сумарна дія яких у рамках системи перевищує засвоїм ефектом просте складання ефектів дій кожного з елементів окремо.Як самостійна наука синергетика виникла в середині 70-х років минулогостоліття. Для педагогіки вона стала одним із провідних методологічнихпринципів, оскільки в рамках цілеспрямованої взаємодії в педагогічномупроцесі спостерігаються ефекти, що вивчаються синергетикою [6, с. 54].

Синергетичний підхід виявляє спільність закономірностей і принципів самоорганізації різних макросистем –фізичних, хімічних, біологічних, технічних, економічних, соціальних. Відтак, синергетичний підхід дозволяє в цілому розглядати взаємодіюпроцесів професійної освіти майбутніх педагогів-інформатиків, виховання та розвитку особистості, її економічного виховання та формування необхідних професійних якостей [6, c. 43].

Професійна діяльність учителя інформатики в наш час набуваєімовірнісного характеру й потребує у своєму вирішенні синергетичного підходу, оскільки значна кількість педагогічних феноменівта явищ за своєю природою підвладні впливу багатьох випадкових іневипадкових чинників [7].

З урахуванням синергетичного підходу розроблено вимоги до загальноосвітнього навчально-методичного програмного комплексу та методики економічного виховання майбутніх вчителів інформатики, основними з яких є:

·     забезпечення теоретичної та практичної підготовки майбутнього вчителя інформатики;

·     наявність теоретичного, практично орієнтованого (навчальні педагогічні та економічні задачі, відеофрагменти педагогічних ситуацій морального, соціального та економічного змісту, тестові завдання тощо) блоків, методичних рекомендацій;

·     забезпечення накопичування даних про успішність студента;

·     наявність блоку визначення рівня економічної вихованості і сформованості професійної компетентності;

·     постановка і вирішення студентами економічних задач із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій;

·     можливість їх реалізації як у локальній версії, так і в мережі Інтернет

·     впровадження набутих знань і умінь у практику роботу ЗОШ.

Окрім того ми розробили навчально-методичний комплекс для впровадження його у практику роботи ЗОШ.Він складається з уроків інформатики економічної спрямованості й позаурочних заходів, які поєднали застосування інформаційно-комунікаційних технологій та вирішення економічних завдань.

Завдання мали на меті: формування в учнів економічного мислення; бережливого ставлення до суспільної, колективної таприватної власності; виконання громадянських обов’язків; раціонального використання матеріальних і духовних цінностей, коштів; врахування екологічної складової під час планування економічних дій; виховання вміння порівнювати власні потреби з можливостями їх задоволення та застосовувати здобуті економічні знання у повсякденному житті і діяльності та ін.

Майбутні вчителі інформатики впроваджували навчально-методичний комплекс у освітню діяльність ЗОШ під час проходження педагогічної практики.

Уроки з інформатики проводились різного типу: бесіди, лекції, диспути, практичні роботи, а також: вікторини, екскурсії, тренінги з інформатики та економіки, що мало на меті формування в учнів життєвих та соціально-економічних компетенцій.

На уроках інформатики учні вивчали такі прикладні програми, як Word, PowerPaint, Excel, СУБД Access. На думку фахівців [2],Excel найбільше підходить для економічних розрахунків, допомагає розв’язувати безліч задач з математичною основою. Word, PowerPaint зручні для виконання практичних робіт, які потребують представлення інформації у печатному, графічному або табличному вигляді. СУБД Access навчає вмінню класифікувати інформацію за властивостями та призначенням, поєднувати та фільтрувати інформацію, навчає вмінню ефективно управляти нею.

Також використовувалися пошукові системи для отримання й аналізу інформації, з метою розширення кругозору учнів, знайомства з ресурсами Інтернету економічноїспрямованості. Провідним завданням практичних занять було набуття практичнихнавичок використання інформаційних технологій для розв’язання економічних задач.

Також, студенти-практиканти проводили позакласні і позашкільні заходи, організовували спільну роботу школи і сім'ї з економічного виховання школярів.

Результати проведеної роботи засвідчили, що теоретичні знання з економічного виховання майбутніх учителів інформатики, підкріпленні впровадженням у практичну навчально-виховну діяльністьу ЗОШ дали позитивні результати. Так,результати тестування студентів, щодо шляхів, змісту і форми впровадження економічного виховання учнів ЗОШ довели, щостуденти експериментальної групи знаходяться на більш високому рівні володіння професійними й економічними знаннями, порівняно з контрольною групою, яка навчалася за традиційною методикою.

Окрім того було проведено контрольне тестування школярів класів,в яких працювалистуденти-практиканти за експериментальною методикою і класів, що працювали за традиційною методикою, що теж показали позитивні зміни, порівняно із традиційними уроками інформатики. 

Дані представлені на діаграмах свідчать, що рівні економічної вихованості майбутніх вчителів інформатики розподілилися наступним чином: високий у 20 % студентів експериментальної групи (ЕГ), в контрольній групі (КГ) таких студентів не виявлено; достатній – у 35% ЕГ і 20% КГ; посередній – у 40% ЕГ і 55 % КГ; низький – у 5% ЕГ і 20% КГ.

Рівні економічної вихованості учнів ЗОШ дуже близькі за значенням зі студентськими, що тільки підтверджує результативність обраної методики. Так, високий рівень зафіксовано в учнів експериментальних класів (ЕК) 10%, в контрольних класах (КК) – 0, достатній – 25% ЕК і 10% КК, посередній 60% ЕК і 55% КК, низький – 15% ЕК і 35% КК.

Висновки. Результати дослідження довели, що засновуючись на синергетичному підході економічне виховання студентів – майбутніх вчителів інформатики більш ефективне, оскільки охоплює не тільки аудиторну й позааудиторну роботу, а й роботу з сім’ями учнів. Окрім того методика залучення студентів до економічного виховання школярів під час навчання інформатики не тільки покращує результативність економічного виховання школярів, а й дозволяє закріпити й апробувати на практиці знання та навички студентів.

 

Література

1.       Бойчук П. М. Економічне виховання студентів педагогічних училищ : автореферат дисертації на здобуття наукового ступенякандидата педагогічних наук / спец. 13.00.01 – Теорія та історія педагогіки / Петро Микитович Бойчук. – Київ, 1999. – 238 с.

2.       Габельчук Ю.П.Досвідроботи учителя інформатики. Соціально-економічневихованняучнів на уроках інформатики.– [режим доступу]: http://rmk-krasyliv.at.ua/avatar/1/gabelchyk.pdf

3.       Кравець В.П. Історіякласичної та зарубіжноїпедагогіки та шкільництва / В.П.Кравець. – Тернопіль, 1996. – 479 c.

4.       ЛеоненкоП. М., ЮхименкоП. І. Економічнаісторія: [навчальнийпосібник] / П. М. Леоненко, П. І. Юхименко. – Київ: Знання-Прес, 2004. – 148 c.

5.       Любимова Т.Г. Экономические интересы и механизм их реализации: [учебноепособие]/ Т.Г. Любимова. – Одесса: ОПУ, 1993. – 156 с.

6.       Овчаров С. Науково-педагогічні підходи до розвитку креативності в професійній підготовці майбутніх учителів інформатики / Сергій Овчаров // Педагогічні науки. Збірник наукових праць. Полтава, 2011. – [режим доступу]: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/904/1/Ovcharov.pdf

7.       Панасюк Н. Л. Педагогічні технології та основи наукових досліджень  для студентів спеціальності Професійне навчання: комп'ютерні технології в управлінні та навчанні Н. Л. Панасюк. – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2009. – [режим доступу]: http://lib.lntu.info/book/knit/ktpn/2010/10-113/page4.html

8.       Сікора Я. Б. Зміст та структура поняття професійна компетентність вчителяінформатики / Я. Б. Сікора // Психолого-педагогічні основи гуманізаціїнавчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. праць. Ч. ІІ. – Рівне,2008. – C. 148–156.

9.       Спірін О.М. Мета та завданняфаховоїпідготовкивчителяінформатики за кредитно-модульною системою. [Електронний ресурс]/ О.М.Спірін.–Режимдоступу:http://www.nbuv.gov.ua/e- journals/ITZN/em3/content/07somsmc.htm. –Заголовокз екрану.

Подобається