Сучасний дитячий садок.Медіаосвіта.


Дит.садок54* *

08.03.2015, 20:10
1
Дитячий садок № 54
Администратор, Воспитатель

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК НАПРЯМОК ЙОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ІНТЕГРАЦІЯ МЕДІАЗАСОБІВ В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЯК ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ ЙОГО ФАКТОР 

 

Як засвідчує практика, без нових інформаційних технологій вже неможливо уявити сучасну освіту. Вітчизняний та зарубіжний досвід інформатизації освітнього середовища свідчить про те, що вона дає змогу підвищити ефективність навчально-виховного процесу. Інформатизація освіти  – це забезпечення рівного доступу до якісної освіти, розвиток особистості дитини, виховання інформаційної культури всіх учасників навчально-виховного процесу. І ми, педагоги-дошкільники, повинні йти в ногу з сучасністю.

Наш дошкільний навчальний заклад впродовж останніх років працював над впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в роботу закладу та шляхами й засобами інтеграції   медіаосвіти в навчально-виховний процес. Ми намагалися досягти  феномену "безпосереднього включення" особистості в інформаційний простір. Головним завданням інформатизації дошкільного закладу, на нашу думку, є вирішення проблеми щодо створення та застосування моделі освітньо-інформаційного середовища дошкільного навчального закладу на рівні матеріального, кадрового та інформаційно-ресурсного забезпечення.

  Модель освітньо-інформаційного середовища:

1. На рівні матеріального ресурсного забезпечення: сучасні технічні засоби для широкого використання комп’ютерних та інформаційно-комунікаційних технологій (комп’ютерні класи, видавничі центри), електронні бази програмно-педагогічних засобів (комп’ютерні навчальні, розвивальні програми та середовища, тренажери, електронні бібліотека, відеотека тощо), комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання і навчальні середовища для дітей дошкільного віку.

2.  На рівні кадрового ресурсного забезпечення: педагогічний працівник, що володіє навичками роботи на персональному комп'ютері та вміє застосовувати ІКТ на рівні інтеграції в існуючий освітній простір, адміністрація дошкільного навчального закладу, що володіє сучасними комп'ютерними та інформаційними технологіями;

 3.  На рівні інформаційного ресурсного забезпеченняпідключення до мережі Internet, внутрішня локальна мережа, сайт дошкільного навчального закладу, блоги адміністрації, вихователів та вузьких спеціалістів, електронна пошта закладу тощо.

Застосування ІКТ в ДНЗ відбувалося за такими напрямками:

- в управлінській діяльності (таблиці Excel для підраховування меню, відвідуваності тощо, педагогічного аналізу  режимних моментів, кваліметрична модель для самоаналізу управлінської діяльності, Інтернет-ресурси для підвищення управлінської компетентності, Інтернет-конференції, участь в чатах, форумах, дистанційне навчання, Інтернет-бібліотека, бажаним результатом залишився  Річний план в програмі Outlook;

- в роботі з педагогами (електронне портфоліо, комп’ютерні презентацій, відео-заняття для подальшого аналізу, Інтернет-ресурси для підвищення фахової компетентності, Інтернет-конференції, чати, форуми, дистанційне навчання (організація, участь), факторно-критеріальне моделювання, діаграми, графіки під час проведення діагностики);

- в роботі з батьками (дистанційна освіта дітей як один із засобів навчання, просвітницька дистанційна робота (просвіта батьків), зворотній зв'язок як засіб включення до єдиного комунікативного освітнього простору, електронна реєстрація дітей до ДНЗ);

- в освітньо-виховному процесі з дітьми (використання флеш-карт, слайдів, використання мультимедійних презентацій, використання відео, використання комп’ютерних навчальних ігор, інтерактивна дошка як засіб розвитку пізнавального інтересу);

- в роботі з соціумом (форум, формування іміджу установи, електронний портфоліо педагогів як одна з форм  передачі та презентації педагогічного досвіду дошкільних працівників, Інтернет-сайт як показник конкурентоспроможності ДНЗ).

Сьогоденний світ – це вже не інформаційний, а постінформаційний, в якому головне завдання полягає не тільки в отриманні інформації, а в умінні ефективно вибудовувати інформаційне-комунікаційні відносини в медійному та інформаційному середовищі на всіх рівнях особистості.

Медіаосвіта, яка спрямована на те,  щоб сприяти розвитку критичного мислення дитини – це шлях залучення до критичного осмислення медіа. Це спосіб розширення діалогу в освіті за межі освітнього життя у відкритий широкий контекст медіа. Медіаосвіта є способом забезпечення відповідних освітніх послуг вимогам суспільства і запитам особистості.

З 2014 року наш заклад бере участь в експериментальній роботі регіонального рівня з питань впровадження медіаосвіти. Тому сьогодні йде випробовування моделі  медіаосвіти так, щоб вона була насичена психологічним змістом відповідним потребам дитини згідно з її віковими можливостями.

Проблема використання медіаосвіти в діяльності дошкільного закладу є актуальною проблемою поряд з іншими. Це визнано на державному рівні і закріплено в положеннях «Концепції розвитку педагогічної освіти», в оновленому Базовому компоненті дошкільної освіти тощо.

Сьогодні дошкільна медіаосвіта існує в Україні тільки як експериментальний майданчик. Метою роботи якого є розробка системи використання медіа як засобу формування особистості  дитини.

Медіаосвіта - особливий вид освіти і необхідно враховувати його роль у формуванні компетентності особистості  дитини. Саме медіаосвіта впливає на формування таких компетенцій, як:

- уміння отримувати і аналізувати інформацію;

- уміння критично мислити;

- уміння використовувати  інформацію для  формування знань, умінь і навичок.

Міссія  закладу щодо інформатизації - формування медіаінформаційної компетентності учасників освітньо-виховного процесу закладу як запорука соціалізації та формування європейської ідентичності.

Мета інформатизації освіти - це забезпечення рівного доступу до якісної освіти, розвиток особистості дитини, виховання інформаційної культури, формування майбутнього громадянина, підготовленого до життя в інформаційному суспільстві.

Аналіз сучасного стану освітньо-інформаційного середовища дошкільного навчального закладу щодо його інформаційного забезпечення виявив такі проблеми:

  • Недостатній рівень заснованого інструментально-технологічного та інформаційно-ресурсного забезпечення навчального процесу.
  • Обмеженість доступу суб’єктів освітнього простору ДНЗ до освітніх ресурсів і послуг.
  • Недостатній рівень підготовки вихователів та інших суб’єктів системи дошкільної освіти закладу до використання сучасних засобів навчання та ІКТ.
  • Відсутність системи створення, розповсюдження, підтримання й оновлення електронних засобів навчання, електронних інформаційних ресурсів навчального призначення.

Мета роботи дошкільного закладу з питань  інформатизації: оптимізація  освітньо-інформаційного середовища дошкільного  навчального закладу у напрямі осучаснення його дидактичної моделі шляхом використання комп’ютерних та медіа інформаційних технологій.

Завдання інформатизації дошкільної ланки освіти: вирішення проблеми щодо створення та застосування моделі освітньо-інформаційного середовища дошкільного навчального закладу на рівні матеріального, кадрового та інформаційно-ресурсного забезпечення.

Очікувані результати:

1. Формування медіа інформаційного світогляду педагога дошкільного закладу.

2. Формування медіаінформаційної компетентності у дітей дошкільного віку.

3. Включення батьків до інформаційно-освітнього середовища дошкільного закладу через дистанційну освіту.

4. Створення єдиного  інформаційно-освітнього комунікативного  середовища дошкільного закладу.

Використання медіатехнологій в навчально-виховному процесі - найновіша і актуальніша проблема в дошкільній педагогіці. Тема мало вивчена і методично   не розроблена. За допомогою сучасних мультимедійних технологій можна поєднувати різні види подання інформації у єдиний комплекс, завдяки чому дитина стає учасником освітнього процесу.

Медіадидактика - це продумане, цілеспрямоване використання наявних медіа для вирішення педагогічних цілей і завдань,  це канал для передачі змісту предмета навчання. Сучасна теорія дошкільної освіти розглядає медіаосвіту як допоміжний засіб.

Медіа – будь-яка медіапродукція, яка є інтегративною.

Основний методичний підхід до впровадження медіа в навчально-виховний процес – інтегрований через художньо-мовленнєву діяльність і образотворче мистецтво. Роботу з медіа можна інтегрувати в ознайомлення дітей із довкіллям, з природою, соціалізацію дитини (емоції, етичні засади спілкування).

Висновок:  медіазасоби  інтегруються в будь-який розділ програми роботи з дітьми.

Суть комплексного підходу до інформатизації полягає в тому, що позитивних результатів інформатизації управління  навчальним закладом можна досягти тільки шляхом поєднаннязусиль керівника навчального закладу як генератора управлінських рішень, вихователя як організатора навчання в ДНЗ та батьків через дистанційну освіту, «електронного продукту»- (будь то флеш-карта чи тестові завдання, фільм чи мультиплікація, завдання чи викладення матеріалу через сайт або електронну пошту) як джерела інформації й комп'ютера як засобу переробки інформації.

 Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи
регистрация