11 География

11 География


Классы: 
11
Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу....

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Состав курса

Часть 1. ВСТУП


Сучасні методи дослідження географії Аеро- і космічні методи. Приклади аерокосмічних досліджень в географії. Графічні способи представлення даних. Математично-картографічне моделювання. Фоновий геохімічний моніторинг навколишнього середовища. Ландшафтно-геохімічний метод. Геоінформаційні системи та їх застосування. Комп‘ютерна картографія.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 2. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРИРОДИ ЗЕМЛІ Тема 1. ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ – НАУКА ПРО ПРИРОДУ ЗЕМЛІ


Фізична географія як наука про природу Землі. Фізико-географічні дисципліни.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 3. Тема 2. ЗЕМЛЯ ЯК ПЛАНЕТА


Земля у Всесвіті. Найважливіші географічні особливості Землі як планети. Рухи Землі, їх наслідки. Відлік часу. Годинні пояси. Система відліку часу. Календарі світу.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 4. Тема 3. ЛІТОСФЕРА І РЕЛЬЄФ ЗЕМЛІ


Внутрішня будова Землі. Температурний режим та агрегатний стан речовин Землі. Літосферні плити їх структурні елементи. Гіпотеза дрейфу материків А.Вегенера. Рух літосферних плит. Тектоніка літосферних плит. Платформи і геосинкліналі.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 5. Тема 4. ПЕДОСФЕРА


Ґрунти як унікальна природна система, їх склад і властивості. Вивітрювання: фізичне, хімічне. Ґрунтові профілі та процеси утворення ґрунту. Типи ґрунтів

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 6. Тема 5. АТМОСФЕРА І КЛІМАТИ ЗЕМЛІ


Склад і будова атмосфери. Радіаційний баланс. Загальна циркуляція атмосфери. Циклони і антициклони. Вплив суші і моря на загальну циркуляцію атмосфери. Вологість повітря і глобальний розподіл опадів.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 7. Тема 6. ГІДРОСФЕРА ТА СВІТОВИЙ ОКЕАН


Гіпотези походження гідросфери. Розподіл води і кругообіг води на Землі.Води суходолу. Річки. Водний режим і стік. Вплив клімату на стік. Повені та збитки від них. Русло та пов'язані з ним процеси. Заплава й алювіальні рівнини.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 8. Тема 7. БІОСФЕРА


Кругообіг речовин у біосфері. Потік енергії в біосфері та її частинах

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 9. Тема 8. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА


Етапи розвитку географічної оболонки, її складових і уявлень про неї. Закономірності еволюції географічної оболонки, її вертикальна і горизонтальна диференціація. Циклічність і ритмічність процесів у географічній оболонці.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 10. Розділ ІІ. КАРТА - МОВА ГЕОГРАФІЇ Тема 1. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ КАРТ


Формування уяви людей про Землю та її зображення на картах. Карти первісних народів і карти античного часу. Картографія в епоху середньовіччя. Картографія нового часу.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 11. Тема 2. ВИДИ ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТ. КЛАСИФІКАЦІЯ КАРТ


Види географічних карт: загальногеографічні, тематичні. Класифікація карт за їхніми основними ознаками. Картографічні зображення Землі: профілі, рельєфні карти, атласи, глобуси, блок-діаграми.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 12. Тема 3. КАРТОГРАФІЧНІ ПРОЕКЦІЇ


Види картографічних проекцій. Умовні проекції.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 13. Тема 4. ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ І ПРИЙОМИ РОБОТИ З НИМИ


Суть топографічної карт, її особливості, сфери застосування. Масштаб довжин і площ.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 14. Тема 5. СПОСОБИ ЗОБРАЖЕНЬ НА ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТАХ


Способи зображення на географічних картах. Картодіаграми, картограми.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 15. Тема 6. КАРТИ ТА ІНШІ КАРТОГРАФІЧНІ ТВОРИ


Географічні атласи, їх види. Картографічна інформація та читання географічних карт. Вплив комп’ютеризації на географію. Зародження геоінформатики, епоха «зрілості», етапи розвитку геоінформаційної системи.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 16. Розділ VІ. ГЕОГРАФІЧНА КУЛЬТУРА Тема 1. СВІТОВІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ


Головні напрямки теорії цивілізації: матеріалістична та культурно-історична. Особливості цивілізаційного розвитку людства за культурно-історичним напрямком теорії цивілізації.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 17. Тема 2. СВІТОВІ КУЛЬТУРИ


Культура: зміст і функції поняття. Складові елементи культури.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 18. Розділ ІІІ. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ Тема 1. УКРАЇНА НА ПОЛІТИЧНІЙ КАРТІ ЄВРОПИ І СВІТУ


Українська державна і національна територія України. Етнічні землі. Формування сучасної української держави.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 19. Тема 2. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ


Проблеми демографії України. Демографічна політика України.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 20. Тема 3. ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ


Сучасні риси національного господарства. Реструктуризація господарського комплексу України.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 21. Тема 4. СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ


Становлення соціальної географії України. Соціальна інфраструктура

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 22. Тема 5. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ


Склад, структура і типи соціально-економічних районів. Характерні ознаки соціально-економічних регіонів України. Рівні соціально-економічного розвитку регіонів.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 23. Тема 6. ЗОВНІШНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ


Загальні риси зовнішніх зв’язків. Види зовнішніх зв’язків, їх класифікація.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 24. Розділ ІV. ГЕОГРАФІЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Тема 1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСЕЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Економіко-географічне положення області. Історія формування регіону. Масове заселення краю. Розвиток виробничих сил, науки та культури.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 25. Тема 2. ПРИРОДНІ УМОВИ І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ОБЛАСТІ


Тектонічна і геологічна будова, корисні копалини. Рельєф.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 26. Тема 3. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАСТІ


Адміністративно-територіальний устрій. Природно-ресурсний потенціал. Рекреаційний потенціал.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 27. Тема 4. ОСВІТА, НАУКА І КУЛЬТУРА РЕГІОНУ


Культурна спадщина і народні звичаї. Релігія. Культура і спорт. Система освіти та її територіальна організація. Зміни в системі освіти та науки за роки незалежності України. Стан і перспективи розвитку науки.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 28. Тема 5. ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН, ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ


Стан навколишнього природного середовища. Антропогенний вплив на природне середовище. Відходи. Природно-заповідний фонд.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 29. Розділ V. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА Тема 1. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА. ГЕОГЛОБАЛІСТИКА


Поняття «глобальні проблеми», «глобалістика». Глобалізація. Форми глобалізації: економічна, політична, культурна. Позитивні і негативні наслідки глобалізації. Глобальний інформаційний простір.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 30. Тема 2. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОГО І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ


Проблема війни і миру .

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 31. Тема 3. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДО-ЕКОНОМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ


Екологічна проблема. Територіальний аналіз екологічних проблем світу. Суть проблеми, причини виникнення та шляхи вирішення.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 32. Тема 4. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ


Демографічна проблема. Демографічні прогнози. Проблема міжнаціональних відносин.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 33. Тема 5. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗМІШАНОГО ХАРАКТЕРУ


Проблеми регіональних конфліктів, тероризму, технологічних аварій, стихійних лих, злочинності та інші.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 34. Тема 6. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ХАРАКТЕРУ


Глобальні проблеми освоєння космосу, дослідження внутрішньої будови Землі, довгострокове прогнозування клімату та інші.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 35. Тема 7. «МАЛІ ПРОБЛЕМИ»


Проблеми бюрократії, геоцентризму, наркоманії, націоналізму.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 36. Тема 8. ГЛОБАЛЬНА ОСВІТА


Поняття «глобальна освіта», її мета та масштаби. Реформи освіти. Характерні риси сучасної глобальної освіти.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 37. РОЗДІЛ VІІ. СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Тема 1. ЕКОЛОГІЧНА КРИЗА


Поняття «глобальна екосистема». Етапи впливу людини на природу: неолітичний, індустріальний, науково-технічний.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 38. Тема 2. СОЦІАЛЬНА КРИЗА


Сутність соціальної кризи та її складові: зростання чисельності голодних і бідних, безробітних, розшарування суспільства на бідних і багатих.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 39. Тема 3. ЕКОНОМІЧНА КРИЗА


Сутність поняття «економічна криза»: спад виробництва, зростання обсягу ВВП тощо.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 40. Тема 4. СТАЛИЙ РОЗВИТОК – НАЙЕФЕКТИВНІШИЙ ШЛЯХ ВИХОДУ З КРИЗИ


Наукові передумови взаємодії людини і природи. Роботи Б.Комонера, В.І.Вернадського про біосферу та її еволюцію. Стокгольмська конференція з проблем навколишнього середовища, конференція голів держав і влади з питань навколишнього середовища і сталого розвитку в Ріо-де-Жанейро і Йоханесбурзі. Рамкова конвенція про зміни клімату.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 41. Розділ VІІІ. ГЛОБАЛЬНІ ПРОГНОЗИ, ПРОЕКТИ, ГІПОТЕЗИ Тема 1. ГЛОБАЛЬНІ ПРОГНОЗИ


Поняття «глобальний прогноз», «глобальне моделювання». Моделі світового розвитку: соціально-економічні, демографічні, екологічні. Наукові організації, що займаються моделюванням. Внесок Дж. Форрестера, Д. Медоуза у розробку першої кібернетичної моделі розвитку людства. Дослідження глобалістики.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 42. Тема 2. ГЛОБАЛЬНІ ПРОЕКТИ


Поняття «глобальний проект». Класифікація глобальних проектів: глобальні проекти у Світовому океані, інженерні проекти на річках, проекти створення транспортних коридорів тощо.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 43. Тема 3. ГЛОБАЛЬНІ ГІПОТЕЗИ


Поняття "глобальна гіпотеза". Гіпотеза глобальної зміни клімату Землі. Показники зміни клімату. Причини потепління: парниковий ефект, кліматичні оптимуми і мінімуми. Прогнозування майбутніх кліматичних змін.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)