9 класс География


Классы: 
9-а
Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу....

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Состав курса

Часть 1. ВСТУП


Знаннєвий компонент:називає об’єкт вивчення економічної географії;розуміє зміст поняття «географічне середовище»;наводить приклади зв’язків економічної географії з іншими науками;пояснює актуальність і необхідність вивчення економічної географії;формує обґрунтовану думку щодо ролі економічної географії у розв’язанні багатьох суспільних проблем.Діяльнісний компонент:визначає роль економічної географії в системі географічних наук.Ціннісний компонент:висловлює бачення застосування знань з економічної географії у повсякденному житті

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 2. Розділ І. Національна економіка і світове господарство Тема 1. Національна економіка


Знаннєвий компонент:називає ознаки понять «національна економіка», «валовий внутрішній продукт», «індекс людського розвитку»;Діяльнісний компонент:розрізняє сектори національної економіки (первинний, вторинний, третинний); Ціннісний компонент: усвідомлює значення форм суспільної організації виробництва та їх використання у різних видах людської діяльності

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 3. Тема 2. Світове господарство


Знаннєвий компонент:називає типи економічних систем;наводить приклади країн світу з різним рівнем економічного розвитку (за типізацією ООН);Діяльнісний компонент:знаходить і показує на карті країни «Великої сімки» (G-7), «Великої двадцятки» (G-20); уміє отримувати й аналізувати інформацію щодо типізації країн за рівнем соціально-економічного розвитку.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 4. Розділ ІІ. Первинний сектор господарства Тема 1. Сільське господарство


Знаннєвий компонент:називає види діяльності в сільському господарстві; наводить приклади впливу природних і суспільних чинників на рівень розвитку та спеціалізацію сільського господарства в регіоні світу, країні; країн з аграрною міжнародною спеціалізацією;Ціннісний компонентаргументує свою позицію щодо впровадження ринку земельних ресурсів в Україні.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 5. Тема 2. Лісове господарство


Знаннєвий компонент:називає основні лісові пояси світу;пояснює розміщення лісових поясів світу, лісових масивів в Україні.Діяльнісний компонент:показує на карті світу ліси помірного поясу, вологі екваторіальні й тропічні ліси, райони лісового господарства у світі та в Україні;порівнює лісозабезпеченість України, світу й окремих його регіонів.Ціннісний компонент:усвідомлює відповідальність громадянина, місцевих громад, держави за збереження лісових ресурсів

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 6. Тема 3. Добувна промисловість


Знаннєвий компонент:наводить приклади найбільших країн-експортерів та країн-імпортерів нафти, природного газу, кам’яного вугілля;розуміє закономірності поширення родовищ і басейнів корисних копалин;пояснює лідерство окремих країн на світових ринках мінеральної сировини за сукупністю природних і суспільних чинників, зміщення добувної промисловості до районів зі складними природними умовами, на шельф Світового океану.Діяльнісний компонент:Знаходить і показує на картах різного масштабу найбільші басейни нафти і природного газу – Перської затоки, Західносибірський, Зондський, Сахарський, Гвінейської затоки, Техаський, Мексиканської затоки, Західноканадський, Північноморський, основні райони видобування нафти і природного газу в Україні;найбільші басейни та райони видобування вугілля – Верхньосілезький (Польща), Кузнецький (Росія), Карагандинський (Казахстан), Північно-Східний (Китай), Східний (Індія), Аппалацький (США), Південно-Східний (Австралія), Донецький та Львівсько-Волинський (Україна);Ціннісний компонент:оцінює місце України на світових ринках нафти, природного газу, вугілля,усвідомлює суспільну значущість раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів в Україні

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 7. Розділ ІІІ. Вторинний сектор господарства Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії


Знаннєвий компонент:пояснює розміщення енергогенерувальних потужностей в Україні..Діяльнісний компонент:Знаходить і показує на картах різного масштабу:ГЕС (ГАЕС) — каскад ГЕС на Дніпрі, Дністровська, Ташлицька;АЕС —Запорізька, Південноукраїнська, Рівненська, Хмельницька; ТЕС — Запорізька, Придніпровська, Трипільська, Зміївська, Слов’янська, Ладижинська, Бурштинська;Ціннісний компонент:оцінює перспективи використання відновлюваних джерел енергії різних видів у світі, Україні та своєму регіоні;

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 8. Тема 2. Металургійне виробництво


Знаннєвий компонент:називає види чорних і кольорових металів;розуміє вплив сировинного, паливного, електроенергетичного, транспортного, споживчого, екологічного чинників на розміщення металургійних комбінатів;Ціннісний компонент:оцінює наслідки впливу металургійного виробництва на довкілля та здоров’я населення;

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 9. Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу. Виробництво будівельних матеріалів


Знаннєвий компонент:називає види мінеральних добрив, види хімічної продукції; пояснює вплив різних чинників на розміщення виробництв хімічної продукціїДіяльнісний компонентхарактеризує сировинну базу виробництва хімічної продукції;аналізує зв’язки між хімічними, металургійними та іншими видами виробництв.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 10. Тема 4. Виробництво машин та устаткування


Знаннєвий компонент:називає види продукції машинобудівних підприємств, чинники розміщення окремих виробництв машин та устаткування;пояснює розміщення виробництв транспортних засобів, промислового обладнання, сільськогосподарської техніки, електротехнічної та електронної продукції побутового призначення; Діяльнісний компонент:характеризує сучасні тенденції розвитку і розміщення виробництва машин і устаткування.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 11. Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття


Знаннєвий компонент:називає види тканин та сировини для їх виробництва;наводить приклади найбільших у світі та Європі країн-виробників та країн-експортерів тканин, одягу, взуття; розуміє вплив працересурсного та споживчого чинників на розвиток текстильного, швейного, взуттєвого виробництва.Діяльнісний компонент:показує на карті найбільші центри текстильного, швейного, взуттєвого виробництва в Україні;аналізує карту легкої промисловості України.Ціннісний компонент:оцінює перспективи розвитку виробництва тканин, одягу та взуття в Україні

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 12. Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв


Знаннєвий компонент:називає складові харчової промисловості;пояснює розміщення в Україні підприємств харчової промисловості у малих містах, селищах міського типу і великих селах;знає права споживача на якісні товари і послуги.Діяльнісний компонент:показує на карті найбільші центри виробництва харчових продуктів і напоїв в Україні;характеризує особливості виробництва окремих видів продукції харчової промисловості;аналізує карту харчової промисловості України.Ціннісний компонент:оцінює місце України на світовому та європейському ринках продовольства;надає перевагу продуктам харчування українського виробництва над іншими під час планування покупок для родини

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 13. Розділ ІV. Третинний сектор господарства Тема 1. Транспорт


Знаннєвий компонентназиває види транспорту, істотні ознаки понять «транспортний вузол», «транспортна магістраль», «обсяг перевезень», «вантажообіг»;Ціннісний компонент:оцінює вплив різних видів транспорту на довкілля та здоров’я населення;

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 14. Тема 2. Торгівля


Знаннєвий компонент:називає види торгівлі, ознаки поняття «зовнішня торгівля», показники зовнішньої торгівлі.Ціннісний компонент:оцінює роль малого підприємництва у розвитку ринку товарів і послуг.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 15. Тема 3. Туризм


Знаннєвий компонент:називає види туризму, ознаки понять «туризм», «рекреаційні ресурси», «інфраструктура туризму»;розуміє вплив природних і суспільних чинників на розвиток туризму.Діяльнісний компонент:показує на карті основні райони туризму в Україні.Ціннісний компонент:обґрунтовує рівень розвитку туризму в районах України

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 16. Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я


Знаннєвий компонент:розуміє вплив чинників на розвиток освіти й науки в країні.Діяльнісний компонент:обґрунтовує рівень розвитку освіти й науки, охорони здоров’я в окремих регіонах світу, країнах, в Україні;показує на карті найвідоміші центри освіти та науки в Україні і світі.Ціннісний компонент:оцінює роль освіти у формуванні громадянського суспільства в Україні;аналізує вплив географічного середовища на здоров’я населення;аналізує умови для створення технополісів в Україні та прогнозує їх розвиток

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 17. Тема 5. Фінансові послуги. Комп’ютерне програмування


Знаннєвий компонент:називає ознаки понять «кредит», «фінансовий центр», «офшор»розуміє взаємозв’язок між рівнем розвитку господарства і обсягом фінансових послуг у країні;пояснює значення фінансового сектору економіки держави та роль фінансових знань для формування добробуту кожної людини.Діяльнісний компонент:показує на карті найбільші міжнародні фінансові центри – Лондон, Нью-Йорк, Сингапур, Сянган (Гонконг), Токіо, Шанхай, Мумбаї, Франкфурт-на-Майні, Чикаго;країни-офшори,

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 18. Розділ V. Глобальні проблеми людства


Знаннєвий компонент:називає глобальні проблеми людства;наводить приклади конфлікто небезпечних регіонів Європи та світу;характеризує поширення глобальних проблем та їх прояв на території України, Діяльнісний компонент:аналізує сутність, причини виникнення, особливості розвитку сучасних глобальних проблем;показує на карті країни, що володіють ядерною зброєю, найбільші в світі райони екологічної катастрофи.Ціннісний компонент:оцінює наслідки прояву глобальних проблем для окремих регіонів і країн світу, роль світової громадськості та міжнародних організацій у їх розв’язуванні;обґрунтовує можливі шляхи подолання глобальних проблем

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)