8 класс География


Классы: 
8-а
Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу....

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Состав курса

Часть 1. Вступ


Знаннєвий компонент:називає об’єкти вивчення курсу;Діяльнісний компонент:характеризуєметоди досліджень фізичної та суспільної географії;розрізняєістотні ознаки понять «фізична географія» та «суспільна географія»;вмієкористуватися джерелами географічної інформації.ціннісний компонент:Оцінюєзначення знань із фізичної та суспільної географії для себе і суспільства

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 2. Розділ І. Географічна карта та робота з нею Тема 1.Географічна карта


Знаннєвий компонент:називає джерела географічної інформації, елементи карти; пояснюєвідмінності між різними картографічними проекціями.Діяльнісний компонент:характеризує методи і засоби отримання географічної інформації з загальногеографічних і тематичних карт;

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 3. Тема 2. Топографічні карти


Знаннєвий компонент:називає елементи топографічної карти; пояснюєособливості читання топографічної карти.Діяльнісний компонент:читає топографічні карти, плани міст, схеми руху транспорту;характеризує методи і засоби отримання інформації з топографічних карт; Ціннісний компонент:оцінюєзначення топографічних карт у побуті та господарській діяльності

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 4. Розділ ІІ. Географічний простір України Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу


Знаннєвий компонент:називаєістотні ознаки політичної карти; пояснюєвідмінність між поняттями «країна», «держава», «залежна територія».

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 5. Тема 2. Формування території України. Адміністративно-територіальний устрій України


Знаннєвий компонент:називаєадміністративно-територіальні одиниці України; пояснюєособливості сучасного адміністративно-територіального устрою України;навидить приклади різних адміністративно-територіальних одиниць за географічним положенням на карті України.Діяльнісний компонент:аналізує зміни територіальних кордонів України з ХХ ст.;прогнозуєекономічні та соціальні наслідки змін адміністративно-територіального устрою України;показує на карті одиниці адміністративно-територіального устрою України; зміни кордонів України в ХХ ст. Ціннісний компонент:оцінюєзначення знань про адміністративно-територіальний устрій держави;робить висновки про місце свого населеного пункту в контексті сучасних територіальних змін

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 6. Тема 3. Україна на карті годинних поясів


Знаннєвий компонент:називаєрізні види часу, що існують в міжнародній системі його відліку; наводить приклади регулювання часу в країнах світу;пояснюєвідмінність між поняттями «місцевий час», «поясний час».Діяльнісний компонент:характеризує особливості регулювання системи відліку часу в країнах світу;аналізує карту годинних поясів Землі;показує на карті лінію зміни дат;визначає місцевий і поясний час, час у країнах світу та в Україні.Ціннісний компонент:обґрунтовуєвплив літнього часу на господарську діяльність та здоров’я людини; оцінюєзначення знань про систему відліку часу

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 7. Розділ ІІІ. Природні умови і ресурси України Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси


Знаннєвий компонент:називаєформи земної поверхні;Діяльнісний компонент:Знаходить і показує на картах різного масштабу: низовини: Придніпровська, Причорноморська, Закарпатська, Поліська; височини: Придніпровська, Подільська, Донецька, Приазовська, Хотинська (г. Берда); гори: Українські Карпати (г. Говерла), Кримські (г. Роман-Кош);

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 8. Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси


Знаннєвий компонент:називає основні кліматотвірні чинники, кліматичні показники;пояснює дію кліматотвірних чинників.Діяльнісний компонент:характеризуєособливості розподілу сонячної енергії;визначаєза кліматичною картою

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 9. Тема 3. Води суходолу і водні ресурси


Знаннєвий компонент:називає складові частини вод суходолу в межах України;формулюєвизначення понять «річка», «озеро», «болото», «підземні води», «меандри», «тераси», «водний режим», «річковий стік», «витрата води «твердий стік», «падіння річки», «похил річки»; пояснюєособливості живлення та водного режиму річок, озер.Діяльнісний компонент:визначаєпадіння та похил річки;

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 10. Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси.


Знаннєвий компонент:називає основні чинники ґрунтоутворення та типи ґрунтів;пояснюєумови ґрунтоутворення, Ціннісний компонент:визначає вплив родючості ґрунтів на сільськогосподарську діяльність;оцінюєзаходи з підвищення родючості та охорони ґрунтів

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 11. Тема 5. Рослинність


Знаннєвий компонент:називає видовий склад рослинності;наводить приклади рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, ендемічних і зникаючих видів рослин.Діяльнісний компонент:характеризуєосновні типи рослинного покриву України;розпізнаєрослини, що занесені до Червоної книги України; аналізуєкарту рослинності України, вплив господарської діяльності людини на рослинний покрив;спостерігає за змінами рослинності своєї місцевості.Ціннісний компонент:робить висновки щодо закономірностей поширення основних типів рослинності в Україні;оцінює стан рослинних ресурсів, їх роль у господарській діяльності, можливості використання в різних регіонах України;усвідомлює необхідність збереження та відновлення рослинності

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 12. Тема 6. Тваринний світ України.


Знаннєвий компонент:називає видовий склад тваринного світу;наводить приклади акліматизації та реакліматизації тварин.Діяльнісний компонент:характеризуєфауністичний склад лісів, луків, степів, боліт, водойм;розпізнає тварин, які занесені до Червоної книги України; аналізуєкарту тваринного світу України.Ціннісний компонент:робить висновки щодо закономірностей поширення основних видів тварин в Україні;оцінює стан тваринних ресурсів, їх роль у господарській діяльності людини;усвідомлює наслідки впливу людської діяльності на тваринний світ України і своєї місцевості

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 13. Тема 7. Ландшафти України.


Знаннєвий компонент:називає чинники формування природних ландшафтівпояснює на конкретних прикладах особливості взаємодії компонентів природи у ландшафті.Діяльнісний компонент:аналізуєкарту ландшафтів,

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 14. Тема 8. Природокористування


Знаннєвий компонент:називає складники природно-ресурсного потенціалу України, види забруднень довкілля;пояснює сутність понять «екологічна ситуація», «моніторинг навколишнього середовища», «Діяльнісний компонент:характеризуєсучасну екологічну ситуацію в Україні; аналізує природно-ресурсний потенціал у різних регіонах України, аспекти раціонального природокористування, вплив екологічної ситуації на здоров’я населення;дотримується правил безпеки та норм поведінки в природі.Ціннісний компонент:оцінює наслідки використання й охорони природних умов та природних ресурсів України;оцінює вплив екологічної ситуації на здоров’я населення

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 15. Розділ IV. Населення України та світу Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України


Знаннєвий компонент:називає кількість населення світу та в Україні; найбільші країни за кількістю населення;розуміє поняття «демографічний вибух», «демографічна криза», Діяльнісний компонент:показує на картіі називає регіони світу, країни, області в Україні з найбільшою і найменшою кількістю населення; знаходить інформацію з різних джерел, що характеризує населення світу й окремих країн, України та її областей;Ціннісний компонент:оцінює важливість знань про демографічні процеси для соціально-економічного розвитку України та країн світу;

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 16. Тема 2.Розселення


Знаннєвий компонент:називає середній показник густоти населення в Україні та визначає найбільш (найменш) густозаселені країни світу;Діяльнісний компонент:показує на картіі називає регіони світу, країни, області в Україні з найбільшою і найменшою густотою населення;знаходить у різних джерелах інформацію, що характеризує особливості розселення населення в світі й окремих країнах, Україні та окремих її областях;Ціннісний компонент:оцінюєважливість знань про особливості розселення населення;усвідомлює взаємозв’язок між густотою населення та геоекологічною ситуацією;оцінює і пояснює вплив природних, демографічних і соціально-економічних чинників на територіальні відмінності густоти населення

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 17. Тема 3. Етнічний склад населення


Знаннєвий компонент:називає найпоширеніші мовні сім'ї;розуміє поняття «раса», «нація», «етнос», «народ», «мовна сім’я».Діяльнісний компонент:показує на карті і називає однонаціональні й багатонаціональні країни;знаходить у різних джерелах інформацію, що характеризує етнічний склад населення України й окремих країн.Ціннісний компонент:усвідомлює важливість толерантного ставлення до представників інших рас, національностей.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 18. Тема 4.Релігійний склад населення


Знаннєвий компонент:називає світові релігії;розуміє поняття «світова релігія»;Діяльнісний компонент:показує на картіі називає регіони домінування світових релігій;знаходить у різних джерелах інформацію, що характеризує релігійний склад населення світу, окремих країн, України та її областей;характеризуєнайпоширеніші релігійні конфесії в Україні.Ціннісний компонент:оцінює важливість толерантного ставлення до представників інших релігійних громад

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 19. Тема 5. Зайнятість населення в світі й Україні


Знаннєвий компонент:називає кількість трудових ресурсів в Україні;розуміє поняття «трудові ресурси», «економічно активне населення», Діяльнісний компонент:показує на картіі називає області в Україні з найбільшою і найменшою кількістю трудових ресурсів;характеризуєкількість і якість трудових ресурсів окремих країн та України;Ціннісний компонент:усвідомлює важливість знань про трудові ресурси і зайнятість населення для соціально-економічного розвитку країни

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 20. Розділ V. Природа й населення свого адміністративного регіону


Знаннєвий компонент:пояснює взаємозв’язки між природними компонентами, Діяльнісний компонент:характеризуєрельєф і геологічну будову, клімат, поверхневі й підземні води, ґрунтово-рослинний покрив, тваринний світ, ландшафти,

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)