Хімічні рівняння. Розстановка коефіцієнтів методом підбору


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Хімічні рівняння. Розстановка коефіцієнтів методом підбору

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Состав курса

Часть 1. Хімічні рівняння. Розстановка коефіцієнтів методом підбору


Клас 7Тема: Хімічні рівняння. Розстановка коефіцієнтів методом підбору Цілі уроку:дидактичні: повторити і розширити знання про хімічні реакції; сфор¬мувати уявлення про хімічне рів¬няння як умовне зображення хі¬мічної реакції; пояснити правила складання рівнянь хімічних реак¬ції, підбору коефіцієнтів, спира¬ючись на закон збереження маси речовини; сформувати навички складати хімічні рівняння, під-бирати коефіцієнти;розвивальні: формувати системність мислення, розвивати вміння пра¬цювати з підручником та дидак¬тичним матеріалом;виховні: виховувати дисципліно¬ваність, уважність; здійснюва¬ти міжпредметні (математика) та внутрішньопредметні (закон збе¬реження маси речовини) зв'язки.Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Мен¬делєєва.Базові поняття та терміни: атом, молекула, речовина, хімічна реакція, закон збереження маси, рівняння хімічних реакцій.Тип уроку: формування нових знань, умінь та навичок.Методи та прийоми: розповідь учите¬ля з поясненням, робота учнів з опорним конспектом, підруч¬ником, дидактичним матеріалом, групова та індивідуальна робота учнів, ігрові моменти, пояснювально-ілюстративні: бесіда, розповідь; прак¬тичні: виконання вправ.Засоби навчання:1. Підручник.2. Опорний конспект.3. Картки із завданням.Структура урокуI. Організаційний етапII. Актуалізація опорних знань учнівIII. Оголошення теми і мети урокуIV. Вивчення нового матеріалуV. Узагальнення та закріплення знань учнівVI. Підбиття підсумків урокуVII. РефлексіяVIII. Домашнє завдання Хід уроку I. Організаційний етап. Привітання. Створення позитивного емоційного настрою Вчитель Сонце сяє для тих, хто…Вже прокинувсяХоче працюватиСьогодні в спідницяхНе снідавМає на собі щось червонеУ доброму гуморіХотів би дізнатись щось нове.ІІ. Актуалізація опорних знань учнівВчительСвіт хімічних реакцій різноманітний й таємничий. Наука хімія розкриє деякі його таємниці.. А що ж таке хімія? (хімія – наука о речовинах та їх перетвореннях)Як можна по-іншому назвати хімічні перетворення? (хімічна реакція)Вчитель Які асоціації виникають у вас, коли ви чуєте слово «реакція» РЕАКЦІЯ Вчитель Що таке хімічна реакція? Доведіть, що наступне явище – це хімічна реакція Але спочатку пригадаємо правила ТБ Учень 1 В хімічний клас входи в халаті Комфортно буде, як у хатіУчень 2Не дозволяється дифузійТоді не трапиться конфузійУчень 3Не лий води до кислоти – Очей лишитись можеш ти.Учень 4Не заглядай у різну «воду»,Бо загубити можеш вроду. Проведення дослідів вибірковими учнями1. NaOH + ф-ф - поява малинового забарвленя2. HCl + Na2CO3 – виділення газу3. BaCl2 + H2SO4 – випадіння осадуВчительЯкі ще є ознаки хімічних реакцій?Наведіть приклади хімічних реакцій, які ви спостерігали у побуті?У чому полягає сутність хімічної реакції?Що відбувається з молекулами та атомами в результаті хімічної реакції.Сформулюйте закон збереження маси речовини? Ким він був відкритий? У чому полягає сутність хімічної реакції з точки зору закону збереження маси?А що таке хімічна формула? Що вона показує?У Вас на партах є шифровки, давайте їх разгадаймо - прочитаємо и розшифруємо формули. (Гра «Дешифровщик»).На картках формули 4-х речовин: SO3, HNO3, 2K2SiO3, 3CuCl2.ВчительРозставляючи коефіцієнти, слід пам'ятати такі правила:—коефіцієнт показує число молекул або окремих атомів у рівнян¬ні реакції;—коефіцієнт ставиться тільки перед хімічною формулою;—коефіцієнт стосується всіх атомів, із яких складається молеку¬ла, перед якою він стоїть:— індекс показує число атомів елемента (або груп атомів) у складімолекули;—коефіцієнт 1, як і індекс 1, не записується. III. Оголошення теми і мети уроку А тепер відкрийте будь-ласка зошити і запишіть число й тему уроку: «Рівняння хімічних реакцій». Учні формулюють мету уроку, яка записується на дошці. (Ми повинні навчитися записувати ті процеси, які відбуваються в результаті хімічних реакцій) VI. Вивчення нового матеріалу1. Сутність хімічної реакції та її схема. Розповідь учителя з елементами бесідиОтже, вам відомо, що сутністю хімічних реакцій є утворення но¬вих речовин із вихідних речовин, під час якого проходить перегрупу¬вання атомів, які входять до їх складу.— Як можна стисло записати таке перетворення? (Реагенти —> Продукти реакції)ВчительРозповідь учителяСкладемо, наприклад, рівняння реакції утворення води Н2О – основна речовина життя. Вода складається з атомів Оксигену та Гідрогену.Отже, для її добування необхідні прості речовини, одна з яких складається з атомів Оксигену (кисню О2), а друга — з атомів Гідрогену (водень Н2).У лівій частині рівняння записуємо вихідні речовини (реагенти) О2 і Н2, а у правій — продукт реакції Н2О: Н2 + O2 →Н2ОЦей схематичний запис називається схемою хімічної реакції. У лівій частині наведеного рівняння записана одна молекула воднб й одна молекула кисню, які складаються з двох атомів Гідрогену й Оксигену (відповідно) — це реагенти. У правій частині рівняння записана одна молекула води— продукт реакції.Схема реакції є тільки її якісною характеристикою. Кількісну характеристику реакцій відбиває закон збереження маси речовин. Відповідно до цього закону число атомів різних елементів під час хімічної реакції не змінюється. Число атомів одного елемента до і після реакції мають дорівнювати. Це має бути відображено в схемі хімічної реакції, тоді вона стає хімічним рівнянням. 2. Рівняння хімічних реакцій.ВчительЦе ще не є рівнянням реакції - це схема ре¬акції. Для того щоб схема перетворилася на рівняння, необхідно зрівняти число атомів кожного елемента в лівій і правій части¬нах. Число атомів зрівнюють за допомогою коефіцієнтів. Для цього необхідно розставити коефіцієнти — цифри перед хімічними формулами, які вказують число молекул (атомів). Як видно, у лівій і правій частинах схеми по одному атому Карбону, але в лівій частині два атоми Гідрогену (одна молекула водню), а в правій - - чотири атоми (у складі однієї молекули метану). Це суперечить закону збереження маси. Щоб це виправити, перед формулою водню в правій частині рівняння необхідно поставити коефіцієнт 2: 2 Н2 + O2 →2 Н2ОТепер в обох частинах рівняння число атомів Гідрогену та Карбо¬ну однакове. Щоб підкреслити, що коефіцієнти розставлені, стрілку між реагентами і продуктами в рівнянні можна замінити знаком « = Тепер число атомів усіх елементів однакове, отже, коефіцієнти розставлені правильно.Число атомів у лівій частині дорівнює числу атомів в правій час¬тині І обумовлена цім рівність мас речовин є доказом правильності розташування коефіцієнтів.Рівняння хімічної реакції — це умовний запис хімічних перетворень за допомогою хімічних формул і коефіцієнтів.Умовно записувати хімічні реакції намагалися ще в середні віки. Однак тоді алхіміки притаювали свої знання та зашифровували за¬писи. Зараз рівняння хімічних реакцій записують на основі загально¬прийнятих положень, які може прочитати будь-яка людина, знайома з основами хімії. Якщо говорити про те, що символи хімічних еле¬ментів — це літери хімічної мови, тоді формули сполук — це слова, а рівняння реакцій — цілі вислови.VII. Узагальнення та закріплення знань учнів Робота біля дошки1. Цю реакцію кожний з нас робив (демонстрация горения бенгальского огня) Магній + Кисень = 2. Алюміній + Йод + вода=3. Луг + ф-ф + кислота=Хімічна пауза«Кровавый опыт» Ученики: Врач, ассистент, пациент. Врач: Оперируем без боли, Правда будет много крови. При каждой операции Нужна стерилизация. Йодом смочим мы обильно, Чтобы было все стерильно. Не вертитесь, пациент, Нож подайте, ассистент! Посмотрите, прямо струйкой Кровь течет, а не вода. Ассистент: Но сейчас я вытру руку – От пореза – ни следа! VII. Узагальнення та закріплення знань учнівВиконання завдань1. Розставте коефіцієнти в таких схемах реакцій: Мg + HCl → Мg Cl2 + H2 Сa+ О2 → СaО; КNО3 → КNО2 + О2; АgВг →Аg+ Вг2; Li + Н2О →LiОН + Н2.3. Допишіть рівняння хімічних реакцій:… + O2 → CO2Ba + … → Ba S… + Cl2 → Al Cl 3Na + O2 → …Al + … → Al2O34. Складіть рівняння реакцій:а) Унаслідок взаємодії водню Н2 і кисню О2 утворюється вода Н2О;б) під час горіння (взаємодії з киснем О2) залізного порош¬ку Fе утворюється ферум(Ш) оксид Fе2O35. Запишіть рівняння взаємодії і доберіть коефіцієнти таких про¬стих речовин:а) водень та азот;б) калій і хлор;в) кальцій і кисень,г) алюміній і йод;д) магній і бром.Складаючи рівняння реакцій, враховуйте, що молекули хлору, кисню, йоду та азоту складаються з двох атомів.VIII. Підбиття підсумків уроку.На аркуші паперу заздалегідь робимо напис розчином сірчаної кислоти. Якщо потримати цей аркуш над полум’ям, з’явиться чорний напис. (молодці)Учитель просить учнів проаналізувати досягнення мети уроку й оцінити свої вміння добирати коефіцієнти в рівняннях хімічних реакцій, піднімаючи руки на слова «задовільно», «добре», «відмінно».IX. РефлексіяЩо головне було на уроці? Чого навчились?Де в майбутньому ви зможете викорис¬товувати набуті знання і вміння?X. Домашнє завдання1. Опрацювати § 15 підручника (с.).2. Виконати завдання 4 (усно), № 5, 9, 10 (письмово) на с.,

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)