21.11.2012МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ, ЯКИЙ АТЕСТУЄТЬСЯ

Якість освіти – це питання, яке хвилює сьогодні не тільки нас, освітян, а й тих – хто отримує кінцевий продукт, який випускає школа – суспільство, державу. На жаль, статистичні дані, не радують нас показниками. Менше 6% населення повністю задоволені якістю сьогоднішньої загальної середньої освіти. Розбудова сучасної української школи насамперед вимагає істотного поліпшення якості роботи педагогічних кадрів. Тож головною метою для кожного освітянина є виявлення проблем, негативних тенденцій, а відповідно – коригування освітніх процесів та прогнозування подальшого їх розвитку.

          Важливим способом отримання об’єктивної інформації про стан освіти є  моніторингові дослідження її якості.

          Власна модель моніторингових досліджень якості освіти, науково-методичного супроводу її функціонування,  прописано в шкільних „Локальних нормативних актах”, які обговорені на засіданні методичної ради школи.

           Науковці вважають, що якість освіти – це рівень задоволення учасників НВП освітніми послугами і в той же час це – соціальний розвиток учня, підготовка компетентного випускника,  це – креативна освіта для розвитку інноваційної особистості.  Управління школою на рівні сучасних вимог, прийняття правильних, науково-обгрунтованих рішень потребує  достовірної інформації, яку можна отримати тільки у процесі комплексного спостереження.

     В наших локальних нормативних актах виділено три напрямки моніторингових досліджень.

             Моніторинг  організації НВП передбачає аналіз стану здоров’я, загальної функціональної готовності учнів до навчання в школі, рівня навчальної та учнівської дисципліни

            Педагогічний моніторинг – система педагогічного контролю, він традиційно здійснюється через семестрове, річне, екзаменаційне та підсумкове оцінювання результатів навчальної діяльності школярів.

         Управлінський моніторинг впливає на систему, що забезпечує  цілеспрямований  розвиток  навчально-виховної діяльності школи через:

 • забезпечення інформацією про стан школи;
 • виховання відповідальності  за визначний етап роботи та результати діяльності;
 • надання суттєвої допомоги вчителям у пошуках ефективних форм та методів,  навчання,   виховання та розвиток школярів, у професійному вдосконаленні педагогів;
 • спонукає до творчої роботи, самоосвіти, самовдосконалення.

         Одним із напрямків моніторингу якості освіти є якість підготовки педагогів, яка визначається перш за все атестацією.

          З року в рік удосконалюється індивідуальна творча лабораторія кожного вчителя, збагачуючись новими ідеями та знахідками.   На сьогоднішній день кожен вчитель школи має власне портфоліо – в якому зібрані особисті професійні досягнення вчителя в освітній діяльності, результати навчання, виховання і розвитку його учнів, його активності в класних і позакласних видах діяльності, внесок   в розвиток системи освіти. «Портфоліо»  - це черговий етап у розвитку професії, яке показує все, на що здатний вчитель .

Складання  Портфоліо дає змогу вчителеві досягти таких цілей:

 • простежити еволюцію своєї професійної педагогічної діяльності;
 • систематизувати створені ним навчальні матеріали та інші  доробки;
 • створити можливість гідного представлення колегам свого досвіду;
 • сприяти розширенню методичного діапазону навчального закладу;
 • підготуватися до участі в конкурсах педагогічної майстерності;
 • підвищити рівень професійної конкурентоспроможності;
 • підготуватися до атестації.

        Атестація визначає кваліфікацію вчителя, рівень знань працівника,  стає перевіркою їх особистісного зростання, є іспитом на компетентність. А головне, формує   педагогічний світогляд,  в основі якого – прагнення до створення кожним учителем  своєї педагогічної системи, розуміння цілісності педагогічного процесу, потребу досягти високого рівня професіоналізму. Розв'язання цього завдання здійснюється різними способами, передусім, через науково-методичну діяльність, яка направлена на  забезпечення випереджального зростання кваліфікації педагога, безперервність і наступність в здобутті ним кваліфікаційних рівнів.

       В системі методичної роботи - щорічна самооцінка педагогічної активності вчителя.

      Рейтингове оцінювання дає можливість об’єктивно підійти до атестації вчителя, проаналізувати результативність роботи вчителя, який атестується, за 5 років,  його професійне зростання.  Завдяки цьому, при розгляді заяв вчителів на атестацію запобігаються конфліктні ситуацій з вчителями у яких завищена самооцінка,  підвищується самооцінка інших.

       В рамках роботи предметної методичної комісії узгоджується координаційний план  роботи  вчителя, який атестується

        Одним із основних критеріїв творчого зростання  вчителя є самоосвіта у таких формах: опрацювання педагогічних новинок, поглиблена підготовка до уроків, виступи на шкільних, районних семінарах, засіданнях предметних методичних комісій,   заняття на курсах підвищення кваліфікації, виконання докурсових і міжкурсових завдань.

       Проводиться облік післякурсових завдань

 

 Рік курс. перепідготовки

       П.І.Б.

     вчителя

        Тема  курсової   перепідготовки

Звіт по темі  курсової                              перепідготовки

     Де слухалось

питання

Форма

узагальнення

 

2012

Галицька

 Світлана

Петрівна

Використання методу проектування в навчальному процесі

Використання методу проектування під час організації навчального процесу в поч.школі

ПМК

нарада при дир..

Ярмарок

педтехнологій

 

        На одному з перших засідань атестаційної комісії вчитель, який атестується представляє свій Творчий портрет  - візитну картку, яка дає уявлення про вчителя, і в широкому сенсі – людину як особистість. Вчитель  захищає свій девіз, педагогічне кредо, ідеї, стиль педагогічної діяльності, досягнення учнів вчителя, що вважає головним в роботі, рушійний принцип, стимул  педагогічної творчості, базу творчого підходу до своєї роботи.

           Напрямком зростання педагогічної майстерності є використання сучасних педагогічних технологій у  процесі викладання та в позакласній роботі, а саме  проектної технології. Захист  вчительських проектів - це ще один етап педагогічного пошуку ефективних шляхів самореалізації особистості вчителя і учня. Метод проектів - це спільна навчально-пізнавальна, творча діяльність вчителя і учнів, яка має спільну мету, узгоджені методи, засоби діяльності, спрямовані  на досягнення спільного результату з розв’язання певної проблеми, значущої для учасників проекту,  допомагає формувати особистісні риси, які розвиваються лише в діяльності. За час роботи за проектною технологією створено і впроваджуються проекти:

 • «Використання комп’ютера в роботі вчителя початкових класів»;
 • «Турботлива Флора»;
 • «Юні сини і доньки України»;
 • «Як зберегти час?»;
 • «Бережливі та економні»;
 • «Казка як сходинка до навчання»;
 • «Знай, люби, бережи»;
 • «Учень. Людина. Громадянин»;
 • «Добро врятує світ»;
 • «Твоє здоров’я у твоїх руках, тож бережи його щоднини»…

 

      Пропагандою  педагогічного досвіду вчителя  є захист теми самоосвіти - опис та аналіз досвіду творчої  діяльності вчителя.   В ході атестації узагальнено досвід роботи вчителями з тем:

 • «Адаптація першокласників до шкільного життя»;
 • «Методика діяльності класного керівника в сучасній системі виховання»;
 • «Виховання культури здоров’я молодшого школяра»;
 • «Система роботи з дітьми девіантної поведінки»;
 • «Впровадження інтерактивних технологій для розвитку креативної творчої особистості»;
 • «Інноваційні технології на уроках німецької мови в початкових класах»…

 

        Впровадження інноваційних технологій – це потреба сьогодення,   яка повинна ґрунтуватися на потребах та інтересах дитини. Використання інформаційно-комунікативних технологій у вигляді учнівських та вчительських презентацій визначає шляхи просування кожного учня  від репродуктивного до творчого, що реалізує головний зміст і призначення навчання – створює умови для співробітництва вчителя та учнів,  і тим самим,  допомагає учню проявити свої здібності.

 • Соціальний педагог  в ході атестації представила презентацію «Права і обов’язки людини в демократичному суспільстві»  та учнівську презентацію, «Про права та обов’язки дитини». Обидві роботи рекомендовано для використання   класними  керівниками  у виховній роботі.
 • Бібліотекар представила презентацію  «Книги - ювеляри». Мета цієї презентації - виховувати у дітей зацікавлення до читання, розуміти твір, розрізняти жанри творів та прищеплювати любов до книги. Діти  згадали про чудові книги М. Носова «Пригоди Незнайки та його друзів», А. Гофмана «Лускунчик», М. Лібера «Вінні Пух», М. Твена «Том Сойер», які святкують свої ювілеї в 2011 році. Учнівську презентацію приготував  учень 7 класу  про свою улюблену книгу А. Мілна «Вінні Пух». Рекомендовано використовувати вчителям літератури та класоводам початкової та середньої ланки школи.
 • Вчитель математики підготувала презентацію по темі «Розвязування трикутників. Прикладні задачі», представила учнівську презентацію по темі «Прикладна математика». Доречно використовувати вчителям на уроках математики за темою «Розв’язування трикутників».
 • Вчителя початкових класів  представила свою та учнівську презентацію «Джміль та бджілка», в процесі виконання якої учні: зібрали інформацію про бджілок і джмелів та проаналізували її, знайшли прислів'я, приказки, народні вислови про бджіл і джмелів,  склали  ребуси, загадки та кросворди   на бджолину тему, написали власні вірші, оповідання, казки, байки з життя  бджіл та джемів, зробили вироби власними руками за темою, оформили звіт про виконану роботу у формі  презентації. Рекомендовано використовувати вчителям початкових класів у виховній роботі, на уроках «Мій рідний край».
 • учитель німецької мови,   представила презентацію до уроку: «Відомі німецькі художники та графіки», та  учнівську презентацію «Albrecht Dürer». Ознайомила учнів з відомими творцями найвідоміших картин Німеччини. Рекомендовано використовувати при вивченні теми «Мистецтво» в 10 класі.

        Моніторинг якості роботи вчителя  проводиться як підсумок атестації  і має за мету систематизацію процесу накопичення та збагачення передового досвіду роботи вчителів школи. Вчитель демонструє свою результативність;

 • як вчитель-предметник - моніторинг якості знань учнів з предмету;
 • як класний керівник – досягнення в роботі з учнівським та батьківським колективом, результативність навчання учнів, перемоги класного колективу в конкурсах, змаганнях;
 • в методичній  роботі – участь  в методичних заходах різних рівнів: методичних та педагогічних радах, семінарах, проблемних столах, психологічних тренінгах, у проведенні предметного тижня, у створенні кабінету – творчої лабораторії вчителя.

 

         Згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників кваліфікаційна  категорія  "спеціаліст  вищої категорії" , педагогічні звання
присвоюється працівникам які володіють, активно використовують   та   поширюють   у професійному  середовищі інноваційні освітні  методики й технології, мають  власні методичні   розробки.    В практиці  роботи нашої школи, вчителі які атестуються в наступному навчальному році діляться досвідом роботи з упровадження інноваційних технологій розвитку особистості в науково-методичному посібнику за науковою редакцією Н.Б. Гонтаровської, журналі «Директор школи», матеріалах науково-практичних конференцій.

      Справжнім вчительським святом для всього педагогічного колективу стає традиційне вшанування всіх вчителів, які атестувалися в поточному навчальному році. Це повною мірою є заохоченням кожного педагога для подальшого  розвитку педагогічної майстерності та пошуку  інновацій         них шляхів в  вихованні школяра.

        Отже, моніторинг у системі роботи методичної служби школи  в ході атестації не тільки забезпечує достовірною інформацією про якість та ефективність роботи вчителя,  а й стимулює сумлінну, результативну працю вчителів, їхню інтелектуальну ініціативу, пробуджує у педагогів інтерес до творчості, прагнення досягти кращих результатів, отримати визнання в колективі.

 
оценить статью
оценить статью
 • Currently 3.00/5
 
разделы блогов
Разделы
 
Другие статьи