Курсовий проект «Створення освітнього середовища для обдарованих дітей в загальноосвітній школі»

КЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДПГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»ДОР

Кафедра управління загальноосвітніми навчальними закладами

Курсовий проект

«Створення  освітнього середовища для обдарованих дітей

в загальноосвітній школі»

Виконавець:

Горобей Володимир Вікторович, 

                          Відділ освіти Нікопольської РДА,

слухачкурсів підвищення кваліфікації

                              методистів відділів освіти

за програмою «Керівник школи

                            випереджаючої освіти

для сталого розвитку»

Куратор: Якименко Л.І.

завідувач  навчально-методичного відділу

креативної освіти та координації

діяльності методичних установ

Рецензент: Коляда І.Г,

завідуюча ​науково-дослідного

 відділу креативної освіти

та координації науково-методичної

 роботи

 

 

Дніпропетровськ 2015

 

 

АНОТАЦІЯ

        Мета:виявлення в учнів здібностей до оригінального, нестандартного виконання творчих завдань; формування аналітичного і критичного мислення  учнів у процесі творчого пошуку; сприяння професійній орієнтації; самоствердження учнів завдяки досягненню мети.

Завдання:

·         реалізація державної політики щодо створення сприятливих умов для виявлення й розвитку обдарованої молоді, залучення педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми;

·        забезпечення умов для науково-методичного й організаційного супроводу дитячої обдарованості;

·        здійснення моніторингу розвитку обдарованості як одного з пріоритетних способів оцінювання якості освіти;

·        популяризація здобутків обдарованої молоді й педагогічного колективу;

·        створення ситуації успіху для творчої та інтелектуально обдарованої дитини.

        У проекті показано систему роботи з обдарованими учнями на різних етапах,  з учнями різної вікової категорії. Особлива увага відводиться системі моніторингових досліджень.

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

І. ВСТУП. ………………………………………………………………4 с.

ІІ. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА…………………………………………5 – 10 с.

ІІІ. МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА…………………………………………11 – 12 с.

ІV. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА………………………………………….13 -19 с.

V. ВИСНОВКИ………………………………………………………….20 с.

VI. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………21  с.

VII. ДОДАТКИ…………………………………………………………..22 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ВСТУП

Пріоритетним напрямом державної політики в галузі освіти на даному етапі, як зазначено в Національній доктрині розвитку освіти, є створення умов для всебічного розвитку школярів як особистостей, розвитку їхніх талантів.     

Упродовжбагатьохроківукраїнська школа орієнтувалася на дитину з середнімиздібностями, а робота з обдарованимидітьмизалишаласяосторонь. Перетворення, яківідбулися у системіосвітиУкраїни за останнєдесятиліття, переорієнтація на гуманістичні, особистіснозорієнтовані та розвивальніосвітнітехнології, змінилиставлення до учнів, яківиявляютьнеординарніздібності. Сьогоднізмістроботи, спрямованої на виявленняобдарованих і талановитихдітей,  полягає в можливостірозкрити природу та механізмтворчості, забезпечитиможливостівикористаннязаконівтворчості для вдосконаленнязмісту й методівнавчаннявсіхучнів. Обдаровані, здібні, талановиті люди в будь-якомусуспільстві є йогогордістю. Самеїхнімиінтелектуальнимизусиллямизабезпечуєтьсяпрогрессуспільства, плодами якогокористуютьсявсі.  Тому обдарованість необхідно своєчасно виявити і розвивати. І самешкола, як соціальний інститут,  є тим «космодромом», де особистість дістає можливість пізнати свій потенціал, де створено належні умови для повної реалізації творчого потенціалу кожного учня й педагога і звідки стартують у доросле, самостійне життя наші діти, діти України.

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

 Оновлення діяльності  закладів  освіти сприяє  забезпеченню  досягнення  учнями високого  рівня  знань,  умінь  і   навичок,  але  й  стимулюють  розвиток  їх  власного  творчого  потенціалу. Одним з важливих напрямків діяльності вчителя в умовах  школи   нового типу є його робота з учнями, яким властиві підвищені навчальні можливості. Такіучніхарактеризуютьсяпорівняновисокимрозвиткоммислення, довготривалимзапам’ятовуваннямнавчальногоматеріалу, добриминавичками самоконтролю в навчальнійдіяльності, великою працездатністютощо. Для них характерна неординарність, свобода вираження, уяви, чіткістьрізнихвидівпам’яті, швидкістьреакції, вмінняпіддаватисумніву і науковомуосмисленнюпевніявища, стереотипи, догми.

      За якими ж чинниками визначають талановитість, здібність та обдарованість дитини? І що ж таке, власне, «обдарованість», «здібність», «талановитість»?

Здібності – це індивідуально-психологічні особливості.

Талант – це певна природна риса, властивість людини, що демонструє особливі здібності.

Обдарованість – це ступінь вияву таланту.

      Сьогодні досить актуальним є поняття   «творча особистість». Творча особистість – це людина,якій притаманні певні риси, здібності, особливості психічних процесів, завдяки яким її діяльність, відзначається новизною, неповторністю, людина, для якої творчість є життєвою потребою.

      Творча особистість – це творчо активна особистість, яка дійсно не боїться конфліктів із собою і навколишнім світом.

      Характерними рисами творчої особистості є:

-         уява, без якої неможливе виникнення оригінальної ідеї.

-         імпульсивність, оригінальність і незалежність суджень.

-         мінливий рівень навчальних досягнень.

-         сміливість уяви і думки.

-         наполегливість.

Усебічний розвиток  здібностей школярів здійснюється не лише в процесі навчальної діяльності, а й під час різноманітних конкурсів, олімпіад, турнірів, змагань, завдяки яким учні мають змогу поглибити знання з предметів, розвинути інтелект, ерудицію, уміння спілкуватись, змагатись. Участь у конкурсах допомагає реалізувати особистісно-зорієнтований підхід до навчання і виховання дітей.  Творчість – обов’язкова умова всебічного розвитку людини, вона робить життя дитини повнішим, радіснішим. Успіху в творчості можна досягти лише завдяки добре продуманій індивідуальній роботі з обдарованими дітьми.

Талановиті діти – це той ресурс, з якого створюється інтелектуальна еліта. А інтелектуальну еліту будь-якого народу становлять особистості творчі, яскраві, неординарні, креативні. Щоб це потенційне національне багатство зберегти й примножити, треба вміти помічати таких дітей, допомагати їм повірити в себе, стимулювати їхній розвиток.

 

Педагогічні колективи шкіл  докладають значних зусиль для забезпечення результативності навчально-виховного процесу, оволодівання учнями базовими, загальнонавчальними вміннями і навичками, спрямованих на розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини, створення умов для самореалізації. У центрі уваги педагогічних працівників – учні з їхніми інтересами, поглядами,проблемами, потребами, індивідуальними здібностями.

 Професійний розвиток педагогічного колек­тиву розуміється як процес входження кожного педагога у професійне інноваційне середовище, оволодіння новими стандартами та цінностями професійного співтовариства з урахуванням пер­спективи індивідуального зростання.Науковий супровід у навчально-виховному процесі відбувається з використанням інтерактивних технологій управління, інформаційних технологій, інновацій, що сприяє професійному зростанню вчителів, їх здатності до комунікативної діяльності та розвитку учнів, яких вони виховують.

У навчальному процесі школи робота з обдарованим дітьми базується на індивідуальному, диференційованому підході, що сприяє розширенню і поглибленню навчального простору кожного предмета. Для цього систематизовані наступні форми роботи:

·                     урочна – з використанням інтерактивних технологій;

·                     шкільні  предметні тижні та декади;

·                     проектно-дослідницька;

·                     олімпіади, конкурси, турніри, спортивні змагання.

Урок, як цілісна система, використовує наступні види діяльності:

·                     розвиваюче навчання;

·                     робота в малих групах;

·                     проектно-дослідницька робота;

·                     ігрові технології;

·                     розвиток  критичного та образного мислення;

·                     творчі  та    нестандартні завдання;

·                     інформаційно- комунікаційні технології.

  Педагогічні  колективи  у роботі з обдарованими  учнями дотримуються принципу «Від творчого вчителя – до творчого учня» і  переконані, що вчитель у роботі з обдарованими  дітьми повинен  бути:
Талановитим, здатним до експериментальної й творчої діяльності.
•        Інтелігентним, моральним і ерудованим.
•        Володіти сучасними педагогічними технологіями.
•         Цілеспрямованим, наполегливим.
•        Умілим організатором навчально-виховного процесу.

· Бути постійним і послідовним.

Для реалізації останнього у школах створено програму «Обдарованість» яка передбачає циклограму роботи з обдарованими дітьми, план роботи, мережу гуртків та спортивних секцій.

Напрямиреалізаціїроботи з обдарованимидітьми:

Ø    організаційно-методичний

Ø    науково-методичний

Ø    психолого-педагогічний

Організаційно-методичнийнапрям:

Ø    Цикл педрад з проблематики роботи з обдарованимидітьми, моніторингуобдарованості, психолого-педагогічногосупроводу( у формі “круглого столу”, консиліумів, диспутів, бесід).

Ø    Запровадженнятехнологіїпортфоліо.

Ø    Виданнязбірниківтворчихдоробокучнів, вчителів.

Ø    Робота творчихгруп, творчихмайстереньвчителів.

Ø    Моніторингрезультативностіроботи з обдарованимидітьми.

Науково-методичнийнапрям:

Ø    Науково-пізнавальнаорганізаціяучнівшколи.

Ø    Методичнітижні, творчізвіти, презентації.

Ø    Моніторинг,  рейтинг методичних об’єднань, вчителів, класів за показникамирезультативності в роботі з обдарованимидітьми.

Психолого-педагогічнийнапрям:

Ø Діагностика, створення банку обдарованихдітей.

Ø Корекційно-розвивальнізаняття з обдарованимидітьми.

Ø Інтегровані уроки, інноваційнітехнології..

Ø Моніторингінтелектуальногорозвитку та пізнавальноїактивностіобдарованихдітей.

 

Одним із основних напрямків роботи вчителів у школі є підготовка  учнів з інтелектуальною обдарованістю до участі в предметних олімпіадах.

Олімпіади – це унікальна можливість перевірити знання й уміння учнів і результативність роботи вчителя. Бо успіх дитини залежить від успіху вчителя.

Обдарований учень потребує індивідуального підходу до розвитку його нахилів та здібностей. І тут треба пам’ятати, що без системної роботи на уроці та після уроків перемога в олімпіаді неможлива. Учителю підготовка до олімпіад надає широкі можливості для експериментів.  Усі творчі знахідки, методичні напрацювання впроваджуються педагогічну практику. Олімпіади безумовно потрібні дітям як шлях до самовираження,  до розвитку. Вони допомагають школярам повірити в себе, наблизитися до якіснішої освіти й зміцнити свій соціальний статус. Цьому передує копітка  наполеглива щоденна праця учня й учителя, методичної служби районного методичного кабінету.

Секретами успішного виступу на олімпіаді є:

Ø психологічна підготовка учня до виконання нестандартних завдань;

Ø уміння швидко зосередитися на виконанні певних завдань;

Ø грамотність учасника;

Ø володіння знаннями з предмета на високому рівні.

Робота з підготовки обдарованих учнів до олімпіади передбачає:

·        надання можливості учням виконувати більший обсяг навчальних завдань під час уроку з обов’язковим підвищенням їх складності;

·        диференційований та індивідуальний підхід до добору домашніх завдань, що заохочують обдарованих учнів до творчого пошуку;

·        індивідуальну роботу вчителя з обдарованою дитиною, з використанням різноманітного навчального матеріалу: поглиблене вивчення певного предмета.

     Учителі  чимало часу приділяють тренуванню майбутніх учасників олімпіади, при цьому враховують попередні результати діагностування школярів, щоб уникнути прорахунків та неякісного відбору. В ході цього процесу вчителі  враховують не лише знання школяра з певного предмета, а і його особистісні якості (наполегливість, незалежність, змагальність, упевненість у своїх силах і здібностях, а найважливіше – внутрішня мотивація).

 

Однією із форм роботи з обдарованими та здібними учнями старших класів є експериментальна і науково-дослідницька діяльність, зокрема навчання в МАН. Організація цієї форми роботи сприяє особистісному зростанню, розширенню й поглибленню знань, підвищенню пізнавальної активності, розвитку самостійного критичного мислення учня. Досвід участі у районних, обласних, регіональних конкурсах-захистах, конференціях допомагає учням засвоїти основи улюбленої науки, і, можливо, майбутньої професії, сприяє формуванню аналітичного й критичного мислення учнів у процесі творчого пошуку і досліджень, розвитку цілеспрямованості й системності діяльності учнів, сприяє професійній орієнтації.

Для інтелектуального й особистісного зростання учнів  педагогічні колективи, насамперед, намагаються забезпечити умови для досягнення ними  високого рівня компетентностей, оволодіння методами раціональної організації інформації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА

Найважливішою умовою ефективної організації дослідницької діяльності учнів є компетентне своєчасне управління цим процесом. У школах таке управління здійснюється шкільною методичною радою на чолі із заступником директора з НВР і предметними методичними об’єднаннями, якими керують вчителі вищої кваліфікаційної  категорії.

Керівництво науково-дослідницькою роботою

·        Заступник директора з НВР:

ü здійснює загальне керівництвопроектною та дослідницькою діяльністю в школі;

ü проводить м методичну роботу з головами методичних об’єднань і з керівниками учнівських дослідницьких робіт;

ü організовує матеріально-технічні підтримку;

ü складає план роботи з науково-дослідницької діяльності на навчальний рік;

ü організовує розгляд і затвердження кандидатур керівників і виконавців учнівських дослідницьких робіт, робочих програм і звітів дослідницької діяльності.

·        Керівник учнівської дослідницької роботи:

ü з переліку тем дослідницьких робіт  допомагає учневі добирати найбільш наближену до теми вивчення та дослідження;

ü розробляє індивідуальний план науково-дослідницької роботи;

ü складає робочу програму дослідження;

ü надає постійне консультування учневі;

ü здійснює контроль виконання основних етапів дослідницьких робіт;

ü надає методичну і організаційно-технічну допомогу у виготовленні наочності, звіту про науково-дослідницьку роботу тощо;

ü допомагає МАНівцям у підготовці до участі в наукових конференціях, олімпіадах і конкурсах творчих робіт;

ü допомагає учням у публікації виконаних результатів виконаних досліджень, подальшій дослідницькій діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

        Науково-дослідницька діяльність учнів здійснюється поетапно і послідовно:

Ø І етап – підготовчий – учні 4-7 класів (пропедевтична підготовка);

Ø ІІ етап – розвивальний – учні 8-9 класів (допрофільна підготовка);

Ø ІІІ етап – дослідницький – учні 10-11 класів (профільна підготовка).

 

Підготовчий етап передбачає формування в дітей 4-7 класів початкових навичок наукової та дослідницької організації праці, швидкого та свідомого читання, навчання роботи з підручниками, словниками та довідниками, орієнтації в енциклопедичних джерелах тощо. На цьому етапі вчителі залучають учнів до активної навчальної діяльності, формують у них пізнавальний інтерес, за допомогою відповідного інструментарію виявляютьмо здібних учнів. Найпоширеніші форми роботи:

·        індивідуальні консультації;

·        конкурси (мовно-літературні: ім.П.Яцика, ім..Шевченка, Світанкові струни Нікопольщини; декоративно-прикладного мистецтва: Таланти  твої, Нікопольщино!, Світанкові струни Нікопольщини; предметні: «Гринвіч», «Бобер», «Колосок-весняний», «Колосок-осінній», «Соняшник» та ін..

·        Розвивальний етап передбачає вдосконалення навичок наукової організації праці, активне розширення світогляду учнів. Найважливішу роль у розвитку інтересу до предметів на даному етапі (8-9 класи) відіграє використання варіативної частини навчального плану.  На формування   дослідницьких навичок дітей мають вплив курси за вибором робочого навчального плану.Дослідницький етап включає в себе розробку загальношкільних тем та індивідуальних проектів учнів, до того ж діти можуть продовжувати дослідження за раніше обраною темою, тільки роботу здійснюватимуть ширше, спираючись на наукові аспекти, спираючись на результати попередніх наукових досліджень.

            Забезпечити успіх учнівської науково-дослідницької діяльності можна лише при дотриманні принципів послідовності та наступності.

            Під час роботи   на дослідницькому етапі  використовуються різні форми роботи, а саме:

·        участь у предметних тижнях;

·        участь у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін;

·        участь в різних конкурсах;

·        участь у проектній діяльності;

       Якою ж ми бачимосоціальну модель обдарованої дитини?:

1.     Здатність ставити перед собою завдання різного рівня складності, виконання яких розраховане на різну тривалість:

·        уміння перетворити мету на практичне завдання;

·        здатність акумулювати волю й докладати необхідних зусиль до виконання завдань;

·        бажання, потреба й здатність створити власну життєву траєкторію й складати плани досягнення успіху на різний термін.

2.     Риси інноваційної особистості:

·        відчуття нового;

·        здатність до пошуку нестандартних рішень;

·        потреба в нових знаннях;

·        уміння орієнтуватися в різноманітних процесах, явищах;

·        уміння дивуватися;

·        розвинена допитливість;

3.     Креативність, тобто творче сприйняття навколишньої дійсності:

·        потреба у створення нового;

·        здатність отримувати задоволення від творчості.

4.     Здатність до рефлексії й аналітичні здібності:

·        уміння оцінювати обставини;

·        бачення й розуміння своїх переваг і недоліків;

·        уміння аналізувати ставлення оточення до себе й своєї діяльності.

5.     Функціональна грамотність (уміння працюватиз інформацією, яка подається за допомогою різних знакових систем):

·        знання рідної й іноземної мов і уміння їх застосувати;

·        комп’ютерна грамотність;

·        валеологічна грамотність;

·        етична грамотність;

·        психологічна грамотність;

·        знання властивостей і явищ природи, уміння їх аналізувати;

·        естетична грамотність;

·        математична грамотність;

6.     Комунікативні навички:

·        знання правил спілкування, розуміння їх значущості;

·        терпимість, толерантність у відносинах із людьми з різним рівнем розвитку;

·        доброта, дружність і чуйність у відносинах з людьми;

·         відповідальність;

·        визнання права особистості на самостійність і незалежність.

7.     Емоційний розвиток особистості:

·        здатність адекватно реагувати на зовнішні впливи;

·         розвинені почуття жалю, любові, відданості, обов’язку.

8.     Доручення до цінностей світової культури:

·        гордість за здобутки людського генія;

·        уміння пишатися національними досягненнями в скарбниці світової культури.

Метою роботи з батьками обдарованих та здібних дітей є забезпечення підготовки, необхідної для стимулювання й розвитку потенційних можливостей дитини. У процесі реалізації цієї мети відбувається підготовка консультативних матеріалів для батьків про обдарованих дітей і їх виховання; регулярне ознайомлення з психолого-педагогічними матеріалами щодо виявлення, підтримки й розвитку обдарованих дітей через засоби масової інформації, відвідування батьківського лекторію, психолога й педагогів тощо. 

         Неправильний підхід до виховання талановитих дітей, їх обожнювання призводить до негативних наслідків і тому, задля уникнення негативних наслідків неправильного виховання батькам допоможуть рекомендації.

 

 

Поради батькам обдарованих дітей

§  Родина, сім’я обдарованої дитини – це тил, де на неї чекає турбота, захист, підтримка, розуміння.

§  Підтримуйте здібності дитини. Не давайте негативної оцінки її творчим спробам.

§  Терпляче сприймайте особливі, інколи безглузді ідеї, поважайте допитливість. Намагайтесь відповісти на всі химерні запитання.

§  Пам’ятайте, що обдаровані діти все люблять робити самостійно.

§  Допомагайте дитині поважати себе й свої ідеї, а також ідеї й думки інших.

§  Навчіть дитину інколи ризикувати, користуватися інтуїцією в процесі пізнання.

§  Підтримуйте необхідну для творчості атмосферу, допомагайте уникнути негативного ставлення інших дітей, зменшити соціальне тертя.

§  Обдарована дитина повинна мати друзів, компаньйонів.

§  Розкажіть дитині, як вийти із скрутного становища.

 

Виявлення та розвиток обдарованої дитини розпочинається

в початковій школі

Вступ до школи – критичний період для шестирічної дитини, адже для успішного розв’язання проблеми необхідна психолого-педагогічна підтримка дітей.  І, звичайно, це можливо за участі практичного психолога.

Мета:забезпечити психолого-педагогічну підготовку вчителів початкової школи до навчальної й виховної роботи з обдарованими дітьми.

Реалізація:

·        Протягом першого року навчання виявити творчі здібності  й нахили дитини.

·        Розробити спеціальні навчальні матеріали, що забезпечать закріплення й розвиток творчої обдарованості й спеціальних здібностей.

·        Визначити методи, що створять умови для самовираження обдарованої дитини.

·        Сприяти виявленню й реалізації широкого спектру захоплень дитини.

·        Спільно з батьками підтримувати обдаровану дитину в реалізації       інтересів у школі й сім’ї.

·        Проводити різноманітні заняття для розвитку творчої  обдарованості дитини.

 

Одним із механізмів забезпечення якісного рівня освіти, який дає змогу побачити успіхи і недоліки в діяльності педагогічного колективу, внести корективи, спланувати подальшу роботу   є моніторингові дослідження. Формування творчої особистості шляхом розвитку її здібностей – складний процес, що потребує чіткої системи управління, яке неможливе без активного використання об’єктивних методів вимірювання якості освіти, індивідуальних рис особистості, педагогічних показників організації освітнього середовища. Саме тому постала потреба в запровадженні системи моніторингу щодо розвитку обдарованих і здібних учнів. Моніторинг умов, методів і результатів роботи з обдарованими дітьми дає змогу організувати цілеспрямовану, обґрунтовану, системну роботу педагогічного колективу з розвитку обдарованих дітей.

Основними завданнями моніторингу якості роботи з обдарованими учнями в нашій школі є:

ü аналіз різних моделей оцінювання якості роботи з обдарованими учнями;

ü формування банку діагностичних і вимірювальних тестів для проведення системного моніторингового дослідження якості роботи з обдарованими учнями;

ü забезпечення об’єктивності інформації про якість роботи з обдарованими учнями;

ü узгодження вимог системи моніторингу внутрішнього і зовнішнього оцінювання навчальних досягнень обдарованих дітей;

ü розробка й апробація нових засобів проведення коригувальної діяльності за результатами моніторингових досліджень;

ü контроль ефективності впровадження інноваційних освітніх технологій;

ü мотивація само моніторингової діяльності учасників досліджень (учнів і педагогів);

ü

Мета

моніторингу розвитку творчих здібностей, обдарованості особистості:

• розробити систему відстеження творчих здібностей, обдарованості особистості;

• спрямувати цю систему на оптимізацію розвитку зазначених якостей;

• підвищити якість освіти в навчальному закладі;

• удосконалити систему управління якістю освіти.

удосконалення системи управлінської діяльності на основі запровадження моніторингу якості роботи з обдарованими учнями.

 

 

 

 

Основні завдання:

•         Спланувати систему управлінських дій, спрямованих на відстеження й розвиток творчих здібностей та обдарованості особистості.

•         Розробити систему відстеження творчого мислення та обдарованості учнів;

•         Розробити підходи до створення банку методик діагностування креативності.

•         З’ясувати чинники, що сприяють розвитку творчого мислення школярів.

•         Виявити можливості учнів, навчати їх використовувати різноманітні прийоми для саморегуляції свого психічного стану.

•         Підвищити рівень педагогічної, соціологічної та управлінської культури всіх суб’єктів освітнього процесу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. ВИСНОВКИ

Яку б стратегію навчання не використовували  педагоги, слід пам’ятати по формування соціальної компетентності, здатності розбиратися в людях і встановлювати з ними ділові відносини. Емпатія, активна діяльна доброта – основні ознаки соціальної компетентності.

Працюючи з обдарованими дітьми, варто використовувати активні й інтерактивні методи, методи активізації творчого пошуку, до яких належать: евристичні загадки, мозкова атака, метод синектики, гірлянда запитань, метод ліквідації безвихідних ситуацій тощо.

Виховання обдарованих дітей є актуальною проблемою сучасної педагогіки й потребує детального дослідження. Над вирішенням цієї проблеми працюють видатні педагоги й психологи, які дотримуються однієї з двох протилежних думок, що склалися історично:

1.     Обдарованою є кожна  нормальна дитина, потрібно вчасно визначити тип обдарованості цієї дитини й розвинути її здібності;

2.     Обдарованість – це рідкісна риса, притаманна небагатьом, тому виявлення обдарованої дитини – дуже складний процес. Важливим принципом виховної роботи педагога з обдарованими дітьми є утилітаризм – дітям надають знання й уміння, що згодом стануть їм у пригоді й допоможуть зайняти гідне місце в суспільстві.

    Учитель повинен бути для обдарованої дитини не лише наставником, мудрим порадником, а й старшим другом.

 

 

 

 

 

 

V. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1.                          Бех І. Д. Виховання особистості: У 2-х кн. — К., 2003.

2.                          Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: Теорія та історія. — К., 1995.

 

3.                          Гільбух Ю.З. Розумово обдарована дитина. Психологія, діагностика, педагогіка. – К: Освіта, 1992.

 

3.                     Кульчицька О.І. Специфіка дитячої обдарованості// Обдарована дитина. – 2001. - №1.

4.                     Недодатко Н. Формування навчально-дослідницьких умінь старшокласників // Рідна школа. -№9. – 1999. – с.36-38.

5.                      

6.                     Савченко О.Я. Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів. – К., 1982.

7.                     Чернишова Д. Організація роботи з обдарованими учнями // Обдарована дитина. – 2001. - №7. – с.4-7.

8.                     Сологуб А. Технологія креативного навчання  // Управління освітою. -2006. - №11, с.4-5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ДОДАТКИ

Додаток 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравится