Макара Ольга Федорівна
Администратор, Учитель

 
23.10.2013Конкурентоспроможний вчитель - головна умова інноваційного розвитку сучасного навчального закладу


 

Департамент освіти і науки Дніпропетровської державної адміністрації

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кафедра управління загальноосвітніми навчальними закладами

Відділ креативної освіти та координації методичної роботи

 

 

ВИПУСКНА ТВОРЧА РОБОТА

Формування конкурентоспроможного вчителя – головна умова

інноваційного розвитку сучасного навчального закладу

____________________________________________________________

 

                                                                                 Слухач групи   Бакаляр Олена Петрівна,

                                                                                 заступник директора РКЗО « Райпільська середня

                                                                                 загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів»,

                                                                                  Межівського  району, Дніпропетровської  області

 

Термін проходження очної сесії :

25.03-29.03.2013 року

Захист: 16.10.2013 року

 

 

 

 

                                                                   Дніпропетровськ – 2013

                                                                             ПЛАН

1.     Вступ.

Теоретико – методичні засади формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця

2.     Конкурентоспроможний вчитель – компетентний вчитель в сучасному навчальному закладі:

2.1.         Основні завдання школи по формуванню конкурентоспроможного вчителя

2.2.         Технології формування сучасного конкурентоспроможного вчителя

2.3.         Особистісні цінності,основні вміння та характерологічні риси  конкурентоспроможного вчителя

2.4.         Модель сучасного вчителя як конкурентоспроможного фахівця

2.5.         Форми підвищення професійної майстерності вчителів

3.     Висновки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Освіта є визначальною умовою забезпечення сталого розвитку суспільства, його фундаментом, рушійною силою для реалізації необхідних суспільних змін, вона зв'язує окрему людину з культурою, робить її не тільки носієм мислення та діяльності, але і джерелом творчої еволюції. Тому пріоритетним завданням освіти у XXI столітті є перехід до нової стратегії, розвиток мислення, орієнтованого на гармонійне майбутнє. Про це говориться у багатьох нормативних документах. Так ,

 у Державній  програмі розвитку освіти в Україні пріоритетними напрямами визначено європейський рівень якості й доступності освіти; створення системи безперервної освіти, спрямованої на задоволення інтересів громадян у постійному підвищенні професійного рівня відповідно до кон’юнктури ринку праці, соціальний захист, забезпечення потреб суспільства і держави у висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівцях; підвищення соціального статусу педагогів; розвиток суспільства на основі нових знань. Це вимагає модернізації освітньої галузі, сучасного підходу до організації навчального процесу, який включає інформування членів суспільства про основні проблеми сталого розвитку, формування світогляду, що базується на засадах сталості, переорієнтацію навчання з передачі знань на налагодження діалогу, активне використання інноваційних технологій та методик, у тому числі інформаційних, інтерактивних форм навчання тощо.

            У  Національній доктрині розвитку освіти в Україні також зазначено , що одним із пріоритетних напрямів державної політики є підготовка кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та запровадження інформаційних технологій, конкурентоспроможних на ринку праці .

      Сучасному вчителю необхідні гнучкість і нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких змін умов життя. А це можливо лише за умови високого рівня професійної компетентності, наявності розвине­них професійних здібностей. Про це ми читаємо  в державній національній програмі «Освіта», де наголо­шується, що один із головних шляхів реформування осві­ти полягає в необхідності «підготовки нової генерації педагогічних кадрів, підвищення їхнього професійного та загальнокультурного рівня».

   У Концепції загальної середньої освіти вказано на необхідність розв'язання проблеми підготовки вчителя, який усвідомлює свою соціальну відповідальність, постійно дбає про своє особистісне та професійне зростання, уміє розв'язати нові педагогічні завдання. У законі України «Про освіту» сказано, що розвиток освіти повинен базуватися на використанні нових прогресивних концепцій, впровадженні в навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій та науково-методичних досягнень, на відмові від авторитарної педагогіки; закріплено право вчителя на вибір методів, засобів і організаційних форм навчання. Підвищення рівня освіченості педагогів, виховання соціально адаптованої, відповідальної та стратегічно мислячої особистості є основною метою освіти для сталого розвитку. Тому держава і суспільство підвищили вимоги до педагогічних працівників щодо застосування ними інноваційних педагогічних технологій та методик, реалізації принципів індивідуалізації, диференціації, інтеграції навчання у практичній діяльності, впровадження інтерактивних форм, нових методів і засобів навчання, виховання й управління, тобто таких професійних умінь та навичок, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях, критичному мисленні, здатності застосовувати наукові надбання на практиці.

Тож стає очевидним , що  сучасній  школі потрібні висококваліфіковані педагоги, які постійно шукають найефективніші шляхи і засоби навчання,  виховання й формування громадян, здатні сприяти духовному відродженню України. Нині школі потрібен високодосвідчений, компетентний професіонал, котрий володіє глибокими  педагогічними знаннями, надбаннями національної та світової  культури, здатний до роботи в нових умовах.

 

 

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИЙ ВЧИТЕЛЬ  - КОМПЕТЕНТНИЙ ВЧИТЕЛЬ

У СУЧАСНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ШКОЛИ ПО ФОРМУВАННЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО  ВЧИТЕЛЯ

Високий рівень майстерності вчителя визначає його конкурентоспроможність в інноваційному навчальному закладі. Тобто, такий вчитель повинен прогнозувати динаміку навчальних досягнень учнів,  проводити майстер-класи,використовувати ІКТ, брати участь у професіональних конкурсах, підвищувати кваліфікацію не залежно від віку, втілювати педагогічне новаторство, яке вносить нові ідеї методики та прийому.

Основними завданнями школи по формуванню такого вчителя слід назвати такі :

 підвищення рівня науково – теоретичної, методичної та психолого – педагогічної підготовки вчителів;

  модернізація освітнього процесу через використання інформаційно – комунікаційних , особистісно зорієнтованих технологій;

 допомога вчителям у розвитку , удосконаленні та підвищенні професійно – педагогічної компетентності;

 активізація творчого потенціалу;

 формування здатності до швидкої адаптації в мінливих умовах.

Конкурентоспроможний вчитель – це соціально-активний вчитель, він взаємодіє з батьками і дітьми, які є повноправними учасниками навчального процесу. З однієї сторони вчитель виконує соціальне замовлення батьків, з іншої – держави. Вчитель – це актор, режисер, менеджер, аналітик і психолог.

Переорієнтація сучасної  освіти на європейські стандарти  передбачає передусім підготовку компетентної особистості, здатної реалізувати  свій творчий потенціал у суспільстві.

 

 

ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ВЧИТЕЛЯ

Сучасний вчитель володіє  надзвичайними потенціальними можливостями впливати на проблеми  світогляду особистості, настроїв і моральності учнів.

Основними  технологіями формування сучасного конкурентоспроможного вчителя можна назвати такі :

·        технологія саморозвитку , самовдосконалення, самореалізації, підвищення  професійно – фахового та індивідуально – особистісного рівня впродовж всієї педагогічної діяльності та всього життя ;

·        технологія методичної мобільності і оновленого способу мислення;

·        технологія системного застосування компетентнісних , особистісно зорієнтованих технологій у навчально – виховному процесі ;

·        технологія інноваційності та вміння адаптуватися у сучасному освітньому просторі;

·        технологія критичного мислення;

·        технологія формування системи цінностей з урахуванням особистих запитів , норм ситуації та естетичних уподобань для формування духовно – ціннісних орієнтацій учнів

Конкурентоспроможний фахівець – це особистість,  яка є  дослідник, творець нових знань, проектувальник свого життя. А школа – той  життєвий простір, де дитина реалізує свої потреби, інтереси, можливості. 

ОСОБИСТІСНІ ЦІННОСТІ , ОСНОВНІ ВМІННЯ ТА ХАРАКТЕРОЛОГІЧНІ РИСИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ВЧИТЕЛЯ

      Формуванню конкурентоспроможності вчителя сприяють певні характерологічні риси: воля, прагматичність у діях, націленість на успіх, швидкість реакції, рішучість, прогностичні здібності, уміння приймати нестандартні рішення, а також сміливість, популярність у колективі. Володіння педагогічною культурою - ще одна риса конкурентоспроможного вчителя, яка визначає загальний інтерес колективу навчального закладу, де панує доброзичлива ділова атмосфера; вміння конструктивно працювати в команді, дипломатичність, здатність до компромісу, надійність, здорові взаємини між адміністрацією і педагогічними працівниками з дотриманням субординації. Ці якості спрямовані на розвиток у кожного члена колективу почуття співучасті у досягненні високих результатів, виховання командного духу, створення професійної команди, націленої на досягнення поставленої мети.

Які ж риси притаманні конкурентоспроможному вчителю? Можна відзначити і так:

К – креативність

О  - оптимальність

Загнутый угол: Далеко не кожний стане вченим , письменником , артистом , далеко не кожному призначено винайти порох, але майстром у своїй справі повинен стати кожний В. СухомлинськийН – нестандартність

К – конкурентоспроможність

У – уміння взяти на себе ініціативу

Р – реалізація задуманого

Е – ентузіазм

Н – новаторство

Т – творчість

О – об’єктивність

С – самореалізація

П – перфекціонізм

Р -   рух вперед

О – особистісний підхід до учнів

М – моніторингові дослідження

О - оптимізм

Ж – життєвий тонус

Н - новизна

І – інтелект, інновації, ініціативність

С - саморозвиток

Т – толерантність

Ь

      А ще ,  за висновками  вчених ,фахівців , практиків , батьків і учнів сьогодні конкурентоспроможним вчителем  може бути такий , який :

-         не просто дає міцні знання, але і вчить застосовувати ці знання на практиці;

-           здатний до формування у вихованців належного рівня соціальної зрілості, життєтворчості,до створення умов для розкриття потенціалу  самопізнання, саморегуляції, інтеграції до соціокультурного простору, здатного виконувати роль т’ютора – тієї людини, що забезпечує педагогічний супровід;

-          не тільки  передає учням знання та вміння,  це передусім той, у кого дитина, як у батька й матері , вчиться жити; 

-          забезпечує наступність навчання і виховання, бо саме наступність є ефективним засобом досягнення кінцевої мети виховання;

-          піклується про здоров’я своїх вихованців, використовує в своїй роботі здоров’язберігаючі  технології;

-         створює комфортні умови під час навчального процесу, за яких кожен учень відчуває свою  успішність, інтелектуальну спроможність;

-           забезпечує особистісно зорієнтований підхід у навчанні й вихованні та можливість розкриття здібностей кожної дитини;

-          готує учнів до повноцінного життя у європейському просторі;

-           здатний до щоденного самовдосконалення;

-          здатний до розробки навчальних та  соціально-значущих програм; дослідник і наставник;

-            повинен займати активну громадську позицію, щоб бути справжнім  прикладом для  вихованців.

        Зараз всім зрозуміло , що в сучасних  умовах, що постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна,

здатна до генерування і використання нового (нових ідей, задумів, нових підходів та рішень).  Це людина, „яка володіє певним переліком якостей, а саме: рішучістю, вмінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю мислення, вмінням бачити за межі того, що бачать сучасники і бачили  попередники”.

        Учитель  сучасної школи повинен не просто вчити  чи виховувати, він повинен

формувати         духовно інтелектуальну творчу особистість , адаптовану до сучасних вимог, різнобічно розвинену, соціально зрілу,  яка успішно засвоює ціннісно нормативний досвід поколінь виробляючи свій власний досвід діяльності творчості , спілкування.

        Мета концепції становлення конкурентоспроможного вчителя – розвивати       прагнення і потребу , усвідомлювати свою особистість та професійну компетентність , місце і призначення в шкільному органі дій, що розвивається, бути здатним на особисту вільну думку , творчу діяльність таким чином , щоб його індивідуальна професійна сутність стала однією з найважливіших його цінностей. Кожен учитель повинен поглянути на себе , як на особистість, поглянути критично , оцінити своє « Я» реальне , порівняти його з  « Я» ідеальним.

Конкурентоспроможність учителя на ринку праці визначається обсягом компетенцій у сфері професійної діяльності , залежить від рівня кваліфікації , педагогічного досвіду , майстерності , професійно значущих рис особистості.

Професійно – кваліфікаційні вимоги та особистісні вимоги на засадах компетентнісного підходу передбачають розвиток інформаційної , діяльнісної , креативної та розвивальної функцій.

 

МОДЕЛЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ВЧИТЕЛЯ

може бути такою :

Овал: Конкурентоспроможнийвчитель та його компетентності

Конкурентоспроможний вчитель – це вчитель , який набув:

√   комунікативні навики;

√   об’єктивність ;

√  навики ефективного планування і організації власної діяльності ;

√   навики зняття стресу ;

√ навики високої працездатності

Отже , модель конкурентоспроможного вчителя визначається багатьма параметрами. І треба зробити , щоб всі ці складові стали реальністю в інноваційному розвитку сучасного навчального закладу.

 

 

 

ФОРМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

      Ефективність методичної роботи залежить від багатьох факторів, та найважливіші  серед них – професійна компетентність, організаторський талант, загострене почуття нового, високий творчий потенціал адміністрації   школи. Ефективною формою підвищення професійної майстерності вчителів, вивчення і впровадження досягнень науки і передового досвіду є в школі педагогічна рада. Адміністрація школи ретельно готується та проводить такі інноваційні форми педагогічних рад, як :

-          педрада – проблемний стіл;

-         педрада – захист інновацій;

-         педрада – методичний день;

-         педрада – діалог ;

-         педрада – естафета та інші.

           Найбільш ефективною формою проведення засідання педагогічної ради є ділова гра. Директор школи має високий професійний рівень, володіє системним мисленням , здатністю до активного ділового спілкування, уміє критично оцінювати набутий досвід , аналізувати власні можливості , постійно поповнює свої знання і тому йому легко творчо модифікувати гру з допомогою продуманого добору різних ролей. Найчастіше в педагогічному колективі розігруються такі ролі : генератор ідей, аналітик , прогнозист, експерт , останнім часом менеджер.

Процес підготовки кожного засідання стимулює самоосвітню роботу вчителів, сприяє поглибленню науково-теоретичних знань, спонукає до творчих пошуків.

                Досвідчений творчий керівник школи дуже добре розуміє , що відповідно до нових вимог  школа повинна співпрацювати з різними установами села, району. Тому на базі мікрорайону школи було створено соціально – педагогічний комплекс, як нова форма виховання школярів.

Метою діяльності соціально – педагогічного комплексу стало :

** забезпечення кожному учневі можливості гідного і повноцінного життя в суспільстві. А вся виховна система СПК зорієнтована на особистість як відправний компонент і кінцевий результат;

** активна життєва позиція особистості;

** соціальна активність , моральні цінності

             Выноска со стрелкой вправо:  Адміністрація  нашої школи розуміє, що конкурентоспроможний вчитель – 

                                                                  нова проблема    сучасної школи. Зараз школі

                                                                 потрібен такий   вчитель , який би виконував

                                                                  свою роботу дуже професійно. Учителю

потрібні нові , відповідні до потреб часу , вміння й навички. Тому адміністрація має знайти  таких вчителів . Саме вони є основними «героями» методичних  тижнів    і 

методичних днів.

       Прагнучи до удосконалення методичної роботи і посилення її впливу на ріст творчого потенціалу кожного вчителя у школі щорічно проводиться методичний тиждень.

Протягом тижня вчителі школи демонструють свої вміння , діляться своїми здобутками. В програмі методичного тижня є такі заходи :

·        педагогічний конгрес « Застосування комп’ютерних технологій в навчально – виховному процесі»;

·        естафета педагогічних знахідок;

·        серія відкритих уроків і заходів , проведених вчителями вищої кваліфікаційної категорії та вчителями , які мають педагогічні звання або є відмінниками освіти України;

·        захист творчого портфоліо тощо

Ми добре розуміємо , що у наш час на перший план виходить уже не старання чи виконавча дисципліна , а вміння аналізувати і прогнозувати , правильно оцінювати свої можливості і бути комунікабельним, ризикувати і не боятися нового , бути оптимістом і вміти не лише вибирати , але і відмовлятися від застарілого , традиційного. Такі вміння кращі вчителі нашої школи демонструють під час проведення методичного дня.

       Конкурентоспроможний вчитель правильно будує міркування, свідомо управляє процесом мислення , упереджує виникнення логічних помилок, вміє знаходити їх і виправляти , вміє конструктивно взаємодіяти з учнями, має грамотне мовлення , розвинені організаторські вміння  та професійно значущі якості : динамізм , магнетизм , емоційна стійкість. Саме з допомогою та активною участю таких вчителів адміністрації школи легко проводити різноманітні  інтерактивні

форми методичної роботи :

 

 

Подпись: «Пробудити в учителів інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи».В.О.Сухомлинський Використання таких форм роботи   

допомагає нам реалізувати мудру пораду

В.О.Сухомлинського: «пробудити в

учителів інтерес до пошуку, до аналізу

власної роботи» та  стимулює  творчу

активність педагогів, формує нове педагогічне мислення.

         Творчо працюючі вчителі випускають  власні методичні листи, методичні бюлетені , в яких  узагальнюють  досвід роботи з розвитку обдарованості, творчих здібностей школярів, розкривають і  характерні особливості своєї роботи .

                Ефективною формою інформаційно-методичної роботи з педагогічними кадрами зарекомендували себе методичні оперативні наради, на яких обговорюються актуальні проблеми науково-методичного і організаційно-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу. Тематика їх охоплює широке коло питань:

-         вивчення методичних рекомендації Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України;

 

-         знайомство  з новими  програмами та їх обговорення;

 

-         опрацювання методичних рекомендацій щодо проведення  проведення першого уроку;

 

-         про роботу над науково – методичною проблемою на різних її етапах;

 

-         про проведення шкільних олімпіад;

 

-         про критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

 

     Вирішальна ланка системи методичної роботи – самоосвітня робота  вчителів. Ще Д. І. Писарєв писав: „Хто дорожить життям думки, той знає дуже добре, що справжньою освітою є тільки самоосвіта... Треба вчитися в школі, але набагато більше треба вчитися після виходу зі школи, і це друге уміння за своїми результатами, за своїм впливом на людину й на суспільство незрівнянно важливіше, ніж перше.”

           Адміністрацією школи створені максимально сприятливі умови для плідної самоосвітньої роботи вчителя: збільшення його вільного часу, наявність у розпорядженні шкільної бібліотеки, мережі Internet,  хороший  інформаційно - методичний кабінет у школі, який є  центром науково-методичної роботи з педагогічними кадрами .

Тут до послуг вчителів:

-         нормативні документи ;

 

-         плани роботи (перспективний і річний плани роботи школи, методичної ради);

 

-         матеріали роботи шкільних предметних комісій ,, творчої  групи, психолого-  педагогічного  семінару , методичного об’єднання класних керівників  ;

 

                      тематичні папки:

 

-         «Для вас, молоді вчителі»;

 

-         « Виховна робота в школі»;

 

-         матеріали з історії школи (альбоми «Історія закладу», «Історія школи в спогадах»,   «Наші випускники»);

 

-         « Декада педагогічної творчості»;

 

-         «Панорама методичних ідей»;

 

-         матеріали на допомогу вчителям з питань самоосвіти, роботи над проблемою (каталог журнальних статей, картотека передового педагогічного досвіду, методична література; тематичні папки «Все про урок», «Пам’ятки», «Матеріали педрад», «Внутрішьошкільний контроль», «Скарбничка завуча», «Тренінги, анкетування», « Дай руку , першокласнику!», « Профільне  навчання» ,

« Атестація – крок до Евересту» )та інші.

 

         До послуг учителів газети  та журнали «Все для вчителя», «Позакласний час», «завуч»,  «Методичні вісники», « Виховна робота», « Практикум управління закладом освіти».Всі вчителі передплачують фахові журнали, що також сприяє активізації самоосвіти педпрацівників, збагаченню змісту внутрішньошкільної методичної роботи.

У методичному кабінеті по-домашньому затишно, створені всі умови для самоосвітньої роботи вчителів, їх професійного спілкування. Пропагандою педагогічного досвіду вчителя є захист теми самоосвіти.

            Систематично проводяться заняття психологічного – педагогічного  семінару, на яких розглядаються питання вивчення особистості, психодіагностики, психологізації навчально-виховного процесу. Питання психології є складовою самоосвітньої роботи кожного вчителя.

Бо ,щоб бути конкурентоспроможним вчителем , треба постійно працювати над собою.

В сучасному світі зростає потреба в комп’ютерних технологіях.  Вчителі школи ведуть електронні журнали та щоденники в курсі « Школа».  Діє  шкільний сайт ,  в якому створені різні розділи : « Методична скарбничка» , « Сторінка для батьків», « Учнівське врядування» , « Виховна робота» , « Підготовка до ЗНО і ДПА» та ін. На сайті фіксуються всі події , які проходять у школі , методичні розробки вчителів, фоторепортажі тощо.

Педагоги  школи використовують інформаційні технології  в навчально – виховному процесі для підвищення його ефективності та розвитку учнів. Вони відкривають  учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають цілком нові можливості для творчості, дозволяють реалізувати нові форми і методи навчання. Використовуються мультимедійні технології в навчальному процесі. Це дає змогу:

·        організувати демонстрації змісту навчання , завдань , підсумків роботи на уроці;

·        демонструвати графіки, схеми , таблиці;

·        представити дані з мультимедійних енциклопедій і довідкових бібліотек , записаних на ком пакт – дисках і атласах;

·        демонструвати результати групових проектів , досліджень та опитувань різних типів.

Вчителі школи проводять уроки  із застосуванням ІКТ, бо розуміють , що в сучасних умовах необхідно постійно вдосконалювати свою майстерність і йти у ногу з часом. А ще вчителі готують звіти – презентації. Це своєрідні захисти вчительських проектів, це ще один етап педагогічного пошуку ефективних шляхів самореалізації вчителя. Колективна оцінка цих звітів – презентацій допомагає вчителю повірити в свої можливості і перетворитися на нестандартного й оригінально мислячого , критичного , творчого педагога.

 

 У школі добре налагоджене взаємовідвідування уроків . Це сприяє перенесенню кращих методів і прийомів роботи одного педагога у практику діяльності інших, надихає на пошук нових шляхів навчання, виховання, будить ініціативу, стимулює до роботи.

   У нашому навчальному закладі працюють три шкільні предметні комісії : вчителів    початкових класів , вчителів гуманітарного циклу та вчителів природничо – математичного циклу.  На засіданнях  вчителі обмінюються досвідом, новими ідеями, секретами майстерності, ефективно використовуючи інтерактивні методи: дискусії, рольові ігри, методичний коментар, захист моделі уроку, тренінги тощо.

          Наприклад, у системі роботи  шкільної предметної комісії вчителів гуманітарного циклу є традиційними такі форми роботи, що сприяють підвищенню професійного рівня творчого потенціалу вчителів , демократизації і гуманізації стосунків між вчителями та учнями. Зокрема , це « круглі столи», практикуми ,  портрети на тлі, ділові ігри , вернісажі методичних знахідок , тренінги , методичні мости , педагогічні ринги тощо. Вся ця робота проводиться завдяки  керівнику ШПК вчителів – філологів , вчителю вищої кваліфікаційної категорії, « старшому вчителю».

   Змістовна робота проводиться і в період між засіданнями:

-         групові консультації (наприклад, «Проблеми переходу на нову структуру і зміст

 

початкового навчання», «Удосконалення техніки читання школярів»);

 

-         розробка текстів контрольних робіт;

 

-         моделювання нестандартних уроків;

 

-         розробка сценаріїв позакласних виховних заходів;

 

-         взаємовідвідування уроків;

 

-         підготовка і проведення предметних олімпіад;

 

-         проведення мікродосліджень;

 

-         розробка методичних порад, рекомендацій тощо.

 

Робота  ШПК  спрямована на те, щоб розбудити творчі сили вчителя, викликати у нього постійне прагнення до самоосвіти, вдосконалення, допомогти відчути радість творення нових зразків уроку і моральне задоволення від результатів власної творчості.

               У школі працює творча група вчителів, яка має власну проблему « Урок – основна форма реалізації інноваційних навчальних технологій». Керівником творчої групи є вчитель наполегливий , здатний до зваженого ризику , ініціативний . Це дійсно конкурентоспроможній фахівець. Він уміло організовує заняття з вчителями, на яких  вивчаються актуальні проблеми школи , розробляються  рекомендації щодо впровадження досягнень педагогічної науки в практику та ін. Цікаво проходять засідання « круглого столу» ( « Технологія створення ситуації успіху на уроках: теорія і практика»), семінари – практикуми , майстер – класи , відкриті уроки та заходи, педагогічні читання, творчі дискусії тощо . Поруч з досвідченими вчителями у школі працюють і молоді вчителі. Тому постало питання про організацію методичної роботи  з молодими  та малодосвідченими вчителями.

Діє  Школа молодого вчителя « Кроки до майстерності».

  Очолює цю школу досвідчений учитель, який веде активну творчу  професійну  діяльність , має розвинені педагогічні, психологічні та організаційні здібності, широкий світогляд , високорозвинене почуття реальності, якості лідера. Тому вміло використовує такі форми роботи :

·        парне співробітництво ( досвідчений вчитель – молодий вчитель);

·        стажування та звіт на засіданнях  шкільних предметних комісій;

·        індивідуальні консультації;

·        діагностування ;

·        анкетування «  Запитуйте – відповідаємо»;

·        співбесіди;

·        зустрічі з педагогами – майстрами;

·        випуск бюлетеня « Ініціатива і творчість молодих»;

·        обмін досвідом « Мої перші педагогічні знахідки»

Вже стало традицією проводити кожного року ТИЖДЕНЬ ІНІЦІАТИВИ І ТВОРЧОСТІ МОЛОДИХ». В ході тижня провели педагогічний калейдоскоп « Категорія « спеціаліст». Кроки до майстерності, брифінг на тему « Роль вчителя у формуванні творчої особистості», педагогічну олімпіаду, розв’язували педагогічні ситуації , рекламували наочність, захищали моделі уроків. Крім того , молоді вчителі побували в творчій майстерні.

Продумана система роботи з молодими вчителями сприяє швидшій їх адаптації в колективі, прискорює процес набуття професійної майстерності, стимулює самоосвітню роботу, прагнення до творчості, допомагає впевнено рухатись своєю індивідуальною траєкторією професійного розвитку.

Ефективно використовується в школі система наставництва. Бути наставником молодого вчителя – почесна і відповідальна місія. Тільки конкурентоспроможний вчитель може бути наставником молодих педагогів. Наставники приділяють  увагу таким питанням:

§  зміст і форми роботи наставника зі стажистом;

 

§  формування у стажистів навичок самоаналізу уроку;

 

§  особливості складання індивідуального плану вчителя-стажиста;

 

§  вимоги до складання характеристики вчителя-стажиста;

 

§  психологічні аспекти співпраці наставника і стажиста та ін.

 

      Наставники молодих вчителів не перестають нагадувати своїх підопічним слова великого педагога В. Сухомлинського : «Досвідченим, кваліфікованим майстром своєї справи учитель може стати лише в результаті тривалої, терпеливої і чуйної індивідуальної роботи».

       Конкурентоспроможні вчителі обов’язково беруть участь у конкурсі « Учитель року»,який стимулює творчу активність учителів, їх прагнення розкрити свій досвід, поділитись творчими знахідками з колегами.«Свято душі » -  так називають у нашій школі шкільний етап даного конкурсу.

          Одним із завдань методичної роботи у нашій школі є активізація творчих здібностей учителів. Сьогодення вимагає творчого вчителя. Творчу особистість може навчити й виховати тільки творча особистість.

        До творчості вчителя спонукає сьогоднішній учень – розвинена й нестандартна особистість, вимоглива до свого наставника. Крім того, творчий характер закладений в самій суті вчительської професії.  Говорячи  про творчі здобутки педколективу , можна з гордістю сказати, що у  нас що не вчитель, то майстер своєї справи.

Більшість вчителів школи проводять нестандартні уроки (інтегровані, бінарні, панорамні, уроки-подорожі, уроки-диспути, уроки-конференції, уроки-казки, уроки-спостереження, уроки-вікторини, уроки-пошуки, уроки-екскурсії, уроки-брейн-ринги, уроки-аукціони та ін.), застосовують інтерактивні методи навчання («Мозковий штурм», «Мікрофон», «Навчаючи – вчуся», «Обери позицію», «Метод-ПРЕС», «Акваріум» тощо), ефективні прийоми розвитку когнітивних умінь (мислення, пам’яті, уваги, уяви, мовлення), мотиваційної сфери учнів , проводять уроки із застосуванням інформаційно – комунікаційних технологій.

Вчителі початкових класів  ефективно використовують  нетрадиційні форми навчання: урок-зустріч, урок-мандрівка, урок творчості, урок милування, урок-вікторина, урок-гра, урок-спектакль та інші.

          Ефективним засобом підвищення професійної майстерності вчителів стала атестація педагогічних кадрів. Вона здійснюється відповідно до перспективного та річних планів і чітко    розроблених заходів.На кожного вчителя оформлена спеціальна «Атестаційна картка»,  « Маршрутний лист» , в яких є  всі  дані про атестую чого , категорія, яку має вчитель і на яку він претендує, основні етапи атестації, її результати. Адміністрація школи глибоко вивчає систему роботи вчителів, що атестуються, використовуючи різноманітні методи: відвідування і аналіз уроків , проведення співбесід, контрольних зрізів знань, анкетування учнів, колег,  батьків. Практикується проведення відкритих уроків і виховних заходів. Саме атестація визначає кваліфікацію вчителя , рівень знань працівника , стає перевіркою його особистісного зростання , є іспитом на компетентність.

 А , головне , формує педагогічний світогляд, в основі якого – прагнення до створення кожним учителем своєї педагогічної системи , потребу досягти високого рівня професіоналізму. З року в рік повинна вдосконалюватись індивідуальна творча лабораторія  кожного вчителя, збагачуватись новими ідеями та знахідками.

       Вже стало традицією проводити творчі звіти вчителів , що атестуються. Вониє комплексом заходів , який відображає цілісну систему роботи педагога. У минулому навчальному році творчі звіти готували якраз  вчителі , яких визнають учні школи. А це означає , що вчителі мають власний педагогічний імідж. Вони – конкурентоспроможні фахівці .

 

ВИСНОВОК

Цінності конкурентоспроможного вчителя безмежні. Вони є негласним «кодексом честі» вчителя, який складався віками  з  передового досвіду мільйонів педагогів , відбираючи найкращі методики і технології.

Конкурентоспроможний вчитель , духовна сила якого в його цінностях, вчить саме так , і тим самим забезпечує належну якість життя і цінність нашої держави.

       Кожен учитель повинен прагнути стати конкурентоспроможним,   висококваліфікованим спеціалістом , який має унікальні професійні знання , природні здібності, учителем , який довів до високого рівня свою педагогічну майстерність, який прагне і  досягає  успіху.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Данилюк Н.А.  Конкурентоспроможність як якісний показник професійної діяльності вчителя.

2. Дем*янюк Т.Д.  Теоретико – методичні засади формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця . Філософія. Педагогіка. Суспільство. Збірник наукових праць, випуск 11 , 2011 р.

3. Дем*янюк Т.Д.    Інноваційні технології підготовки конкурентоспроможного вчителя : Монографія / Дем*янюк Т.Д., Савінова Н.С.- Рівне: РДГУ.- 2009

4.Науково – педагогічний  проект « Конкурентоспроможний вчитель» ( електронний ресурс) old.litzo.gov.ua  Науковий керівник – Завалевський Ю.І.

 
оценить статью
оценить статью
  • Currently 0.00/5
 
 
Другие статьи