07.11.2013ІКТ на уроках фізики

 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ

У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ

«Види з’єднання провідників»

9 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Стрімкий перехід сучасного суспільства до ери глобальної комп’ютеризації не може не викликати змін у викладанні навчальних предметів, в тому числі фізики. Сучасний світ вимагає від сучасної молоді вміння користуватись комп’ютерною технікою,  володіти певними знаннями новітніх інформаційних технологій і застосовувати їх у різних сферах життєдіяльності. Досить актуальне упровадження нових технологій у навчальний процес сприяє всебічному розвитку особистості, активізує навчальну діяльність учнів, сприяє творчому зросту дитини.

Комп'ютеризація системи освіти - це не просто «введення» комп'ютерів у традиційний процес навчання, а кардинальна перебудова всієї системи освіти. Змінюється зміст діяльності учителя і учнів, структура і організація навчального процесу, формуються інші методологічні , психологічні, дидактичні основи викладання і навчання. Поки що в наших школах комп'ютеризація носить швидше кількісний характер, системний підхід тільки формується. Ця ситуація виправиться тим швидше, чим швидше сформується ІКТ-компетентність шкільного учителя.

Компонентами ІКТ-компетентності можна вважати готовність:

 • до пошуку і відбору додаткової інформації для навчання з урахуванням можливості мережі Інтернет, розмноження навчальних матеріалів, сканування, цифрового фотографування та відеозапису;
 • до застосування готових мультимедійних розробок з навчальною та виховною метою;
 • до розробки комп'ютерних тестів, системи рейтингового оцінювання знань учнів;
 • до створення баз даних і власних інтернет-ресурсів навчального призначення;
 • до управління навчально-виховним процесом з використанням стандартних і спеціальних програм;
 • до участі у роботі інтернет-конференцій з метою підвищення свого професійного рівня, обміну досвідом;
 • до виготовлення дидактичного комп'ютерного матеріалу.

Комп'ютеризація сфери навчання дає можливість для неперервної освіти населення, змінити процес навчального пізнання шляхом переходу від накопичення знань до діяльності в спеціально організованому навчальному середовищі, індивідуалізувати і диференціювати навчання, що особливо важливо в особистістно-орієнтованихпедтехнологіях. Інтерактивна діяльність учнів створює умови для розвитку нових у порівнянні з традиційним шкільним навчанням типів мислення альтернативного, еврістичного та ін., - приводить до зміни авторитарного стилю навчання на демократичний.

Кількість дітей, що вміють користуватися комп'ютером, стрімко зростає. Але діти знайомі частіше з ігровими комп'ютерними програмами і використовують комп'ютерну техніку для розваг і відпочинку.

Комп'ютер для учнів - не тільки джерело нової навчальної інформації, а й інструмент інтелектуальної діяльності. Робота на комп'ютері може (і повинна) розвивати такі особистісні якості , як рефлективність, критичність до інформації, відповідальність, вміння приймати самостійні рішення, толерантність, креативність та ін.

Комп'ютер для учителя - сучасний засіб розв'язання дидактичних задач організації нових форм розвивального навчання.

Ефективність застосування комп'ютерних технологій прямо залежить від рівня ІКТ-компетентності учителя-предметника і рівня комп'ютерної суб'єктивності (тобто самостійності, творчої активності) учня.

Комп'ютер по своїй суті - педагогічний інструмент в руках грамотного учителя, а не його електронна заміна. Це сучасний, потужний аудіовізуальний технічний засіб навчання (ТЗН) і відноситись до нього належить як до інших ТЗН, тобто, знаходити комп'ютерному матеріалу належне місце і навчальну задачу на уроці в комплексі з іншими засобами навчання, виходячи із змісту і задач самого уроку, а не навпаки - будувати урок на комп'ютерних програмах які є в наявності.

Комп'ютер має значні переваги над іншими ТЗН:

- мультимедійність (поєднання в одній навчальній програмі усіх форм подання інформації, звуку, кольору, анімації);

 • інтерактивність (внутрішня активність учня, запланована самим змістом навчальних програм, яка не потребує зовнішнього керування з боку вчителя);
 • адаптивність;
 • доступність;
 • незалежність змісту навчання (рівні можливості всім користувачам незалежно від соціальних та інших умов життя).

Інтерактивна дошка - не тільки сенсорний екран, приєднаний до комп'ютера, а й активне навчання - спосіб організації навчального процесу, при якому учні одержують знання не тільки від викладача, а використовувані методи, форми і засоби стимулюють навчальний процес, враховують індивідуальні особливості учнів і забезпечують потрібний рівень мотивації.

На уроках фізики можливі ситуації комп'ютерної підтримки:

 • показ відео- та анімаційних фрагментів для постановки навчальної проблеми, демонстрації фізичних явищ, процесів, об'єктів і т. д.;
 • демонстрація класичних дослідів, а також дослідів, які не можна відтворити у шкільних умовах;
 • аналіз на комп'ютерних моделях дослідів з варіаціями початкових умов і параметрів;
 • використання малюнків, моделей, схем, графіків як засобів віртуальних наочностей;
 • проведення комп'ютерних лабораторних робіт;
 • подання варіативних завдань різної складності для самостійної роботи з оцінкою результатів та аналізом помилок;
 • проведення тестового контролю засвоєння нового матеріалу та підсумкового контролю знань з фіксацією результатів;
 • проведення багаторівневих різнорівневих самостійних та контрольних

робіт;

 • побудова графіків, діаграм і т.д. з використанням програм MicrosoftOfficeExcel;
 • розв'язування задач з наступною перевіркою результатів на комп'ютерних моделях;
 • звернення до електронних енциклопедій, пошук навчальної інформації в Інтернеті.

Використання інформаційних технологій дозволяє учителю спілкуватися з учнями на сучасному технологічному рівні, зробити навчальний процес більш привабливим, емоційним, ефективним та об'єктивним.

 

                                        

 

 ІКТ в фізиці

Для вирішення завдання розвитку творчих здібностей школярів при навчанніфізиці необхідно перш за все знати особливості творчого процесу в розвиткуцієї науки і її технічного застосування.

(В.Г.Розумовський)

 

         Чи потрібний комп'ютер на уроках фізики? Яка його роль на уроках фізики? Його застосування принесе користь або шкоду? На ці питання продовжуються спори педагогів, психологів і медиків. Комп'ютеризація йде такими темпами, що опісля декілька років комп'ютери будуть в будь-якій школі. Тому саме зараз необхідно розробляти методичні рекомендації по застосуванню комп'ютера на уроках, обгрунтування по міждисциплінарній взаємодії. Насамперед, необхідно створити електронні учбові програми, які повинні відповідати шкільній програмі, і методичні посібники з їх використання, електронні підручники, задачники, репетитори із зручним і зрозумілим для кожного інтерфейсом. Багато що з перерахованого вже видане і навіть направлене в школи, тепер залишається все це освоїти і навчити педагогів різних предметів застосовувати електронні навчальні посібники на своїх уроках.

   ФІЗИКА - наука, в якій математичне моделювання являється важливим методом дослідження. Сьогодні окрім теоретичної і експериментальної фізики можна виділити третій розділ - обчислювальну фізику. Одним з найбільш перспективних напрямів використання інформаційних технологій у фізичній освіті є комп'ютерне моделювання фізичних процесів і явищ. Комп'ютерні моделі легко вписуються в традиційний урок, дозволяючи вчителеві продемонструвати на екрані комп'ютера багато фізичних ефектів, а також дозволяють організувати новий нетрадиційний вигляд учбової діяльності.  

Інформаційно-комунікаційні технології – це поєднання інформаційних технологій з комунікаційними для вирішення різноманітних задач сучасного освітньо-інформаційного процесу.

Інформаційно-комунікаційні технології містять якісно нові можливості для навчання і розвитку дитини, а тому потребують перегляд змісту й організації форм навчання.

Процес організації навчання школярів з використанням ІКТ дозволяє:

 • зробити цей процес цікавим, з одного боку, за рахунок новизни і незвичності такої форми роботи для учнів, а з іншого, зробити його захоплюючим і яскравим, різноманітним за формою за рахунок використання мультимедійних можливостей сучасних комп’ютерів;
 • ефективно вирішувати проблему наочності навчання, розширити можливості візуалізації навчального матеріалу, роблячи його більш зрозумілим і доступним для учнів вільно здійснювати пошук необхідного школярам навчального матеріалу у віддалених базах даних завдяки використанню засобів телекомунікації, що надалі буде сприяти формуванню в учнів потреби в пошукових діях;
 •  індивідуалізувати процес навчання за рахунок наявності різнорівневих завдань, самостійно працювати з навчальним матеріалом, використовуючи зручні способи сприйняття інформації, що викликає в учнів позитивні емоції та формує позитивні навчальні мотиви;
 • самостійно аналізувати і виправляти допущені помилки, коригувати свою діяльність завдяки наявності зворотного зв'язку, в результаті чого удосконалюються навички самоконтролю;
 • здійснювати самостійну навчально-дослідну діяльність (моделювання, метод проектів, розробка презентацій, публікацій тощо), розвиваючи тим самим у школярів творчу активність .

Для ефективного залучення учнів в учбову діяльність з використанням комп'ютерних моделей необхідні індивідуальні роздаткові матеріали із завданнями і питаннями різного рівня складності. Ці матеріали можуть містити наступні види завдань:

Ознайомлювальне завдання. (Призначення моделі, управління експериментом, завдання і питання по управлінню моделлю).

Комп'ютерні експерименти. (Провести прості експерименти по даній моделі по запропонованому плану, питання до них і результати вимірювань).

Експериментальне завдання. (Спланувати і провести ряд комп'ютерних експериментів).

Тестові завдання. (Вибрати правильну відповідь, використовуючи модель)

Дослідницьке завдання. (Провести експеримент, що доводить деяку запропоновану закономірність, або спростувати її; самостійно сформулювати ряд закономірностей і підтвердити їх експериментом.

Творче завдання. (Придумати завдання, вирішити його, поставити експеримент для перевірки отриманих відповідей).

Планування уроків фізики із застосуванням комп'ютера потрібно починати з ретельного вивчення можливостей програмних учбових продуктів. Комп'ютер може бути застосований на будь-якому уроці, тому необхідно спланувати, що і коли застосувати для ефективнішого результату. Для цього я використовую такі форми проведення уроку, як урок - лекція, урок-залік, узагальнюючий урок, урок-дослідження, урок-ділова гра, інтегрований урок, урок-семінар. Застосування комп'ютерних програм, проведення перерахованих уроків дозволяють мені успішно поєднувати уроки на комп'ютерах із звичайними уроками фізики, що забезпечує своєчасне виконання навчального плану. Досвід використання мною комп'ютера на уроках дозволяє запропонувати наступні принципи комп'ютерної підтримки уроків фізики:

•Комп'ютер не може повністю замінити вчителя. Тільки вчитель має можливість зацікавити учнів, збудити в них допитливість, завоювати їх довіру, він може направити їх увагу на ті або інші аспекти предмету, що вивчається, винагородити їх зусилля і змусити вчитися.

•Методика проведення уроку фізики з використанням комп'ютера залежить від підготовленості вчителя і від програм, що забезпечують комп'ютерну підтримку.

•Реальний експеримент необхідно проводити завжди, коли це можливо, а комп'ютерну модель слід використовувати, якщо немає можливості показати дане явище.

•Неможливо використовувати комп'ютер на кожному уроці, оскільки це приведе до порушення санітарних норм і спричинить погіршення здоров'я школярів.

 

 Мультимедійні уроки

Мультимедіа, якщо коротко, це комп’ютер + проектор, який дозволяє спроектувати на екрані інформацію будь-якого комп’ютера з Мережі. При цьому вчитель може, наприклад вимкнути звук і попросити  прокоментувати учнів побачене на екрані, також можна зупинити кадр і попросити учня,  виконавши уявний експеримент, спробувати описати  подальше протікання процесу. Таким чином можна вийти або на проблемну ситуацію, пов’язавши її з темою уроку, або на ілюстрацію, закріпити вивчене.

Мультимедійні сценарії уроків виконуються у вигляді презентацій з використанням програми MicrosoftOfficePowerPoint. Слайди презентацій, зазвичай, містять ілюстративний матеріал для уроку, фрагменти відеофільмів, анімації. При підготовці презентації заздалегідь продумується структура уроку, послідовність слайдів визначає певний темп і логіку викладення матеріалу, тобто створюється сценарій проведення уроку. На слайдах розміщують короткі тези, дати, імена, терміни, визначення, формули, які необхідно учням запам'ятати. Найбільш важливий матеріал для підключення асоціативної зорової пам'яті виділяють кольором, шрифтом, обрамленням тощо. Цифровий матеріал, матеріал, що потребує пояснення таблиць і графіків, графічні задачі зручно представляти, використовуючи програму MicrosoftOfficeExcel, про яку йдеться далі. При цьому використовується гіперпосилання на необхідні Ехсеl-файли.

Комп'ютерна презентація - одна із форм сучасного уроку, яка дозволяє зробити навчальний матеріал яскравим і переконливим.

Є багато позитивних моментів при використанні такої методики:

 1. Яскраві образи без надмірних зусиль надовго запам'ятовуються.
 2. Завдяки рухливості малюнків, схем, таблиць є можливість їх змінювати, доповнювати, корегувати, заповнювати поетапно, частинами, чи повернутись до попереднього моменту, повторити якийсь епізод.
 3. Мультимедійні засоби дають змогу відтворити фізичні процеси, про які на уроках можна говорити, звертаючись лише до уяви учнів, спираючись на їхнє абстрактне мислення. Наприклад: фізичні процеси квантової та атомної фізики, хвильові процеси, електричні явища і т. д.
 4. Використання мультимедійних засобів на уроках сприяє створенню позитивної атмосфери, що має велике значення для сприйняття інформації.

Мультимедійні презентації зручно використовувати на уроках при поясненні нового матеріалу, при повторенні вивченого матеріалу, при організації поточного контролю знань (презентації-опитування), а також в позаурочний час при створенні проектів і творчих робіт з фізики. Джерелом ілюстративного матеріалу для презентацій служать:

 • СD-диски мультимедійних курсів фізики «Відкрита фізика», «Бібліотека електронних наочностей», «Фізична віртуальна лабораторія», «Фізика 7кл.» «Фізика 8кл.», «Фізика 9кл.» «Фізика 10кл.» «Фізика 11кл.»;
 • СD-диски електронних енциклопедій;
 • Матеріали з Інтернет-джерел ;
 • Матеріали, створені власноруч вчителем чи учнями.

 Методичні рекомендації щодо використання ІКТ у викладанні фізики.

Сучасний етап у розвитку освіти характеризується активним упровадженням у навчальний процес інформаційних технологій. В епоху інформаційного буму,коли в повсякденному житті учень стикається з цілою навалою знань,що сприймаються ним через різноманітні технічні засоби, ми повинні намагатись на такому самому сучасному рівні подавати навчальну інформацію і в шкільному соціумі.

Використання ІКТ у викладанні фізики повинно, насамперед: 1.Викликати і підтримувати зацікавленість учнів у досконалому оволодінні предметом. 2.Досягти здобуття учнями стійких знань із предмета, зокрема з фізики.3.Установлювати міжпредметні зв'язки.

Комп'ютерна техніка допомагає розв'язувати низку проблем у викладанні шкільної фізики.

 1. Вивчення явищ, які не можна продемонструвати в умовах шкільного фізичного кабінету(наприклад, явища мікросвіту, короткочасні або довготривалі процеси).
 2. Демонстрація на екрані відео, зображення реальних дослідів, комп'ютерна обробка відеоряду дає можливість використати можливості комп'ютерної техніки для кількісного аналізу перебігу процесів.
 3. Вивчення будови і принципу дії фізичних приладів. За допомогою комп'ютерних програм можна відтворити перебіг процесів, отже, учням легше уявити ланцюжок фізичних процесів, що забезпечують роботу приладу.
 4. Проведення віртуальних лабораторних робіт у випадках, коли є утруднення щодо реального експерименту, або як доповнення до нього.
 5. Моделювання фізичних ситуацій, що наведено в умові фізичної задачі, допомагає учням чітко зрозуміти умову, й уявити процеси про які йдеться.

Запровадження засобів мультимедіа в навчальний процес стає нагальною потребою сьогодення, але й потребує не тільки техніки, якісних пакетів програм, а й додаткової підготовки вчителя.

 1. Навчально-комп'ютерний комплекс у цілому замінює набір ТЗН (телевізор,кінопроектор, кодоскоп).
 2. Використання комп'ютерних презентацій, створених учителем(або й учнями) у редакторі PowerPoint, більш зручний у випадку, якщо в комплекті з інтерактивною дошкою є пульт дистанційного управління.
 3. До НКК для кабінету фізики доцільно додати веб-камеру, бо без неї значно звужуються можливості використання НКК, важливі саме для вивчення фізики.
 4. ППЗ з фізики, створені «Квазар-мікро», є цікавими і перспективними розробками, але для якісного використання в навчальному процесі вони потребують суттєвого редагування.
 5. Є потреба в створенні україномовної комп'ютерної відеотеки та бібліотеки програм,що містять інтерактивні моделі.
 6. Використання комп'ютерних технологій аж ніяк не виключає реальних дослідів, а й має їх доповнювати. Варіанти поєднання віртуального й реального експериментів вибирає вчитель під час підготовки до уроку.

Не вагаючись, можна назвати такі переваги використання ПК:

 1. Допомагає отримати інформацію в будь-якому вигляді (фото,рисунок, графіка, текст, відео, звук),змоделювати процес, причому цим процесом можна керувати;
 2. Дуже впливає на мотивацію учнів до навчання,дає найбільш об'єктивну оцінку рівня знань учнів;
 3. Дає змогу самому учневі під час індивідуальної роботи обирати швидкість і складність роботи;
 4. Допомагає краще контролювати роботу учнів;
 5. Враховує індивідуальні особливості учнів.

 

Розробка уроку на тему «Види з’єднання провідників»

Мета: Ознайомити учнів зі способами з’єднання провідників і закономірностями, що існують у колі з послідовним та паралельним з’єднанням.

Учні повинні знати:

 1. Ознаки паралельного та послідовного з’єднання провідників.
 2. Формули для обчислення I, U, R для паралельного та послідовного з’єднання провідників.

Учні  повинні  вміти:

 1. Приводити приклади паралельних та послідовних з’єднань провідників.
 2. Встановлювати залежність між напругами  на провідниках та їх опорами.
 3. Порівнювати опори всього послідовного з’єднання з опорами окремих провідників цього з’єднання.
 4. Проводити аналогію між розгалуженням струму в паралельних вітках з розгалуженням води по каналах.
 5. Будувати та читати схеми паралельного та послідовного з’єднання. Розв’язувати задачі.

Тип уроку:  урок вивчення нового навчального матеріалу .

Структура уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

 • Тестові завдання

ІІІ. Виклад нового навчального матеріалу:

1.Послідовне зєднання провідників.Основні властивості.Застосування.

2.Паралельне зєднання провідників. Основні властивості.Застосування.

ІV. Закріплення нового матеріалу.

 • Розвязування задач

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

 

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

 Перевір себе! Тестові завдання

1.Закон Ома для ділянки кола має наступну математичну формулу.

А.  U=IR          Б.  I=         В.  R=           Г.  А=          Д. F=

2. Як зміниться сила струму при зменшенні опору і незмінній напрузі?

А. Зменшиться.  Б. Збільшиться.  В.Залишиться незмінною.   Г. Друга відповідь.

З. Як треба підключати вимірювальні прилади в електричне коло?

А. Амперметр і вольтметр послідовно

Б. Амперметр послідовно, вольтметр паралельно.

В. Амперметр і вольтметр паралельно.

Г. Амперметр паралельно, вольтметр послідовно.

4. Опір провідників залежить від…

А.Сили струму, довжини та площі перерізу провідника.

Б. Напруги, сили струму, довжини провідника.

В. Матеріалу, довжини та площі перерізу провідника.

Г. Напруги, матеріалу, довжини.

Д. Інша відповідь.

5. Одиниця вимірювання сили  струму в один ампер означає, що

А. Електричне поле виконує роботу в 1 Дж за 1 сек.

Б. Електричне поле виконує роботу в 1 Дж при перенесенні заряду в 1 Кл.

В. Електричний заряд в 1Кл проходить через переріз провідника за 1 сек

Г. На ділянці кола при силі струму в 1 А електричне поле виконує роботу в 1Дж

ІІІ. Виклад нового навчального матеріалу

У техніці,  яку  ми  використовуємо,  у  побуті  приходиться                підключати  одразу   декілька  електричних   приладів.   Система   освітлення, електричні гірлянди,   електрична  мережа у приміщеннях…   Як розрахувати силу струму, напругу, опір? Як з’єднати в електричній мережі прилади? На ці питання  ви знайдете відповідь при вивченні даної теми.

 

 1. Послідовне з’єднання провідників.

     

           Висновки з вивченого матеріалу (будь ласка, спробуй зробити їх сам, і лише після цього прочитай і запам’ятай):

 1. Сила струму в послідовному з’єднанні однакова на всіх ділянках.
 2. Напруга на кінцях усього з’єднання дорівнює сумі напруг на кінцях окремих провідників.
 3. Опір усього з’єднання дорівнює сумі опорів  окремих провідників.
 4. Напруга на кінцях окремих провідників прямо пропорційна їх опорам.
 5. Опір усього кола більше опора будь  якої його ділянки.

 

 1. Паралельне з’єднання провідників.

    

 

 

Нагадую! Величину, обернену до опору, називають провідністю

 

Висновки:

 1. Напруга на кінцях кожного  з  паралельних провідників однакова.
 2. Сила струму до розгалуження дорівнює сумі сил струмів                               у розгалуженнях.
 3. Опір  усього  кола   менший   за  опори  будь  якої  його                     ділянки.
 4. Сили струмів у розгалуженнях обернено пропорційні             опорам розгалужень

ІV. Закріплення нового матеріалу.

Розв’язування задач.

 1. Знайти загальний опір ділянки кола,що складається з трьох резисторів опорами 2Ом, 5Ом і 10Ом відповідно. Визначити загальний опір,якщо вони увімкнені: а) послідовно; б) паралельно.

 

 1. Два резистори опорами 6 Ом і 2 Ом зєднанні послідовно. Напруга на                першому резисторі 24В. Визначити напругу на другому резисторі та силу струму в колі.

 

 1. Дві електричні лампи з опором 200 Ом і 300 Ом з’єднанні паралельно. Визначити силу струму в другій лампі, якщо в першій вона дорівнює  0,6 А.

 

 1. У ту саму мережу вмикають різні побутові прилади: лампу, плитку, вентилятор. Чому через ці прилади проходить струм неоднакової сили?

 

 1. Знайти загальний опір ділянки кола якщо R1=10 Ом, R2 = 15 Ом, R3 = 2 Ом

 

                        R1

 

 

 
 

 

 


                                                                                            R3

                                   R2

 

 

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

 

 

Висновок

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) займають вагоме місце у навчальному процесі. їх роль із широким упровадженням комп'ютерної техніки і надалі буде зростати та набувати значного впливу на діяльність учасників навчально-виховного процесу.

Сьогодні без перебільшення слід назвати революційним напрям автоматизації та комп'ютеризації, який стосується всіх сфер діяльності людини. Підростаюче покоління ще в дошкільному віці спілкується з електронними іграшками, електронними годинниками, різними побутовими автоматичними пристроями тощо. На противагу цьому в школі, вивчаючи фізику учні користуються часто лише лінійкою і механічним секундоміром для вимірювання таких фізичних величин, як миттєве переміщення, малі проміжки часу тощо, що із необхідною точністю виконати за таких умов неможливо. Застарілість методів і форм гальмує розвиток інтересів і творчих здібностей, формування необхідних вмінь і навичок та загалом політехнічного світогляду.

Практика свідчить, що зміст питань автоматизації і комп'ютеризації виробництва як одного із основних напрямів науково-технічного прогресу потребує перегляду позиції стосовно ознайомлення учнів з фізичними основами будови і дії ЕОМ з метою формування цілісних уявлень і ефективного використання в індивідуальній експериментальній роботі, для формування політехнічного світогляду. Отже, для належного забезпечення навчального процесу в школах необхідно розробити таке обладнання і засоби наочності, які можна було б використовувати як на уроках, так і під час індивідуальної позаурочної роботи учнів.

Спрямованість навчання фізики на використання ІКТ як високоефективного засобу навчання не лише забезпечує підвищення рівня / професійної підготовки майбутніх вчителів, але й істотно впливає на їх мотиваційну сферу, зумовлюючи формування пріоритетних професійних і навчально-пізнавальних мотивів вивчення загальної фізики, що забезпечують успішність оволодіння професійними знаннями і вміннями.

Список використаних джерел

 1. АванесовB.C. Композиция тестовых заданий. Учеб.книга. 3изд., доп.

М.: Центр тестирования, 2002. - 240 с.

 1. Гуралюк А.Г., Сергієнко В.П. Деякі аспекти застосування інноваційних технологій навчання фізики // Збірник наукових праць Херсонського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: - Херсон: Айлант, 2000. - Вин. 15. - С. 101-106.
 2. Демонстраційний експеримент з фізики: Навчальний посібник / М.І. ТІ Тут, В.Ю. Биков, В.П. Сергієнко та ін.; За ред. М.І. Шута, В.Ю. Бикова. К.: ВЦ "Просвіта", 2003. - 234 с.
 3. КасперськийA.B. Система формування знань з фізики у середній та вищій педагогічній школах. - К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2002. - 324 с.
 4. Лернер І.Я. Теория современного процесса обучения, ее значение для практики // Сов. Педагогика. - 1989. - № 11. - С. 11-17.
 5. Савченко Н.Е. Ошибки на вступительных экзаменах по физике. - Мн: Вышэйша школа, 1992. - 368 с.
 6. Гин А.А. Конструктор урока / Відкритий урок. - № 5-6. – 2002. - С.  11- 19.
 7. Гин А.А. Конструктор урока / Відкритий урок. - № 11 - 12. – 2002. - С. 40 – 53.
 8. Гин А.А. Конструктор урока / Відкритий урок. - № 13 - 14. – 2002. - С. 10 – 15.
 9. Кучеренко Т.А., Смирнова М.Е., Малютіна О.В. Інновації як умова ефективної організації навчально-виховного процесу в сучасній школі // Відкритий урок. -  № 7- 8. – 2003.- С. 33 – 50.
 10. Онищук В.А. Урок в современной школе: Пособие для учителей. – М.: Просвещение. – 1981. – 191 с.
 11. Потапова Т.В. Технологія навчання фізики як системний спосіб організації навчання // Відкритий урок. - № 13 – 15. – 2003.- С.

 
оценить статью
оценить статью
 • Currently 0.00/5
 
 
Другие статьи
 Комментарии:

Смоляк Марія Петрівна
Учитель

08.11.2013 - 12:24
 
класно!