Формування компетентностей учнів через активізацію пізнавальної діяльності на уроках географії

Формування компетентностей учнів через активізацію пізнавальної діяльності на уроках географії

 

Формування компетентностей учнів через активізацію пізнавальної діяльності на уроках географії

Усі знають давньогрецький вислів: «Учень – не чаша, яку необхідно наповнити, а факел, який потрібно запалити».

 Моя мета – запалити дітей, повести їх на пошук істини, знаходження невідомого.

 На перший план своєї педагогічної діяльності ставлю прийоми такого характеру: як зворушити природне тяжіння дітей до знань, як стимулювати їх, щоб учень розкрив свій внутрішній світ, як подолати відчуженість, психологічний бар’єр. Працюю на розвиток особистості.

 Моє кредо: школа – це величезна і нескінченна праця. Праця розуму, душі, серця.

Завдання учителя – гармонійно розвивати найбільше диво природи – людину.

Майстерність учителя – пробудити любов  до творчого мислення та здобуття знань.

                                                                                                                                                        (Ейнштейн. )

 Процес навчання, виховання , пов'язаний з формуванням та розвитком творчого мислення, спрямований на реалізацію особистісно - орієнтованого навчання.

 Сьогодення вимагає розумних і дбайливих господарів, котрі орієнтуються в законах економіки, здатні швидко приймати виважені рішення, беручі на себе відповідальність. Тому такою важливою є проблема соціальної реалізації сьогоднішнього учня в майбутньому. Та для цього йому мало отримати певну суму знань (хоч вони й мають велике значення), учневі треба осягти складну науку самостійного навчання, пошуку інформації, уміння реалізовувати власні здібності.

 Сучасна школа повинна навчити учня мисленню.

 Мислити – це вміти діяти зі знаннями.

 Єдиний шлях, що веде до знань,- це діяльність.

                                                                                       ( Б.Шоу)

 Сучасні дослідники проблем розвитку змісту освіти (В.Ільченко, В.Корнєєва, В.Паламарчук, С.Подмазін, О.Савченко, А Сиротенко та ін.) наголошують на тому, що головним елементом навчання є діяльність.

 До основних видів діяльності, з яких складається діяльнісний компонент змісту географічної освіти, належить:

 - загально навчальна діяльність;

 - пізнавальна діяльність;

 - спеціальна (географічна )діяльність;

 - творча діяльність(розв’язування завдань частково – пошукового характеру, проблемних завдань, дослідження, створення проектів);

 - самоорганізуюча діяльність.

 Втілення діяльнісного підходу у вивченні географії зумовлено  парадигмою особистісно орієнтованого навчання, а особистість реалізує та перевіряє себе лише в діяльності. Сформовані види діяльності спонукають учнів до роботи над розвитком власного інтелекту, культурного і морального рівня не лише в процесі навчання, але й у подальшому житті, сприяють формуванню активної життєвої позиції.

Модернізація освіти в Україні у контексті входження до загальноєвропей-ського та світового освітнього просторів зумовлює потребу ретельного дослідження ключових принципів освітніх реформ і ефективних механізмів їх реалізації.

 Значний внесок у розвиток сучасних підходів до формування змісту шкільних знань зробив відомий французький педагог Р. Галь, який наполягав на необхідності ознайомлення учнів з найновішими науково – технічними відкриттями. Аналогічні погляди висловив Р. Абі . Він вважав, що необхідно не тільки підвищити загальний рівень розумового розвитку і конкретних знань учнів, але й розвинути в них такі особистісні якості, як почуття відповідальності, ініціативності.

 Під час навчання у школі учні повинні набути найважливіших компетентностей на рівні, який дасть їм змогу брати активну участь у житті суспільства й навчатися впродовж життя. Компетентність треба розуміти як «загальна здатність, що грунтується на знаннях, досвіді, цінностях, що набуваються та розвиваються під час навчання».

 Компетенції є інтегрованим результатом діяльності учнів. Компетентність забезпечується комплексним поєднанням усіх структурних компонентів – знань, діяльності, особистісних якостей.

Загальна структура компетентності може бути такою:

-знання -діяльність

 -глибокі використання знань у стандартних ситуаціях

-систематичні використання знань у

 -нестандартних ситуаціях

- багатофункціональні

КОМПЕТЕНТНІСТЬ уміння і навички

Особистісні якості

 Цінні установки

 Мотивація діяльності

Нравится