Розвиток асотиативного мислення, пам"яті, уваги, уяви через використання ейдетики.


Клочко Наталія

25.11.2011, 23:41
1
Дитячий садок № 97
Administrator

Використання образів та образних фантазій відкриває нові можливості для розвитку пам’яті, уяви, творчого мислення, уваги. Дивовижна сила образів (від грецького ейдос – образ) була відома людству з найдавніших часів. У наш час ейдетизм розглядається як різновид образної пам’яті, яка виражається у збереженні яскравих, наочних образів предметів після припинення їх впливу на органи чуття. За думкою ряду дослідників, ейдетичними властивостями тією чи іншою мірою володіють всі люди. Більш того, деякі вчені, серед яких Ерик та Вальтер Йенші, Освальд Кро, В.Келлер, Лев Виготський, Ігор Матюгин, вважали, що ейдетизм – закономірна стадія розвитку дитини, у дорослої людини він менш виражений, і лише у невеликої кількості людей зберігається протягом всього життя. Ейдетичні здібності відмічали у себе деякі вчені, художники і письменники, зокрема І.Гете, Д.Лондон, В.Вундт, Е.Мах, О.Бєлий, О.Толстой, К.Федін, О.Форш.

Л.С.Виготський розглядав ейдетизм як закономірну стадію нормального дитячого сприймання, саме у ейдетичних образах у нероздільному вигляді містяться зачатки трьох майбутніх самостійних функцій: пам’яті, мислення, уяви. Виготський погоджується із думкою Йенша стосовно того, що «…образні уявлення є ніби перехідним щаблем від сприйняття до уявлень. Вони зазвичай зникають із віком, але не безслідно. Вони перетворюються з одного боку на наочну основу уявлень, а з іншого - входять до складу сприймання…». Тобто припиняючи бути підґрунтям процесів пам’яті, вони займають важливе місце на службі уяви та фантазії.

Зважаючи на вище зазначене, для кожного педагога стає зрозумілим, що ейдетика - не лише розвиток уваги, пам’яті, уяви, різних видів мислення, але й спосіб подання навчального матеріалу, під час якого розмова з дошкільниками відбувається рідною для них мовою. Ейдетика залучає всі аналізатори дитини, дозволяє не лише почути чи побачити, але й помацати, скуштувати, понюхати, подає нове через добре знайомі дітям образи.

 У цьому полягає відповідь на запитання: як допомогти дитині запам’ятати інформацію, вчасно за потребою пригадати її, як спонукати дитину до мовленнєвої активності, надати відчуття впевненості у своїх силах, відчуття успіху.

Крім того розвинута уява робить дитину більш адаптивною.

Московський професор І.Матюгін розробив методику розвитку пам’яті та систему навчально-ігрових завдань. Доведено, що педагоги дошкілля,  використовуючи прийоми ейдетики, досягають значних успіхів у розвитку інтелектуальних здібностей своїх вихованців, а сааме сенсорних (сприймання оточуючих об’єктів, систематизація), пізнавальних (мислення), творчих (уява). Найбільш ефективно впливає ейдетика на розвиток творчих здібностей дітей. Саме уява забезпечує накреслення та здійснення орієнтовного плану-схеми розв’язання будь-якого завдання:

o   усвідомлення ІКР (ідеального кінцевого результату)

o   складання плану дій (програми)

o   створення образа

 


Leave a message can only registered users
registration