8 класс Алгебра


Classes: 
Only pupils of the school and these classes have access to the course.



..

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)



Course structure

Part 1. Тема 1. РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ


Учень/учениця:наводить приклади: раціонального виразу; раціонального дробу; степеня із цілим показником;розпізнає: цілі раціональні вирази; дробові раціональні вирази;пояснює:· як виконати скорочення дробу; як звести дріб до нового знаменника; як звести дроби до спільного знаменника;· що таке стандартний вигляд числа;формулює:· основну властивість дробу; властивості степеня з цілим показником;· правила: додавання, віднімання, множення, ділення дробів, піднесення дробу до степеня;· умову рівності дробу нулю;· означення: степеня з нульовим показником; степеня з цілим від’ємним показником;описує властивості функції за її графіком;розв’язує вправи, що передбачають: скорочення дробів; зведення дробів до спільного знаменника; знаходження суми, різниці, добутку, частки дробів; тотожні перетворення раціональних виразів; розв’язування рівнянь зі змінною в знаменнику дробу; перетворення степенів з цілим показником; запис числа в стандартному вигляді; побудову графіка функції

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)



Part 2. Тема 2. КВАДРАТНІ КОРЕНІ. ДІЙСНІ ЧИСЛА


Учень/учениця:наводить приклади: раціональних чисел; ірраціональних чисел;пояснює, що таке: раціональне число; ірраціональне число; дійсне число;формулює: означення арифметичного квадратного кореня з числа; властивості арифметичного квадратного кореня;характеризує: властивості функцій, за їх графіками;розв’язує вправи, що передбачають: застосування поняття арифметичного квадратного кореня для обчислення значень виразів, спрощення виразів, розв’язування рівнянь, порівняння значень виразів; перетворення виразів із застосуванням винесення множника з-під знака кореня, внесення множника під знак кореня, звільнення від ірраціональності в знаменнику дробу; побудову графіків функцій ;

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)



Part 3. Тема 3. Квадратні рівняння


Формулювати означення квадратного рівняння. Наводити приклади квадратних рівнянь різних видів (повних, неповних, зведених).Записувати і пояснювати способи розв’язування неповних квадратних рівнянь

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)



Part 4. Тема 4. Повторення і систематизація навчального матеріалу.


Повторення та систематизація вивченного на тему: «Раціональні вирази»

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)