Урок

 

Тема. Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти.

Мета: - учні повинні засвоїти  поняття про електроліти та   неелектроліти,   встановити  зв’язок  між видом хімічного зв’язку в сполуці та електропровідністю речовин між розчинністю речовин та їх електропровідністю,       про електролітичну дисоціацію, гідратацію, гідратовані йони;

  • розуміти роль води у при дисоціації, оборотність електролітичної

     дисоціації;

  • навчитися   складати  схеми  дисоціації хлориду натрію та гідроген-   

    хлориду,  розкривати  причино–наслідкові залежності властивостей    розчинів

    електролітів від властивостей йонів;.   

     - розвивати вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки.

     - виховувати активну світоглядну позицію в навчанні.

Тип уроку: Формування нових знань.

Міжпредметні зв’язки: Фізика (електричний струм, електропровідність, негативні і позитивні заряди).

Обладнання: прилад для випробування електричної провідності речовин, хімічні стакани, палички для розмішування речовин, шпатель. Таблиці: «Дисоціація  речовин   з   різним   типом  хімічного зв’язку». «Розчинність кислот , солей, основ у воді», «Електропровідність деяких речовин та їхніх розчинів». Портрети Г.Деві, М.Фарадея, С.Арреніуса, І,Каблукова, В.Кістяковського, Д.Менделєєва.

Реактиви: кристали цукру, хлориду натрію, натрій гідроксиду, спирт, безводна оцтова кислота, або лимонна кислота, дистильована вода.

Хід уроку:

 

Етапи уроку

Зміст уроку

Форми, методи

Актуалізація почуттєвого досвіду і опорних знань учнів

На початку уроку перед учнями поставити задачу:

1. Чому властивості неорганічних речовин різних  класів такі специфічні  и несхожі на властивості інших речовин?

2.Чому більшість реакцій, характерних для неорганічних речовин (наприклад,більшість реакцій обміну, заміщення) ідуть в розчинах?

3.Що відбувається з речовинами при їх розчиненні?

4.Чи можна розрізнити водні розчини речовин з йонним зв’язком і полярним ковалентним зв’язком?

 

 

Стимуляційні

Фронтальна бесіда

Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми, мети і задач уроку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сприйняття та первинне усвідомлення  нового матеріалу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корекція і розвиток знань, умінь, навичок

 

 

 

 

 

 

 

 

Підведення підсумків

Повідомлення домашнього завдання

 Розбираємо спосіб розпізнавання розчинів сполук з різним типом зв’язку на прикладі розчинів натрію хлориду і цукру.

Пропонуємо перевірити електропровідність цих речовин.

Обговорюємо результати досліду.

Висновок: 1) електропровідність натрій хлориду зумовлена наявністю частинок, що несуть електричний заряд, так як в розчині кристали натрій хлориду розпадаються на йони; 2) цукор не проводить електричний струм, бо його кристали при розчиненні розпадаються на молекули.

  Обговорюється питання,  чи будуть проводить електричний струм розчини натрій гідроксиду і розчин кисню у воді?

 Для перевірки припущень учнів послідовно демонструємо досліди: 1) дослідження електропровідності дистильованої води; 2) розчинення натрій гідроксиду ; 3) пропускання кисню з кисневої подушки в воду; 4) перевірка електропровідності добутих розчинів.

 Обговорюємо результати досліду

 Виникає нове питання: якщо в складі сполуки з йонним зв’язком є йони, то чи може йонний кристал бути провідником електричного струму?

 Перевіряємо електропровідність кристалічних натрій хлориду та натрій гідроксиду.

 Висновок: заряд переносять вільні йони,  які мають можливість рухатись. Отже практично нерозчинні речовини, як правило, не можуть проводити електричний струм, якщо це навіть йонні сполуки.

Учні перевіряють електропровідність кислот (кристалічної лимонної, безводної оцтової, розчинів оцтової і хлоридної кислот.)

  Висновок: кислоти, в молекулах яких ковалентний полярний зв'язок з молекулярною кристалічною граткою (в твердому вигляді) також утворюють заряджені частинки при розчиненні в воді.

 Даємо визначення понять «електроліти» і «неелектроліти»

 Висновок: Таблиця 1.

 

Електроліти

Неелектроліти

Речовини з йонним і

І сильно полярним

ковалентним зв’яз-

ком:

солі- NaCl, KNO3, CuSO4 та ін..

луги: NaOH, KOH, Ba(OH)2  та ін..

кислоти- HCl, H2SO4, HNO3 та ін..

Речовини з неполярним або слабополярним

 ковалентним зв’язком: спирт, глюкоза, , цукор та інші органічні речовини, прості речовини О2, Н2

 

 Ставимо нову проблему: що викликає розщеплення кристалу йонної сполуки при розчиненні її в воді? Яку роль відіграє в цьому процесі вода?

 Нагадуємо про будову молекули води, фізико – хімічну суть процесу розчинення, полярні та неполярні розчинники.

  Даємо визначення електролітичної дисоціації, пояснюємо значення терміну «дисоціація», називаємо ім’я основоположника теорії – Сванте Арреніуса, який встановив, що молекули електролітів розпадаються на електрозарядженні йони.

  Пояснюємо процес дисоціації йонних сполук на прикладі розчину NaCl і вводимо поняття про катіони та аніони.

Пояснюємо процес дисоціації сполук з ковалентним полярним зв’язком на прикладі розчину HCl.

Знайомимо з будовою йона гідроксонію.

 Даємо поняття про оборотність процесу електролітичної дисоціації.  

  Виконуємо вправи:

1. Які речовини, розчиняючись у воді, дисоціюють на йони:

а) спирт; б) калій сульфат;, в) алюміній хлорид.

2. Як називаються і чим відрізняються між собою частинки:

а) К0 і К+,  б) Р і Р3-,  в)  SO3  і SO32- ?

3. Скласти формули речовин, що можуть бути утворені такими йонами: Na+, Mg+, CO32-, I-.

Підводимо підсумки уроку.

Оцінка роботи класу і окремих учнів.

Вивчити параграф підручника.

Повторити: склад, класифікація кислот, основ, солей.

 

 

Інформаційно - рецептивний

 

Демонстрація досліду з використанням приладу.

Зв’язок з набутим досвідом

Створення відповідної мотивації

 

 

Навчальна дискусія, висунення гіпотез учнями

 

 

 

Демонстрація досліду з використанням приладу

 

 

 

Проблемна ситуація

Навчальна дискусія

 

Обговорення

 

 

 

Робота з таблицею розчинності

 

 

 

 

Лабораторний дослід

 

 

 

 

 

 

Заповнення таблиці в процесі бесіди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорення

 Бесіда

 

 

 

 

 

Інформаційно - рецептивний

 

 

 

 

 

Бесіда з учнями, підведення учнів до думки, що головним є склад речовини

 

 

 

 

 

 

 

 

Робора керована вчителем

Рефлексія

 

 

 

 

 

 

 

Евристична бесіда

 

 

 

 

 

 

Like it