Формування компетентностей учнів через активізацію пізнавальної діяльності на уроках географії

 

Формування компетентностей учнів через активізацію пізнавальної діяльності на уроках географії

Усі знають давньогрецький вислів: «Учень – не чаша, яку необхідно наповнити, а факел, який потрібно запалити».

 Моя мета – запалити дітей, повести їх на пошук істини, знаходження невідомого.

 На перший план своєї педагогічної діяльності ставлю прийоми такого характеру: як зворушити природне тяжіння дітей до знань, як стимулювати їх, щоб учень розкрив свій внутрішній світ, як подолати відчуженість, психологічний бар’єр. Працюю на розвиток особистості.

 Моє кредо: школа – це величезна і нескінченна праця. Праця розуму, душі, серця.

Завдання учителя – гармонійно розвивати найбільше диво природи – людину.

Майстерність учителя – пробудити любов  до творчого мислення та здобуття знань.

                                                                                                                                                        (Ейнштейн. )

 Процес навчання, виховання , пов'язаний з формуванням та розвитком творчого мислення, спрямований на реалізацію особистісно - орієнтованого навчання.

 Сьогодення вимагає розумних і дбайливих господарів, котрі орієнтуються в законах економіки, здатні швидко приймати виважені рішення, беручі на себе відповідальність. Тому такою важливою є проблема соціальної реалізації сьогоднішнього учня в майбутньому. Та для цього йому мало отримати певну суму знань (хоч вони й мають велике значення), учневі треба осягти складну науку самостійного навчання, пошуку інформації, уміння реалізовувати власні здібності.

 Сучасна школа повинна навчити учня мисленню.

 Мислити – це вміти діяти зі знаннями.

 Єдиний шлях, що веде до знань,- це діяльність.

                                                                                       ( Б.Шоу)

 Сучасні дослідники проблем розвитку змісту освіти (В.Ільченко, В.Корнєєва, В.Паламарчук, С.Подмазін, О.Савченко, А Сиротенко та ін.) наголошують на тому, що головним елементом навчання є діяльність.

 До основних видів діяльності, з яких складається діяльнісний компонент змісту географічної освіти, належить:

 - загально навчальна діяльність;

 - пізнавальна діяльність;

 - спеціальна (географічна )діяльність;

 - творча діяльність(розв’язування завдань частково – пошукового характеру, проблемних завдань, дослідження, створення проектів);

 - самоорганізуюча діяльність.

 Втілення діяльнісного підходу у вивченні географії зумовлено  парадигмою особистісно орієнтованого навчання, а особистість реалізує та перевіряє себе лише в діяльності. Сформовані види діяльності спонукають учнів до роботи над розвитком власного інтелекту, культурного і морального рівня не лише в процесі навчання, але й у подальшому житті, сприяють формуванню активної життєвої позиції.

Модернізація освіти в Україні у контексті входження до загальноєвропей-ського та світового освітнього просторів зумовлює потребу ретельного дослідження ключових принципів освітніх реформ і ефективних механізмів їх реалізації.

 Значний внесок у розвиток сучасних підходів до формування змісту шкільних знань зробив відомий французький педагог Р. Галь, який наполягав на необхідності ознайомлення учнів з найновішими науково – технічними відкриттями. Аналогічні погляди висловив Р. Абі . Він вважав, що необхідно не тільки підвищити загальний рівень розумового розвитку і конкретних знань учнів, але й розвинути в них такі особистісні якості, як почуття відповідальності, ініціативності.

 Під час навчання у школі учні повинні набути найважливіших компетентностей на рівні, який дасть їм змогу брати активну участь у житті суспільства й навчатися впродовж життя. Компетентність треба розуміти як «загальна здатність, що грунтується на знаннях, досвіді, цінностях, що набуваються та розвиваються під час навчання».

 Компетенції є інтегрованим результатом діяльності учнів. Компетентність забезпечується комплексним поєднанням усіх структурних компонентів – знань, діяльності, особистісних якостей.

Загальна структура компетентності може бути такою:

-знання -діяльність

 -глибокі використання знань у стандартних ситуаціях

-систематичні використання знань у

 -нестандартних ситуаціях

- багатофункціональні

КОМПЕТЕНТНІСТЬ уміння і навички

Особистісні якості

 Цінні установки

 Мотивація діяльності

Like it